New listpage

Privaatrecht - 2003

34 artikelen

  • Lijst
  • 3
  • 4
Praktijkhandleiding algemene voorwaarden

Nederlandstalig | Paperback | 2003

In deze uitgave wordt de recente ontwikkelingen op het terrein van de milieuaansprakelijkheid vanuit een integrale visie... Meer

Fiscaal afschrijven op vastgoed

Nederlandstalig | Paperback | 2003

In deze studie stelt Berkhout de reguliere afschrijving volgens goedkoopmansgebruik op bedrijfsmatig vastgoed centraal. Hij zoekt... Meer

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Hoe legt de rechter het concurrentiebeding uit? Wat is de rechtsgeldigheid hiervan? Deze en andere vraagstukken worden in dit... Meer

Wet verbetering poortwachter

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Op 1 april 2002 is de Wet verbetering poortwachter in werking getreden. Vanaf die datum gelden er voor werkgevers en werknemers... Meer

handleiding voor de praktijk

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Socialeverzekeringsuitkeringen zijn nooit echt een 'rustig bezit' geweest. Het vervelende van een uitkering hebben is dat men deze... Meer

Nederlandstalig | Hardcover | 2003

De (reikwijdte van de) aansprakelijkheid voor beroeps- en bedrijfsmatig opgelopen of toegebrachte schade staat volop in de... Meer

een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Centraal in dit boek staat het thans geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld.... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Het aansprakelijk stellen van degenen die de leiding over een ondernemingvoeren in geval de onderneming door falend beleid haar... Meer

bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. A.A. van Velten ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn defungeren als notaris

Nederlandstalig | Hardcover | 2003

Deze bundel Vast en Goed is opgedragen aan prof.mr. A.A. van Velten als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden onder meer... Meer

over continuiteit en verandering van de Nederlandse arbeidsverhoudingen

Nederlandstalig | Paperback | 2003

In het sociaal-politieke spektakel wordt er nog steeds vanuit gegaan dat centraal sturing kan worden gegeven aan de Nederlandse... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Sinds de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek kan de overdraagbaarheid van vorderingen door een beding tussen schuldeiser... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Deze tweede druk geeft een volledig en actueel overzicht van alle thema's op het gebied van human resource management. Alle... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Deze monografie behandelt de vermoedens die aan het bezit en houderschap van een goed verbonden zijn (art. 3:119 en art. 3:109... Meer

(mede in het licht van de rechtsvergelijking)

Nederlandstalig | Paperback | 2003

De derdenrekening van notarissen en andere beroepsbeoefenaars verdient om vele redenen aandacht. De notaris is nu eenmaal de spin... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

In dit boek worden de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij ziekte (eerste jaar) van de werknemer beschreven. De... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Civiel appel geldt terecht als een uiterst gecompliceerd onderwerp, dat continu een stortvloed van HR-rechtspraak oplevert.... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Het vrij verkeer van werknemers is een bijzonder dynamisch deelterrein van het Europees (sociaal) recht. In de loop der jaren zijn... Meer

Nederlandstalig | Hardcover | 2003

In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is het commentaar op Boek 4 BW als zelfstandige uitgave uitgebracht.... Meer

Nederlandstalig | Paperback | 2003

Nederlandstalig | Paperback | 2003

a comparative study of Dutch, English and German law

Nederlandstalig | Hardcover | 2003

This book contemplates the ways in which collective security arrangements may be made under Dutch, English and German law.Finance... Meer