Let op:

Door drukte kan de bezorging van je pakketje en de reactie van de klantservice of partner langer duren. Bekijk je track & trace voor de laatste status van je bestelling.

Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com

Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com

versie 14, 27 september 2021

Algemeen

Door bol.com aangewezen zakelijke verkopers die de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com hebben geaccepteerd kunnen logistieke diensten van bol.com afnemen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com (‘Lvb’, zoals hieronder gedefinieerd).

Artikel 1 - Definities

Artikelen

alle producten waarvan bol.com kenbaar heeft gemaakt dat deze voor Lvb in aanmerking komen en die door de Lvb Verkoper bij het bol.com warehouse op voorraad zijn gelegd en bestemd zijn om te worden uitgeleverd aan Klanten.

Bol.com

de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder btw-nummer: NL 807149974 BO1 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382. Opererend in België onder btw- en ondernemingsnummer: BE0824148721.

Bol.com warehouse

het door bol.com aangewezen logistieke centrum, waar vanuit bol.com Lvb uitvoert.

Gebruikersvoorwaarden

de gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.

Gebruikersvoorwaarden Lvb

deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen.

Klant

iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel.

Lvb

Logistiek via bol.com, de door bol.com geboden logistieke dienstverlening in Nederland en België aan Zakelijke Verkopers.

Lvb label

een uniek identificatienummer verwijzend naar de desbetreffende Lvb verkoper, het artikel en de conditie ervan.

Lvb Verkoper

de (voorlopig enkel door bol.com hiertoe toegelaten) Zakelijke Verkoper die de Gebruikersvoorwaarden Lvb heeft aanvaard en zijn logistieke dienstverlening (deels) door bol.com laat verlopen.

Omgeving

bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.

Onverkoopbaar Artikel

een Artikel dat naar het oordeel van bol.com beschadigd of defect is, ongeacht de wijze waarop, waar en wanneer het Artikel beschadigd of defect is geraakt. Onder een Artikel dat defect is valt eveneens een Artikel waarbij de Klant bij retourzending heeft aangegeven dat het defect is.

Verkoopaccount

het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

Voorraadplafond

Het maximaal aantal Artikelen dat een Lvb Verkoper op voorraad mag hebben in het Bol.com warehouse, vastgesteld per individuele Lvb Verkoper.

Zakelijke Verkoper(s)

iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, de ‘Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com’ heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.

Artikel 2 - Verkoopvoorwaarden deelname Lvb

 1. Alleen hiertoe door bol.com aangewezen en toegelaten Zakelijke Verkopers komen in aanmerking om gebruik te maken van Lvb en kunnen zich aanmelden als Lvb Verkoper. Het staat bol.com vrij te bepalen welke Zakelijke Verkoper(s) hij toelaat tot Lvb, alsmede welke productcategorieën hij hiertoe openstelt en welke Artikelen het binnen de desbetreffende productcategorie betreft. Bol.com is hiertoe op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan Lvb Verkopers.
 2. De Zakelijk Verkoper is bij gebruikmaking van Lvb gebonden aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Lvb vindt plaats op een door bol.com voorgeschreven wijze. Na acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Lvb geldt Zakelijk Verkoper tevens als Lvb Verkoper.
 3. Lvb Verkoper aanvaardt dat bol.com voor de uitvoering van de Lvb dienst gebruikmaakt van derde partijen, waaronder (een) logistiek dienstverlener(s) en (een) vervoerder(s).
 4. Om deel te kunnen nemen aan Lvb dient de Lvb Verkoper Artikelen bij het Bol.com warehouse op voorraad te leggen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden Lvb en bijlage 3 (Aanlevervoorwaarden).
 5. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat zijn Artikelen worden verzonden als herkenbaar bol.com pakket, waarvan de look & feel door bol.com wordt bepaald. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat bol.com advertentiemateriaal toevoegt aan een pakket.
 6. Alle aan de Gebruikersvoorwaarden Lvb toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden Lvb.
 7. Voor zover niet anders is bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb, blijven de Gebruikersvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Lvb dienstverlening bol.com

 1. Lvb bestaat uit de volgende door bol.com te verlenen diensten die hierna worden uitgewerkt in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb en de Servicelevel-agreement die is toegevoegd als bijlage 2:
  • Opslag Artikelen;
  • Verwerken van inkomende en uitgaande Artikelen;
  • Voorraadbeheer van de Artikelen;
  • Voorraadadministratie van de Artikelen;
  • Advies over de door Lvb Verkoper aan te houden voorraad;
  • Inpakken Artikelen in een bol.com verpakking ten behoeve van verzending;
  • Aanbieden Artikelen aan vervoerder ten behoeve van vervoer naar Klant;
  • Vervoer Artikelen;
  • Aflevering Artikelen bij Klanten;
  • Afwikkeling retour Artikelen;
  • Aftersales/klantenservice.
 2. Voor de in artikel 3.1 genoemde diensten dient de Lvb Verkoper de vergoeding te betalen, zoals bepaald in artikel 9.

Artikel 4 - Aanlevervoorwaarden

 1. Alleen de op de Website voor Zakelijke Verkopers opgenomen Artikelen kunnen door de Lvb Verkoper ter opslag worden aangeboden aan het bol.com warehouse.
 2. Artikelen die de Lvb Verkoper op voorraad wil leggen ten behoeve van deelname aan Lvb dienen, alvorens de Artikelen daadwerkelijk kunnen worden afgeleverd bij het bol.com warehouse, te zijn voorgemeld via het Verkoopaccount op de wijze zoals beschreven in bijlage 3 (Aanlevervoorwaarden).
 3. De door de Lvb Verkoper bij het Bol.com warehouse aangeboden Artikelen dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in bijlage 3 en kunnen enkel en alleen op de door bol.com in de bijlage 3 opgenomen tijdvakken en in overeenstemming met de in bijlage 3 opgenomen voorwaarden worden aangeleverd. Ter voorkoming van misverstanden: het vervoer van de Artikelen naar het bol.com warehouse en bijbehorende (vervoers-)kosten, zijn voor rekening en risico van Lvb Verkoper.
 4. Artikelen die niet in overeenstemming met de in bijlage 3 opgenomen instructies worden aangeleverd en/of niet (langer) onder geschikt assortiment vallen zoals bepaald op de Website voor Zakelijke Verkopers, mogen door bol.com en/of het Bol.com warehouse worden geweigerd, aan Lvb Verkoper worden geretourneerd of op kosten van de Lvb Verkoper in overeenstemming worden gebracht met de in bijlage 3 opgenomen instructies, waarbij bol.com gerechtigd is om de verwerkingskosten die bol.com maakt bij de Lvb Verkoper in rekening te brengen.
 5. Voorts is bol.com gerechtigd Artikelen vier weken na ontvangst daarvan te vernietigen, als die Artikelen:
  1. niet in overeenstemming met de instructies in bijlage 3 worden aangeleverd;
  2. conform artikel 4.4 zijn geretourneerd maar niet binnen 2 afleverpogingen in ontvangst zijn genomen.
  Bol.com is in geval van vernietiging geen schade en/of kosten verschuldigd aan de Lvb Verkoper. De kosten voor vernietiging zijn voor rekening van Lvb Verkoper.
 6. Indien een Lvb Verkoper meer dan één keer in strijd met de in bijlage 3 opgenomen instructies handelt, is bol.com gerechtigd een boete op te leggen van maximaal € 100,- (zegge: honderd Euro) per overtreding of het Lvb Verkoperschap te beëindigen.
 7. De bol.com ter beschikking staande maatregelen als genoemd in dit artikel, laten de overige rechten van bol.com onverlet.
 8. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van wat voor aard dan ook, ontstaan bij het in overeenstemming brengen van Artikelen met de in bijlage 3 genomen instructies, conform artikel 4.4.
 9. Bij aflevering door de Lvb Verkoper van de Artikelen wordt de vrachtbrief alleen getekend voor ontvangst, onder voorbehoud van schade en het aantal pallets/ colli. Ondertekening bij aflevering houdt geen acceptatie in van de kwaliteit en het geleverde aantal Artikelen. Na ondertekening voor ontvangst vindt controle plaats tijdens het zogenaamde ‘inbound process’. De aantallen Artikelen die hier worden geregistreerd, zijn leidend voor de bepaling van het aantal Artikelen dat bol.com van de Lvb Verkoper heeft ontvangen. Indien tijdens deze controle schades worden geconstateerd op Artikel-niveau, behoudt bol.com zich het recht voor om de kosten van eventuele herstelwerkzaamheden van deze Artikelen aan de Lvb Verkoper in rekening te brengen.
 10. Nadat de Lvb Verkoper de desbetreffende Artikelen bij het Bol.com warehouse heeft afgeleverd in overeenstemming met bijlage 3, en deze door het Bol.com warehouse als voorraad zijn geboekt, wordt het Lvb aanbod zichtbaar op de Omgeving.

Artikel 5 - Voorraadbeheer

 1. Vanaf het moment van daadwerkelijke aflevering door de Lvb Verkoper bij het Bol. com warehouse vallen de Artikelen onder de door bol.com, of de ten behoeve van het Bol.com warehouse, afgesloten brand- en diefstalverzekering. Iedere aansprakelijkheid van bol.com en het Bol.com warehouse jegens de Lvb Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van het Bol.com warehouse wordt uitbetaald en is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijke bedrag van de inkoopwaarde van de desbetreffende Artikelen.
 2. De door de Lvb Verkoper afgeleverde Artikelen worden nimmer eigendom van bol. com of het Bol.com warehouse, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.2.
 3. Bol.com spant zich in voorraadverschillen te voorkomen. De Lvb Verkoper erkent evenwel dat voorraadverschillen niet te voorkomen zijn. Indien een Artikel ten minste 30 achtereenvolgende dagen kwijt is, zal dit worden vergoed op de eerstvolgende factuur. Vergoeding vindt plaats op basis van een percentage van de verkoopprijs exclusief btw zoals bepaald in bijlage 1, of indien gewenst door de Verkoper op basis van een overlegde inkoopfactuur van het Artikel. Mocht een vergoed Artikel weer terecht zijn, dan wordt de vergoeding teruggevorderd.
 4. Indien de Lvb Verkoper zijn gehele dan wel een deel van zijn bij bol.com op voorraad gelegde Artikelen niet langer via Lvb wenst aan te bieden, dient hij bol.com en het Bol.com warehouse hierover te informeren. Bol.com bezorgt deze Artikelen, na bevestiging van een retouraanvraag, binnen 10 werkdagen op een door de Lvb Verkoper eerder opgegeven adres in Nederland en/of België.
 5. Bol.com en/of het Bol.com warehouse is/zijn te allen tijde gerechtigd om Artikelen te weigeren en voorwaarden te stellen, bijv. over de aantallen en typen (SKU’s) Artikelen. Tevens mag bol.com zonder opgaaf van reden van de Lvb Verkoper eisen Artikelen terug te nemen en niet langer onder Lvb aan te bieden.
 6. Bol.com hanteert een Voorraadplafond. De hoogte van het Voorraadplafond wordt aan de Lvb Verkoper bekendgemaakt. De Lvb Verkoper mag geen Artikelen voormelden of Artikelen aanleveren bij het Bol.com warehouse wanneer hij zijn Voorraadplafond heeft bereikt. Bol.com is gerechtigd Artikelen te weigeren en aan Lvb Verkoper te retourneren indien de Lvb Verkoper zijn Voorraadplafond heeft bereikt. Voorts is bol.com te allen tijde gerechtigd het Voorraadplafond van de Lvb Verkoper aan te passen.
 7. De stand van de voorraad van de Artikelen van de Lvb Verkoper wordt dagelijks gemeten en in overeenstemming met de tarieven als genoemd op de Website voor Zakelijke Verkopers gefactureerd (prijs stock p/m). De Lvb Verkoper accepteert dat hij geen audits op de stand van de voorraad kan (laten) doen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt of de voorraad verkoopbaar of onverkoopbaar is.
 8. Het bol.com warehouse hanteert een Cycle-Count-methodiek, op basis waarvan 2 keer per jaar de gehele voorraad van de bij het bol.com warehouse aanwezige picking locations ten behoeve van bol.com en zijn Lvb Verkopers worden geteld.
 9. Artikelen met een beperkte houdbaarheidsdatum waarvan de houdbaarheidsdatum op enig moment minder dan 100 dagen in de toekomst ligt, vallen niet langer onder geschikt assortiment zoals bedoeld op de Website voor Zakelijke Verkopers. Deze Artikelen worden door bol.com vernietigd, tenzij Lvb Verkoper via zijn verkoopaccount verzoekt de gehele voorraad van het betreffende Artikel te retourneren. Dit verzoek dient ingediend te worden voordat de houdbaarheidsdatum minder dan 100 dagen in de toekomst ligt.
 10. Bol.com is gerechtigd Artikelen die langer dan 180 dagen zijn opgeslagen in het Bol.com Warehouse, te retourneren aan de Lvb Verkoper. Indien een Artikel na verkoop wordt geretourneerd, begint de termijn van 180 dagen niet opnieuw te lopen maar wordt de termijn hervat. In dat geval telt de periode dat het Artikel niet in het Bol.com Warehouse is opgeslagen niet mee in de termijn van 180 dagen.

Artikel 6 - Verzending, vervoer en aflevering

 1. Bol.com zorgt dat er voldoende geschikt verpakkingsmateriaal is om de Artikelen te verzenden aan Klanten. Tevens zal bol.com ervoor zorgen dat de benodigde documenten aan een pakket worden toegevoegd, zoals pakbon of betaalinstructies. NB: bol.com kan bij het versturen van een pakket besluiten dat omwille van een efficiënte distributie er zonder een omdoos wordt verstuurd.
 2. De Lvb Verkoper stemt in met alle door bol.com op de Omgeving aan Klanten aangeboden aflevermethoden (zoals maar niet beperkt tot AH afhaalpunten, burenbelevering), welke methoden van tijd tot tijd door bol.com kunnen worden aangepast of uitgebreid. Tevens stemt de Lvb Verkoper ermee in dat zijn Artikelen met artikelen van bol.com en/of andere Lvb Verkopers in een zending aan de Klant worden gecombineerd. Verder accepteert de Lvb Verkoper dat Klanten die Artikelen bestellen ook van alle andere door bol.com geboden diensten op de Omgeving gebruik kunnen maken, waaronder de cadeauservice met bol.com cadeaupapier.
 3. De Lvb Verkoper erkent dat bol.com het vervoer en de aflevering van de Artikelen door een transporteur (o.a. PostNL) laat uitvoeren. Op dit vervoer zijn de vervoersvoorwaarden van de transporteur van toepassing waarnaar in bijlage 4 wordt verwezen, inclusief de door deze partij gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen. Bol.com is niet aansprakelijk voor vertragingen in de aflevering van Artikelen aan Klanten. Indien een Artikel zoekraakt tijdens het vervoer, dan vergoedt bol.com aan de Lvb Verkoper een percentage van de verkoopprijs exclusief btw zoals bepaald in bijlage 1, of indien gewenst door de Verkoper de inkoopwaarde exclusief btw op basis van een overlegde inkoopfactuur van het Artikel. De Lvb Verkoper kan in die gevallen geen beroep doen op de compensatie uit bijlage 4.

Artikel 7 - Retour

 1. De afwikkeling van retour gezonden Artikelen door Klanten geschiedt door bol. com als onderdeel van Lvb. Klanten worden er door bol.com in de Omgeving op gewezen dat Artikelen retour gezonden dienen te worden aan het Bol.com warehouse en de Lvb Verkoper informeert Klanten gelijkluidend. De Lvb Verkoper gaat akkoord met het zgn. retour- en coulancebeleid van bol.com en zal dit jegens zijn Klanten gestand doen, waaronder de zichttermijn van 30 dagen. Bol.com voert met het coulancebeleid een ruimhartig beleid richting de consument.
 2. Artikelen die door een Klant worden geretourneerd conform artikel 7.1, zullen door bol.com worden beoordeeld met inachtneming van het bol.com retour- en coulancebeleid, en op basis van deze beoordeling worden de Artikelen opnieuw bij de voorraad van de Lvb Verkoper gelegd (een zgn. gewenste retour), of, indien naar het oordeel van bol.com sprake is van een Onverkoopbaar Artikel, teruggestuurd aan de Lvb Verkoper in overeenstemming met artikel 7.4. Onverkoopbare Artikelen worden door bol.com niet vergoed en zijn volledig voor rekening en risico van de Lvb Verkoper. In afwijking hiervan kan bol.com naar haar keuze een Onverkoopbaar Artikel niet aan Lvb Verkoper retourneren maar vergoeden conform bijlage 1, waarna de eigendom van het Artikel overgaat op bol.com. De Klant die een Artikel retour stuurt, ontvangt zijn betaling terug dan wel vervalt zijn betalingsverplichting. Indien de verkoopprijs door bol.com reeds is uitbetaald aan de Lvb Verkoper, zal dit bedrag op de eerstvolgende uitbetaling aan de Lvb Verkoper worden ingehouden.
 3. Indien de Klant in het kader van de wettelijke zgn. ‘Oud voor Nieuw-regeling’ een oud artikel aan de vervoerder meegeeft, zorgt bol.com voor de verdere afhandeling ervan. De Lvb Verkoper doet hierbij afstand van iedere aanspraak op een dergelijk oud artikel.
 4. Zodra de voorraad Onverkoopbare Artikelen van de Lvb Verkoper het aantal van 15 stuks heeft bereikt, of één van de Onverkoopbare Artikelen van Lvb Verkoper 3 maanden in het Bol.com warehouse ligt, zal bol.com alle Onverkoopbare Artikelen van de Lvb Verkoper terugsturen aan de Lvb Verkoper. Hiervan kan in bepaalde gevallen, zoals uiteengezet op de Website voor Zakelijke Verkopers, worden afgeweken.
 5. De Onverkoopbare Artikelen worden aan de Zakelijke Verkoper aangeboden op het door Zakelijke Verkoper opgenomen adres in het Verkoopaccount. Wanneer de Zakelijke Verkoper de Onverkoopbare Artikelen tot tweemaal toe niet in ontvangst neemt gaat het eigendom van de Onverkoopbare Artikelen over op bol.com zonder dat daarvoor een aanvullende handeling benodigd is.

Artikel 8 - Klantenservice

 1. Bol.com zal als onderdeel van Lvb eventuele vragen van Klanten met betrekking tot de levering, alsmede de eventuele retournering van Artikelen, door zijn klantenservice laten behandelen. Klantvragen over de werking van Artikelen alsmede vragen over garantie en reparatie, dienen door de Lvb Verkoper te worden afgehandeld. Bol.com zal Klanten met dergelijke vragen doorverwijzen naar de Lvb Verkoper.
 2. Bol.com zal op de Omgeving duidelijk aangeven voor welke vragen Klanten contact dienen op te nemen met de klantenservice van bol.com. Bol.com zal klantvragen binnen de in bijlage 2 opgenomen termijn behandelen.
 3. Indien een Artikel significant meer klantcontact oplevert dan gemiddeld genomen voor een vergelijkbaar artikel, dan is bol.com gerechtigd het Artikel uit te sluiten van Lvb. De door bol.com gemaakte kosten die gepaard gaan met de bovengemiddelde klantcontacten en retourzendingen van een Artikel, mogen door bol.com aan de Lvb Verkoper in rekening worden gebracht en zullen worden ingehouden op de eerstvolgende uit te keren vergoeding als genoemd in artikel 9.
 4. Vanaf 30 dagen na levering is bol.com niet meer verantwoordelijk voor de aftersales. Afwikkeling van geretourneerde Artikelen en Aftersales/klantenservice zijn dan voor rekening van de Verkoper.

Artikel 9 - Tarieven

 1. Voor de door bol.com verleende diensten in het kader van Lvb, brengt bol.com aan de Lvb Verkoper de vergoedingen in rekening zoals die zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers. Deze vergoedingen zijn exclusief btw. Bol.com is te allen tijde gerechtigd de vergoedingenlijst aan te passen. Bol.com zal de Lvb Verkoper uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van enige prijswijziging per e-mail informeren. Indien de Lvb Verkoper niet uiterlijk 1 dag voor de inwerkingtreding van een of meerdere wijzigingen in de vergoedingenlijst opdracht heeft gegeven aan bol.com om zijn Artikelen aan hem te retourneren, dan geldt de gewijzigde vergoedingenlijst als aanvaard door de Lvb Verkoper en is bol.com gerechtigd de gewijzigde vergoedingen per de ingangsdatum in rekening te brengen.
 2. De door de Lvb Verkoper aan bol.com te betalen vergoeding voor de door de Lvb Verkoper per Artikel afgenomen diensten en eventuele andere door bol.com op grond van de Gebruikersvoorwaarden Lvb in rekening te brengen kosten, worden door bol.com eenmaal per kalendermaand gefactureerd. Deze factuur wordt in mindering gebracht op de door de Lvb Verkoper van bol.com te ontvangen gelden conform artikel 6 en 7 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com.
 3. Indien de Lvb Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens bol. com, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden LvB, is bol.com gerechtigd het gebruik van Lvb door de Lvb Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

 1. De Lvb Verkoper verklaart en garandeert dat hij bevoegd is deze Gebruiksvoorwaarden Lvb te aanvaarden en na te leven.
 2. De Lvb Verkoper garandeert dat:
  • alle Artikelen, verpakkingen en aanduidingen op de verpakkingen, voldoen aan geldende wet- en regelgeving, inclusief veiligheidsvoorschriften en beschermd zijn tegen intern vervoer;
  • alle Artikelen voldoen aan de door bol.com of het bol.com warehouse opgegeven voorwaarden;
  • alle Artikelen in overeenstemming met bijlage 3 worden aangeleverd;
  • alle Artikelen zijn eigendom zijn, en indien er een eigendomsvoorbehoud op rust, hij gerechtigd is ze te verhandelen en bij derden op voorraad te leggen;
  • de Artikelen nieuw zijn, naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden die door bol.com zijn aangewezen binnen de door bol.com opengestelde productcategorieën;
  • dat hij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op de Omgeving en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • de door hem aangeboden Artikelen geen inbreuk maken op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • hij te allen tijde wat betreft Lvb in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com en zijn bol.com warehouse;
  • hij door bol.com en/of het Bol.com warehouse geweerde Artikelen niet opnieuw bij het Bol.com warehouse zal aanbieden;
  • hij geen Artikelen aanbiedt die de goede naam van bol.com of het bol.com warehouse schade kunnen berokkenen.
 3. De Lvb Verkoper zal bol.com vrijwaren en stelt bol.com schadeloos tegen alle aanspraken van derden of op andere wijze door bol.com geleden schade en kosten, als gevolg van het niet voldoen door Lvb Verkoper aan de garanties van dit artikel.

Artikel 11 - Beëindiging Lvb Verkoperschap

 1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Lvb Verkoper met onmiddellijke ingang uit te sluiten van Lvb of om aanvullende eisen te stellen voor deelname aan Lvb. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude of het gedrag of aanbod van de Lvb Verkoper naar het oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden.
 2. Het Lvb Verkoperschap eindigt van rechtswege indien bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden het Verkoopaccount van de Lvb Verkoper (Zakelijke Verkoper) heeft verwijderd of (al dan niet tijdelijk) heeft afgesloten of geblokkeerd.
 3. Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de dienstverlening en bijbehorende functionaliteiten voor Lvb niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Gevolgen beëindiging Lvb Verkoperschap

 1. Indien het Lvb Verkoperschap van de Lvb Verkoper, om welke reden dan ook, is beëindigd zal bol.com zich inspannen de voorraad van de Lvb Verkoper die op dat moment nog bij het Bol.com warehouse aanwezig is, zo snel mogelijk, bij het laatste van de Lvb Verkoper bekende adres afleveren. Voorraad van de Lvb Verkoper die op een later moment wordt aangetroffen in het Bol.com warehouse zal eveneens bij het laatste van de Lvb Verkoper bekende adres worden afgeleverd. Indien de voorraad na 2 afleverpogingen niet in ontvangst is genomen, is bol.com gerechtigd de voorraad te verhandelen of te vernietigen, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de Lvb Verkoper.
 2. Lvb Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Lvb Verkoperschap door bol.com en de Lvb Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De Lvb Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden Lvb.
 2. De Lvb Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruikersvoorwaarden Lvb al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 3. Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 5 lid 1, 5 lid 3 en 6 lid 3 of indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Lvb Verkoper ontstaan door gebruikmaking van Lvb door de Lvb Verkoper.
 4. Bol.com is niet gehouden tot nakoming van enige uit de Gebruikersvoorwaarden Lvb voortvloeiende verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder tevens een overmacht situatie bij het Bol.com warehouse en/ of de vervoerder wordt begrepen, bijv. in het geval van staking. Bol.com is ook in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook bij/van de Lvb Verkoper.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 13 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 14 - Diversen

 1. De Lvb Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Lvb Verkoperschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand hem schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 2. Retourzending van (Onverkoopbare) Artikelen aan Lvb Verkoper op grond van deze Gebruikersvoorwaarden Lvb vindt plaats voor rekening en risico van de Lvb Verkoper aan het bij bol.com laatst bekende adres van Lvb Verkoper. Lvb Verkoper is hiervoor de vergoeding verschuldigd zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of bijlagen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst, of aan de Lvb Verkoper (per e-mail) zijn verzonden (met uitzondering van de prijslijst, waarvoor het bepaalde in artikel 9 lid 1 van deze Gebruikersvoorwaarden Lvb geldt). Indien de Lvb Verkoper daarna gebruik blijft maken van Lvb, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden Lvb en de bijlagen te raadplegen alvorens (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van Lvb. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen voor de Lvb Verkoper niet acceptabel zijn, is de Lvb Verkoper gerechtigd het Lvb Verkoperschap te beëindigen. Ter voorkoming van misverstanden: artikel 12 is in dat geval van toepassing.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden Lvb in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat bol.com hem van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij bol.com bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van Lvb (zgn. servicemails).
 6. Het zakelijk verkopen via bol.com dient als verkoopkanaal, het is niet toegestaan om op enige wijze via het bol.com platform of door middel van Lvb promotie te maken voor andere webshops, winkels e.d. Het is derhalve ook niet toegestaan om promotiemateriaal toe te voegen aan (verpakking van) Artikelen.
 7. Het is niet toegestaan om door middel van meerdere Verkoopaccounts een Artikel twee of meerdere keren aan te bieden. Per KvK-nummer dient een Artikel slechts eenmaal aangeboden te worden. Bij constatering is bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden gerechtigd het aanbod te verwijderen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Gebruiksvoorwaarden Lvb en het Lvb Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Bijlage I - Vergoeding per productcategorie

Vergoeding bij voorraadverschil of Onverkoopbaar Artikel zoals beschreven in voorwaarden en zoekraken tijdens vervoer van bestelling of retour.

Voor de verkoopwaarde wordt de laatste door de Lvb Verkoper gehanteerde verkoopprijs (excl. btw) genomen.

De vergoeding betreft: 75% van de verkoopprijs na aftrek van btw.

Bijlage II - Service-level-agreement

Zending

Verwerkingstijd van een inkomende zending
Een inkomende zending bij het Bol.com warehouse wordt binnen 72 uur tijdens werkdagen ingeboekt. Het Lvb aanbod wordt daarmee zichtbaar op het platform van bol.com.

Levering

Leverbetrouwbaarheid
De minimaal leverbetrouwbaarheid is 99%. Dit is de uitlevering exclusief de afhandeling door vervoerder.

Retouren

Verwerkingstijd retourorders
Een geretourneerd Artikel wordt binnen 2 werkdagen onderzocht, op (verkoopbare of onverkoopbare) voorraad genomen en administratief verwerkt.

Terugsturen voorraad
Een verzoek voor terugsturen van verkoopbare en/of onverkoopbare voorraad wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld.

Klanten- en partnerservice

Klantenservice voor koper
Een koper kan 24 uur per dag 7 dagen per week de klantenservice bereiken. Op een klantvraag wordt binnen 24 uur gereageerd. Partnerservice voor verkoper

Een Lvb Verkoper kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08:00 en 18:00, op dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 20:00, en op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 de partnerservice bereiken. Op een vraag van Lvb Verkoper wordt binnen 48 uur gereageerd.

Bijlage III - Logistieke aanlevervoorwaarden

1. Algemeen

Om Artikelen op de juiste wijze te kunnen verwerken in het operationele proces van bol.com moeten de Lvb Verkopers hun Artikelen volgens de eisen vermeld in deze Logistieke Aanlevervoorwaarden (hierna “Aanlevervoorwaarden”) verpakken, voormelden en aanleveren bij een bol.com Warehouse. Het naleven van deze Aanlevervoorwaarden zal leiden tot snellere verwerking en minder kosten.

Bij het niet nakomen van deze Aanlevervoorwaarden, kan bol.com;
 1. leveringen weigeren;
 2. leveringen op kosten van de Lvb Verkoper terug sturen;
 3. op kosten van de Lvb Verkoper handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de levering. Deze kosten staan vermeld in Artikel 4 van de Gebruikersvoorwaarden Lvb.
Bij lichamelijk letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorwaarden ligt de aansprakelijkheid bij de Lvb Verkoper. Deze voorwaarden gelden voor alle Warehouses, voor BFCXL in Nieuwegein zijn aanvullende eisen en zullen in dit document worden benoemd. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de assortimentsvoorwaarden. Deze Aanlevervoorwaarden zijn een bijlage bij de Gebruikersvoorwaarden Lvb en maken daarvan integraal onderdeel uit. In de Aanlevervoorwaarden gelden de definities en begrippen zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden Lvb, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

Definitie- en Afkortingenlijst

bSKU bol.com Stock Keeping Unit
CHEP Commonwealth Handling Equipment Pool
EAN European Article Number
EPA Euro Pallet
GS1 Global Standards One
Hangtag Label met barcode dat aan een Artikel als kleding, stof of textiel hangt en waar de barcode op vermeld dient te staan
Ladingdrager Dat wat de lading draagt; in de context van dit document een collo of pallet.
Omdoos Extra doos als verpakking om losse, al bestaande verpakking(en) van één of meerdere Verkoopeenheden in te verpakken.
SCP Supply Chain Portal
THT Ten minste houdbaar tot
Verzenddoos Doos waarin de zending wordt verstuurd. Eén Verzenddoos is één collo.
Verkoopeenheid Eenheid zoals deze aan de consument wordt verkocht, ook wel Artikel.
Warehouse Locatie waar Verkoopheden liggen opgeslagen

3. Verpakken


3.1 bSKU

Een GS1 barcode (voorheen bekend als EAN) is niet per definitie uniek voor de Lvb Verkoper: misschien verkoopt bol.com of een andere Verkoper wel dezelfde GS1 barcode. Daarom hanteert Logistiek via bol.com tevens een andere barcode. Dit is het Lvb-label, genaamd bSKU. Een bSKU gaat een stap verder dan de GS1 barcode: deze correspondeert met één uniek Artikel en één unieke Lvb Verkoper. De bSKU legt dus de koppeling tussen GS1 barcode en Verkopersnummer: één bSKU staat voor één uniek Artikel van één Lvb Verkoper. bol.com legt Artikelen in het Warehouse op voorraad door middel van de bSKU zodat de Artikelen herleid kunnen worden naar de eigenaar van de voorraad. Dat betekent dat Artikelen gelabeld moeten worden met een bSKU. De bSKU wordt over de GS1 barcode heen geplakt.

Er zijn twee mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Artikelen een bSKU label krijgen:
 1. De Lvb Verkoper levert Artikelen in het bol.com Warehouse aan met GS1 barcodes. Tegen betaling labelt bol.com de Artikelen met een bSKU.
 2. De Lvb Verkoper labelt zelf zijn Artikelen met een bSKU en levert deze op die manier
De Lvb Verkoper kan bol.com eveneens verzoeken om, tegen betaling van de vergoeding hiervoor bepaald op de Website voor Zakelijke Verkopers, een bSKU (Lvb-label) te wijzigen.

Let op: het geleverde Artikel moet dezelfde GS1 barcode of bSKU hebben als het door de Lvb Verkoper voorgemelde Artikel. Daarnaast mag er altijd maar één GS1 barcode op/aan het Artikel zitten en zichtbaar zijn. Andere scanbare barcodes moeten zijn afgeplakt.

Er is slechts 1 code aanwezig op het te verwerken artikel.

Er zijn meerdere scanbare codes op het artikel aanwezig.

Er is slechts 1 code aanwezig op het te verwerken artikel.

Er zijn meerdere scanbare codes op het artikel aanwezig.

Een bSKU kan gevonden worden in het Verkoopaccount zodra het Artikel in “Mijn Aanbod” is omgezet naar Lvb. Houd bij het printen van de bSKU en het labelen rekening met de in 3.2 gestelde eisen aan een barcode.

De bSKU kan op verschillende manieren worden afgedrukt. Met een reguliere printer op een A4 stickervel:
 1. Avery j8159 - A4, 24 labels - 64 x 33,9 mm
 2. Avery j8160/herma 4677 - A4, 21 labels - 63,5 x 38,1 mm
 3. Avery 3474/herma 4615 - A4, 24 labels - 70 x 37 mm
Met een labelprinter:
 1. iDYMO 99012 / S0722400 – 98 36 mm
 2. Zebra Z-Perform 1000T – 76.2 x 39.1 mm
 3. Brother DK-11208 – 90 x 38 mm
Indien Artikelen ongelabeld of onjuist gelabeld aankomen bij het bol.com Warehouse, dan kan deze voorraad niet correct worden verwerkt. Dit is op risico van de Lvb Verkoper. Als in de voormelding wordt aangegeven dat de Lvb Verkoper de Artikelen labelt, maar de Artikelen worden aangeleverd met een GS1 barcode i.p.v. een bSKU, dan loopt de Lvb Verkoper het risico dat de Artikelen niet correct worden verwerkt. Mochten de Artikelen alsnog moeten worden voorzien van een bSKU, dan betaalt de Lvb Verkoper hiervoor een hoger tarief dan het reguliere tarief. Het hogere tarief bedraagt €0,24 per geplakte sticker in plaats van het reguliere stickertarief van €0,18 per geplakte sticker.

3.2 Barcode

bol.com gebruikt barcodes om de Artikelen gedurende het gehele afhandelingsproces te identificeren en te volgen. Elk Artikel dat naar een bol.com Warehouse wordt verstuurd dient voorzien te zijn van een goed scanbare en zichtbare barcode die correspondeert met het Artikel (GS1 barcode/bSKU) zoals deze in de bol.com database geregistreerd is. De barcode dient te voldoen aan de GS1 standaarden. Tevens gelden onderstaande eisen voor het afdrukken en bevestigen van een bSKU.

Er dient rekening te worden gehouden met het volgende:
 1. Indien twee Artikelen niet volledig identiek zijn (bijvoorbeeld een verschillende maat, afmeting of kleur), dienen de Artikelen verschillende barcodes te hebben.
 2. Op elk afzonderlijk Artikel mag maximaal één zichtbare barcode zitten. Alle andere barcodes (behalve serienummerbarcodes) dienen volledig afgeplakt te worden met een blanco sticker. Het afdekken van de barcode door middel van een stift is onvoldoende.
 3. De barcode moet vrij zichtbaar zijn. Er mogen geen stickers/plastic/straps over de barcode of een deel van de barcode zitten.
 4. De barcode dient aan de buitenkant van de verpakking te zitten, zodanig dat deze onder normale omstandigheden niet loslaat en op een gedeelte zit zodat het scannen niet wordt belemmerd. Voor Artikelen gekenmerkt met een ‘this side up’ sticker, mag de barcode niet aan de onderkant van de verpakking zitten.
 5. De barcode op het Artikel dient zichtbaar te zijn zonder dat de Artikelen afgestapeld dienen te worden van de Ladingdrager (indien Artikelen worden geleverd op een mono pallet).
 6. De eerst scanbare barcode representeert een Verkoopeenheid: verwijder daarom alle barcodes van Omdozen om te voorkomen dat het Artikel verkeerd wordt geregistreerd en verkocht.
 7. Voor de mens moet de barcode leesbaar zijn. Dat wil zeggen dat de numerieke waarde van de barcode onder de barcode geprint dient te zijn.
 8. De barcode op het Artikel dient exact overeen te komen met de barcode in de voormelding.
De technische specificaties zijn te vinden in appendix 1.

De verschillende kleuren hebben verschillende GS1

De verschillende kleuren hebben dezelfde GS1 barcodes.

3.3 Omdoos

Als meerdere Artikelen in een Omdoos worden geleverd mag er geen barcode zichtbaar zijn op de Omdoos. Alleen de afzonderlijke Verkoopeenheden in de doos hebben een zichtbare barcode. Dit om te voorkomen dat de Omdoos wordt gezien als een Verkoopeenheid en de verkeerde barcode wordt gescand tijdens het ontvangstproces, met als gevolg dat de Klant een Omdoos zal ontvangen i.p.v. de Verkoopeenheid.

Bestaande barcodes dienen verwijderd/afgedekt te worden of niet scanbaar gemaakt te worden. Bedek bijvoorbeeld bestaande barcodes met ondoorzichtige tape of een sticker om te voorkomen dat de verkeerde barcode wordt gescand tijdens het ontvangstproces. Het afdekken van de barcode door middel van een stift is onvoldoende.

GS1 barcode op Omdoos is afgeplakt.

GS1 barcode op Omdoos is niet afgeplakt.

Wanneer de Verkoopeenheid bestaat uit een Omdoos, moet dit duidelijk worden aangegeven op de Omdoos. Zie onderstaande voorwaarden voor ”verkopen als set”.

3.4 Verkopen als set / multipack

Wanneer een Verkoopeenheid bestaat uit meerdere identieke Artikelen moeten deze Artikelen gezamenlijk verpakt zijn, zodat ze niet los kunnen raken en worden verkocht als enkele stuks. Er moet een zichtbare en scanbare unieke barcode op de Omdoos of omverpakking zitten die anders is dan de barcode van het losse Artikel. Ook moet er een sticker op de verpakking zitten waar duidelijk op staat dat het een set is. Dit kan door gebruik te maken van één van de volgende teksten “Do not separate”, “Do not unpack” of “Sold as single unit”. Hiermee weet de bol.com medewerker dat het om een set gaat en dat de barcode op de set gescand moet worden in plaats van de barcode op het individuele Artikel.

Multipack met zichtbare en scanbare GS1- of bSKU-barcode en multipack sticker.

Multipack zonder zichtbare en scanbare GS1- of bSKU-barcode en multipack sticker.

3.5 Verkoopeenheid bestaande uit meerdere pakketten of meerdere verschillende Artikelen

Verkoopeenheden bestaande uit meerdere pakketten of meerdere verschillende Artikelen moeten gebundeld worden aangeleverd en voorzien zijn van één barcode op de hele eenheid. De barcode moet gelijk zijn aan de voorgemelde GS1 barcode. bol.com accepteert geen Artikelen die door bol.com geassembleerd moeten worden.

Wat betreft de manier van verpakken en de barcode gelden dezelfde voorwaarden als voor sets: de Artikelen moeten gezamenlijk verpakt zijn, fysiek herkenbaar zijn als één eenheid en een zichtbare en scanbare barcode op de verpakking hebben

3.6 Eisen aan specifieke Artikelgroepen

3.6.1 Beperkt houdbare Artikelen

Elk beperkt houdbaar Artikel dient voorzien te zijn van een zichtbare houdbaarheidsdatum (‘Te gebruiken tot’ of ‘Tenminste Houdbaar Tot’ (THT) datum) op de buitenkant van de verpakking. Daarnaast dient er maximaal 1 THT per Artikel per Ladingdrager verpakt te worden.

Artikelen dienen ten minste 270 dagen houdbaar te zijn op het moment van aanleveren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Artikelen waarvan de houdbaarheid minder dan 100 dagen is worden gemarkeerd voor vernietiging door bol.com. Voorraad die onderhevig is aan vernietiging kan niet worden geretourneerd. Kosten voor vernietiging zijn voor rekening van de Lvb Verkoper.

De THT-datum staat zichtbaar op de verpakking.

3.6.2 Breekbare Artikelen

Breekbare Artikelen of kwetsbare Artikelen zoals vloeistoffen dienen zodanig verpakt te worden dat ze niet kapotgaan tijdens het verwerkingsproces. Een breekbaar Artikel moet worden verpakt in een doos met zes stevige zijden of volledig worden ingepakt in beschermfolie, zodat de kans op schade geminimaliseerd wordt. Let erop dat de barcode aan de buitenkant van de extra beschermende verpakking van het losse Artikel zit.
Zorg ervoor dat het verpakte Artikel een valtest van 1 meter op een hard oppervlak doorstaat zonder te breken.

Een valtest bestaat uit vijf manieren van vallen:
 1. Plat op onderkant
 2. Plat op bovenkant
 3. Plat aan de langste zijde
 4. Plat aan de kortste zijde
 5. Op een hoek

Het breekbare artikel is deugdelijk verpakt.

Het breekbare artikel is NIET deugdelijk verpakt.

3.6.3 Kleding, stof en textiel

Kleding, stof en textiel kunnen door stof of vocht worden beschadigd. Deze Artikelen moeten zodanig worden verpakt dat ze niet worden beschadigd tijdens het verwerkingsproces. Zorg dat de Artikelen in een afgesloten polybag of doos met een barcode erop zitten.

Er dient rekening te worden gehouden met het volgende:
 1. de polybag of doos moet het Artikel voorzien zijn van een Hangtag met hierop dezelfde barcode als op de polybag of doos.
 2. Het Artikel mag geen kledinghanger bevatten.
 3. Het Artikel mag geen delen bevatten die uit de polybag steken.
 4. Er mag geen prijs op het Artikel, polybag of Hangtag staan.
 5. Bij het aanleveren van een Artikel in verschillende maten, dienen de Artikelen zoveel mogelijk per maat bij elkaar ingepakt te zijn.
 6. Schoenen dienen geleverd te worden in de originele verpakking.

Het artikel is juist verpakt.

De hanger steekt uit de verpakking en de polybag is NIET gesloten.

3.6.4 Pluche

Artikelen van pluche, zoals knuffeldieren en poppen dienen verpakt te zijn in een polybag of doos zodat de Artikelen niet beschadigen of vies worden door vocht of vuil tijdens het verwerkingsproces. Zorg dat al het pluche van het Artikel goed is verpakt (geen blootliggende oppervlakken) om schade te voorkomen. Let er op dat de barcode aan de buitenkant van de polybag of doos zit.

3.6.5 Scherpe voorwerpen

Scherpe Artikelen hebben scherpe randen of puntige uiteinden die, wanneer ze worden blootgesteld, een veiligheidsrisico vormen voor de medewerkers van bol.com en Klanten die de Artikelen ontvangen. Scherpe voorwerpen moeten zo verpakt worden dat scherpe randen of punten niet kunnen (gaan) uitsteken tijdens het logistieke verwerkingsproces.

De scherpe kant is goed verpakt.

De scherpe kant steekt uit de verpakking.

3.6.6 Gevaarlijke stoffen

Artikelen die gevaarlijke stoffen bevatten (zie onderstaande tabel) zijn ongeschikt assortiment en mogen niet verkocht worden door de Lvb Verkoper. Deze worden niet geaccepteerd en zullen teruggestuurd worden naar de Lvb Verkoper.

3.6.7 Artikelen verpakt in een doos

De doos dient een platte onderkant te hebben, dit vanwege de wijze van verwerking in het Warehouse. Dozen die bol staan kunnen niet verwerkt worden.

3.6.8 Hygiëne Artikelen

Hygiëne Artikelen zijn zaken die na verbreking van de verzegeling niet geschikt zijn om opnieuw te worden verkocht om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Hygiëne Artikelen dienen daarom altijd geseald te worden aangeleverd.

4. Voormelden

Een zending voormelden doet de Lvb Verkoper door de stappen in het Verkoopaccount onder ‘ nieuwe zending maken’ volledig te doorlopen.

Nadat de Lvb Verkoper zijn Artikelen en aantallen heeft toegevoegd aan de zending, dient de Lvb Verkoper de keuze te maken of;
 1. De Lvb Verkoper de Artikelen zelf voorziet van een bSKU;
 2. De Lvb Verkoper bol.com tegen betaling de Artikelen laat labelen.
Daarna maakt de Lvb Verkoper een leverafspraak, vult de paklijstreferentie in en bevestigt de voormelding.
De paklijstreferentie die de Lvb Verkoper invult dient uniek te zijn, dat wil zeggen dat de paklijstreferen- tie niet eerder door de Lvb Verkoper gebruikt is. Daarnaast kan de paklijstreferentie maximaal 15 cijfers en/of hoofdletters bevatten. Bijzondere tekens zijn uitgesloten. Als de Lvb Verkoper de paklijstreferen- tie heeft ingevuld en de zending heeft bevestigd, dan wordt voor elke Ladingdrager (pallet of collo) een uniek digitaal verzendlabel in PDF in het Verkoopaccount gegenereerd. De verzendlabels dient de Lvb Verkoper te downloaden, uit te printen en te bevestigen aan de Ladingdragers.

Let op: elk uniek verzendlabel mag maar aan één Ladingdrager worden bevestigd. De Lvb Verkoper dient ervoor te zorgen dat aan elke Ladingdrager een uniek verzendlabel is bevestigd.

Let op: op alle los geleverde colli en/of geladen pallet(s) dient het bol.com verzendlabel zichtbaar aan beide zijkanten te zijn bevestigd.

De Lvb Verkoper dient er in ieder geval voor te zorgen dat de paklijstreferentie die de Lvb Verkoper meegeeft aan de voormelding in het Verkoopaccount overeenkomt met de eigen documentatie van de Lvb Verkoper.

4.1 Datum leveren

bol.com vraagt de Lvb Verkoper om te leveren op de aangegeven leverdatum in de voormelding.

4.2 Voormeldingseisen

Het voormelden van de zending moet voldoen aan op onderstaande eisen. Het niet naleven van deze voormeldingseisen kan leiden tot een weigering van de gehele zending
 1. De digitale voormelding dient minimaal één dag voordat de fysieke levering bij het bol.com Warehouse arriveert verstuurd te zijn. Een eventuele wijziging in de digitale voormelding dient minimaal één uur voor de fysieke levering verstuurd te zijn. Wanneer deze wijziging het toevoegen van extra Ladingdragers betreft, dan wordt er voor elk van deze een uniek digitaal verzendlabel in PDF in het Verkoopaccount gegenereerd. Deze verzendlabels dienen gedownload, uitgeprint en bevestigd te worden aan de additionele Ladingdragers. Wanneer het aantal Ladingdragers in de voormelding vermindert, dan moeten de bijbehorende unieke verzendlabels worden weggegooid. Deze mogen niet gebruikt worden voor een volgende zending.
 2. Het aantal Ladingdragers, de Artikelen, de aantallen en de GS1 barcodes die in de voormelding staan moeten exact overeenkomen met de inhoud van de fysieke levering.
 3. De leverafspraak in de voormelding dient overeen te komen met de datum en tijd waarop de fysieke levering plaatsvindt bij het bol.com Warehouse. Als de Lvb Verkoper gebruik maakt van een pakketdienst, begrijpen wij dat de Lvb Verkoper niet exact weet hoe laat een zending bij het bol.com Warehouse wordt aangeleverd. Mocht de Track en Trace code een andere datum dan verwacht aangeven dan kan de Lvb Verkoper dit aanpassen in het Verkoopaccount.
 4. Wanneer de Lvb Verkoper de voormelding heeft afgerond maar Artikelen in dit proces vergeten is, zal de Lvb Verkoper voor deze Artikelen een nieuwe voormelding moeten maken en deze als losse zending moeten versturen.

4.3 Niet voorgemelde Artikelen

Artikelen die niet door de Lvb Verkoper zijn voorgemeld, worden voor risico en op kosten van de Lvb Verkoper in het bol.com Warehouse ontvangen en vervolgens aan de Lvb Verkoper

5.Aanleveren

5.1 Afleveradres

bol.com geeft op het verzendlabel aan naar welk adres de Artikelen verstuurd moeten worden. Dit automatisch gegenereerd in het Verkoopaccount. Het is belangrijk dat de Lvb Verkoper de vervoerder altijd het adres doorgeeft dat op het verzendlabel staat en dit dient goed gecontroleerd te worden.

5.2 Aanleveren met First Mile (aanleverdienst)

Bij aanlevering via de aanleverdienst van bol.com dient rekening te worden gehouden met onderstaande aanvullende voorwaarden;
 1. Maximale afmetingen per pakket: 75 x 55 x 45 cm.
 2. De Lvb Verkoper dient op elk pakket binnen de zending een verzendlabel (of meerdere verzendlabels) te bevestigen zoals dit wordt aangegeven bij het aanmaken van de zending.
 3. Het is niet mogelijk om de pakketten op een pallet aan te leveren.
 4. De Lvb Verkoper kan andere (niet-Logistiek via bol.com) pakketten niet aan de bezorger meegeven.
 5. De algemene voorwaarden van PostNL zijn te vinden op het Partnerplatform.

5.3 Vervoerders

De Lvb Verkoper is verplicht zijn zendingen te leveren met een zakelijke vervoersdienst of een eigen vervoersdienst. Particulieren, personenauto’s, scooters of (bak)fietsen zijn op alle bol.com Warehouses niet toegestaan.

5.4 Veiligheidsvoorschriften

Een de Lvb Verkoper dient op het bol.com Warehouse de daar geldende veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen op te volgen.

Vast onderdeel van deze voorschriften is:
 1. Het is niet toegestaan externe bezoekers mee te nemen.
 2. Het is verplicht om altijd gecertificeerde veiligheidsschoenen en een veiligheidshesje te dragen.
Veiligheidshesjes worden verstrekt door het bol.com Warehouse. Het lossen, collecteren en overige activiteiten rondom zendingen in de bol.com Warehouses kan niet worden uitgevoerd zonder het naleven van deze voorschriften. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. De volledige veiligheidsvoorschriften kunnen op het bol.com Warehouse worden ingezien.

5.5 Lossen

Na aanmelding bij de portier rijdt de chauffeur door naar het toegewezen dock. De chauffeur dient het pand te betreden via de loopdeur en daar te wachten op een bol.com medewerker. Hierna wordt toegang verleend om de levering te lossen aan het dock. De chauffeur dient de wagen te lossen en de lading te plaatsen op de lanes achter het dock. Er zijn hiervoor pompwagens beschikbaar.

5.6 Sancties

Zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden Lvb; wanneer een levering niet voldoet aan de door bol.com gestelde Aanlevervoorwaarden, wordt de levering, of een deel van de levering, bij aankomst geweigerd, na ontvangst retour gestuurd op kosten van de Lvb Verkoper of worden op kosten van de Lvb Verkoper handelingen verricht die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de levering. bol.com hanteert hiervoor een sanctiebeleid waarbij waarschuwingen en overtredingen worden geregistreerd.

Bij een eerste niet-naleving van de logistieke Aanlevervoorwaarden zal er een waarschuwing volgen in de vorm van een e-mail aan de Lvb Verkoper, waarin vermeld is welk voorwaarden niet zijn nageleefd. De zending wordt wel aangenomen en verwerkt, indien mogelijk. De waarschuwing wordt door bol.com geregistreerd.

Bij een volgende niet-naleving van dezelfde voorwaarde wordt dit geregistreerd als een overtreding. Bij een overtreding wordt de Lvb Verkoper altijd op de hoogte gesteld via een e-mail aan de bij bol.com bekende contactpersoon. Hierna dient de zending opnieuw voorgemeld te worden.

Daarnaast behoudt bol.com zich het recht voor om bij overtreding van de Aanlevervoorwaarden gemaakte kosten door te belasten conform de Gebruikersvoorwaarden Lvb.

5.7 Referentie op zending

Iedere levering moet voorzien zijn van een bol.com shipmentlabel zoals te vinden in het Verkoopaccount. Het shipmentlabel moet duidelijk zichtbaar (niet onder het verpakkingsmateriaal of in de doos) op de zijkant van alle pallets of los geleverde colli zijn bevestigd. Daarnaast dient er een retouradres op het label te staan.

Op beide pallets zit een zichtbaar shipmentlabel.

De tweede pallet mist het shipmentlabel.

5.8 Pakketdienst

Als er geleverd wordt door een pakketdienst, moet de Lvb Verkoper de referentie van de voormelding meegeven aan de pakketdienst. Deze referentie moet op het vervoerslabel van de pakketdienst staan en exact overeenkomen met het pakbonnummer dat digitaal is voorgemeld. Bij voorkeur wordt het bol.com shipmentlabel op de levering toegevoegd bij levering via een pakketdienst.

Bij de ontvangst van zendingen die geleverd worden door een pakketdienst wordt er getekend voor de ontvangst van de zending. Deze aftekening is niet op Artikelniveau, maar op colloniveau. Bij grootschalige parcel-leveringen vindt controle van de juiste aantal colli altijd achteraf plaats.

5.9 Leveringen vanuit het buitenland

Het is enkel toegestaan om een levering vanuit het buitenland rechtstreeks bij een bol.com Warehouse af te leveren indien:
 1. de volledige invoerrechten zijn voldaan; en
 2. wordt geleverd op basis van de Incoterm DDP; en
 3. de levering voldoet aan het bepaalde in deze Aanlevervoorwaarden.

5.10 Ladingdrager

Voor het transport naar en levering aan het bol.com Warehouse moet gebruik worden gemaakt van 800x1200 mm formaat pallets type EPAL of CHEP of losse colli. Aanlevering op blokpallets, wegwerppallets of andere Ladingdragers is niet toegestaan. Een Ladingdrager mag uitsluitend Artikelen bevatten van één Lvb Verkopersnummer. Levering van colli van meerdere Lvb Verkopers, aangeleverd op/in één Ladingdrager, is niet toegestaan.

De pallet bevat alleen colli van Lvb Verkoper A.

De pallet bevat colli van Lvb Verkope A en B door elkaar.

Verpakkingsmateriaal moet de kans op schade maximaal reduceren. In het geval van gebruik van een palletseal is deze bij voorkeur doorzichtig. De Artikelen op de Ladingdrager moeten stofvrij worden verpakt. Bij voorkeur wordt er op de Ladingdrager aangegeven of deze bestaat uit mono (één GS1 barcode) of mixed Artikelen (meerdere GS1 barcodes).

5.10.1 Specificaties per Ladingdrager

Pallets
* De kwaliteit van de afwijkende pallet dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van een EPAL/CHEP pallet.

Type pallets
 1. EPAL pallet (800x1200 mm)
 2. EPAL pallets worden direct bij aanlevering bij het bol.com Warehouse omgeruild voor onbeschadigde, lege EPAL pallets. Bij het weigeren van omruilen worden de EPAL pallets eigendom van bol.com
 3. CHEP pallet (800x1200 mm)
 4. CHEP pallets zijn onderdeel van een palletpool en worden bij het bol.com Warehouse achtergelaten.
Afmetingen en gewicht Afmetingen en gewicht moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. De afmeting van een pallet is 800x1200 mm. De Artikelen op de pallet mogen niet uitsteken. Op BFC XL gelden afwijkende regels voor het aanleveren van grote Artikelen.
 2. Aanlevering van Artikelen dient te gebeuren op pallets die niet hoger gestapeld zijn dan 1,80 meter (inclusief pallet). Dit geldt tevens voor sandwichpallets. Indien het te leveren . Artikel groter is dan 1,80 m wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 3. Een mono pallet mag niet zwaarder zijn dan 680 kg, een mixed pallet mag niet zwaarder zijn dan 1000 kg.
Palletlevering BFCXL
BFCXL is het bol.com Warehouse waar grote Artikelen verwerkt worden, hiervoor gelden enkele specifieke voorwaarden.
Indien een individueel Artikel breder is dan een europallet (800x1200 mm), dan mag van dit formaat afgeweken worden en een andere palletmaat gebruikt worden. De maximale toegestane afmeting van een afwijkende pallet is 1200x1600 mm. De kwaliteit van de afwijkende pallet dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van een EPAL/CHEP pallet.
Indien Artikelen niet efficiënt gestapeld kunnen worden op een europallet, dan mag van een europallet afgeweken worden. Met niet efficiënt stapelen, bedoelen we dat de brede en/of de lange zijde van de pallet (respectievelijk 800 mm en 1200 mm) voor minder dan 80% benut worden. De maximale afmeting die gebruikt mag worden is een pallet van 1200x1600 mm. De kwaliteit van de afwijkende pallet dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van een EPAL/CHEP pallet.

Colli
Iedere colli bevat Artikelen die onderdeel zijn van eenzelfde voormelding. Het combineren van meerdere voormeldingen in een colli is niet toegestaan.

Afmetingen en gewicht moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. Colli zwaarder dan 15 kilogram moeten altijd op een pallet aangeleverd worden;
 2. Colli groter dan 800 x 800 x 800 mm moeten altijd op een pallet aangeleverd worden;
 3. Colli lichter dan 15 kilogram of kleiner dan 800 x 800 x 800 mm mogen als losse colli aangeleverd worden.
 4. Een levering bestaande uit 10 of meer colli mogen niet als losse colli aangeleverd worden. Deze dienen op een pallet aangeleverd te worden.
Transportverpakkingen van karton
Transportverpakkingen van karton dienen zoveel mogelijk te bestaan uit gerecycled karton. Gebruik zo min mogelijk nieten of harde kunststof banden als sluiting van kartonnen dozen. Gebruik zo min mogelijk lijmen of andere hulpstoffen die de herverwerking van verpakkingen belemmeren. Coatings of materiaallagen die de herverwerking belemmeren, zijn niet gewenst, tenzij ze absoluut onmisbaar zijn voor de bescherming van het Artikel.

5.10.2 Klemtruck Artikelenr

Artikelen die geschikt zijn om met een klemtruck te verwerken dienen los aangeleverd te worden zonder Ladingdrager.

5.11 Afwijkende voorschriften levering BFC XL

5.11.1 Dooskenmerken BFC XL

Er mag geen plastic zitten om de doos waarin een Artikel is verpakt. Is dit niet mogelijk dan dient de barcode op het plastic te zitten.

6. Schade en manco’s

Bij levering wordt de vrachtbrief alleen getekend voor ontvangst van het aantal geleverde eenheden onder voorbehoud van schade en manco’s. Indien er op pallets aangeleverd wordt, zal de vrachtbrief op geleverde palleteenheden worden afgetekend. Indien er losse colli aangeleverd worden, zal de vrachtbrief op geleverde collo-eenheden worden afgetekend. Ondertekening bij aflevering houdt geen acceptatie in van kwaliteit en aantal van de Artikelen/colli. In verband met een efficiënte afhandeling van leveringen vinden aanlevercontroles plaats op basis van pallet- of collo-telling. Leveringen met schade en/of manco’s worden op werkdagen binnen 5 werkdagen na levering gemeld. De beschadigde Artikelen worden in onderling overleg retour gestuurd naar de Lvb Verkoper.

7. Appendix

7.1 I - Specificaties barcode

Specificatie:
- Type: 1D & 2D
- Hoogte (= lengte van 1 streepje): 1 cm
- Module breedte: > 25mm
- 2D cell size: > 0,4 mm
- Quiet zone: 10x module width
- Kwaliteit: minimaal ANSI C
- Orientatie: Omni-directioneel
- Achtergrond: Wit

7.2 Toegestane barcode

 • Code 39
 • Code 128
 • EAN8
 • EAN13
 • Interleave 2/5
 • UPC-A
 • UPC-E

7.3 Toegestane 2D

 • QR
 • Datamatrix
 • PDF

Bijlage IV - Vergoeding per productcategorie

Alle vervoerders Alle zendingen NL/BE Algemene Vervoer Condities 2002
Alle vervoerders Alle zendingen BE CMR Verdrag
Bpost Bpost Afhaalpunten BE
Bpost Afhaallockers BE
Algemene voorwaarden Pakketten
PostNL
 • Pakketzendingen thuis/burenlevering NL
 • Pakketzendingen thuis/burenlevering BE
 • Brievenbuszendingen NL
 • AH Pick-up points pakket* NL/BE
 • Avondlevering pakket NL
 • Zondaglevering pakket NL
 • Sameday Delivery thuis pakket NL
UPS Afhaalpunten BE/NL (voorheen Kiala) UPS Vervoersvoorwaarden
UPS Service- en Tarievengids
DHL DHL Aanvullende voorwaarden
Aanvullende voorwaarden brievenbuspakket internationaal