BFC BREEAM

1. Omschrijving project

In de afgelopen zestien jaar is bol.com uitgegroeid van een winkel voor boeken en entertainment tot een verzameling van speciaalzaken die in totaal ruim negen miljoen artikelen bieden. Meer dan vijf miljoen Nederlanders en Belgen winkelen bij bol.com; en dagelijks wordt de winkel door bijna een miljoen mensen bezocht. Daarnaast heeft bol.com zich ook ontwikkeld tot een verkopersplatform waar zowel particulieren als andere ondernemers hun artikelen te koop kunnen aanbieden.

Het huidige fulfilment center biedt op den duur te weinig capaciteit. Een nieuw fulfilment center met voldoende ruimte om verder te groeien, zorgt ervoor dat bol.com ook in de toekomst kan blijven groeien en innoveren en een nog breder assortiment, de snelste levering en maximale service voor zijn klanten kan bieden. Het nieuwe fulfilment center, dat in de tweede helft van 2017 zijn deuren zal openen, creëert in de toekomst zo’n 1.000 extra banen voor Waalwijk en omgeving. Ingram Micro, de huidige fulfilmentpartner van bol.com, zal op de nieuwe locatie zorg dragen voor het personeel en de dagelijkse leiding en bol.com ondersteunen bij de ontwikkeling van innovaties.

Bij de opening zal het nieuwe fulfilment center op bedrijventerrein Haven Acht in Waalwijk circa 50.000 m2 grondoppervlakte beslaan, met een totaal gebruiksoppervlak van ruim 130.000 m2. Dat zijn meerdere voetbalvelden achter elkaar. Het totale perceel waar dit fulfilment center op, staat is circa 100.000 m2.

Het gebouw is gesitueerd op bedrijventerrein Haven Acht te Waalwijk. Een bedrijventerrein wat de komende jaren flink wordt uitgebreid. De ontwikkeling van logistieke dienstverlening is een van de meest belangrijke economische speerpunten van de gemeente. Waalwijk wil zich in de toekomst nog sterker profileren als logistiek centrum in de regio Midden-Brabant. De ontwikkeling van bol.com past daar goed in.

2. Ontwerpuitgangspunten: routing en opbouw

Op het terrein zijn de logistieke stromen geheel gescheiden van het personenverkeer. Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich de in- en uitgang voor personen (auto’s en fietsers). Er is een apart ‘entreegebouw’ waar men naar binnen komt (hoofdentree). Met de lift (BG naar niveau 2) of trappen aan weerszijde van de lift komt men op niveau 2. Een loopbrug op niveau 2 (+6.400) verbindt de hoofdentree met het logistieke centrum. Alle medewerkers en bezoekers komen hier het gebouw binnen.

Het gebouw bestaat uit 1 , 2 of 4 bouwlagen en is ca. 13 m hoog. Het gebouw is ingedeeld in vier modules, met in iedere module een logistiek deel en kantoordeel, met voorzieningen voor kantoren, vergaderruimten, kantine, toiletten en/of was- en kleedruimten.

Het palletmagazijn in de modules 2 en 3 omvat 1 laag(BG), de legbordvloeren in de modules 2 en 3 omvatten de hierboven aangegeven 4 lagen uitgevoerd in systeemvloer en de productie/ inpakafdeling modules 1 en 4 omvatten 2 bouwkundige lagen(BG+niveau2).

In het logistieke centrum (de hal) komt men binnen in het security deel met security-gates met tevens de was/kleedruimten in het kantorenblok zuidzijde in modules 1 en 2. In dit blok bevinden zich tevens de kantines en de kantoren met de benodigde werkplekken. Vanuit daar kan men via de loopbrug in de modules 1 en 4 op niveau 2 oversteken naar het kantorenblok aan de noordzijde waar zich voor de modules 3 en 4 ook een kantine bevindt alsmede een deel met enkele kantoren, vergaderruimten en de bijbehorende werkplekken.

Aan de noordzijde vindt de ontvangst goederen plaats waar ze verpakt en gesorteerd worden in module 4 alvorens te worden opgeslagen in module 3 in de stellingen van het palletmagazijn of de stellingen van de 4 legbordvloeren.
Aan de zuidzijde vindt de verwerking, verpakking en uitgifte van goederen plaats in module 1 op niveau 2 en op de BG waar het uitgifte deel van de goederenstroom door PostNL wordt gedaan.

3. Duurzaamheidsambitie

Bij de bouw is volop rekening gehouden met duurzame en energievriendelijke oplossingen. Denk hierbij aan het recyclen van water en het toepassen van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en een optimaal werkklimaat. Bol.com streeft hiermee naar het behalen van de Outstanding-score (5 sterren) van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. In mei 2016 heeft het gebouw al het BREEAM-NL ontwerpcertificaat behaald met niveau Outstanding (5 sterren). Tevens heeft in maart 2017 het gebouw de BREEAM Award in de wacht gesleept in de categorie ‘Industrial Buildings’. De BREEAM Awards is een internationale prijs en worden ieder jaar uitgereikt aan de meest duurzame gebouwen.

Bol.com werd door de jury geroemd vanwege de opschaalbaarheid van het nieuwe fulfilment center, de manier waarop CO2-uitstoot wordt gereguleerd door middel van warmteregulering en vijf windturbines en de focus op een gezonde en prettige werkomgeving voor werknemers.

4. Wat is BREEAM-NL?

BREEAM-NL is een certificeringsmethode voor duurzaamheid van o.a. nieuwe en bestaande gebouwen en gebieden. Voor het bol.com fulfilment center is een ontwerpcertificaat met score Outstanding behaald. Medio 2017 volgt het opleverassessment voor het gebouw, waarna het definitieve certificaat wordt verstrekt.

Hoe kan bol.com deze score behalen?

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen om tot een Outstanding-score te komen zijn:

 • Een duurzame vorm van energieopwekking door middel van warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen.
 • Direct gebruik van windenergie van de windmolens die naast het bedrijventerrein staan voor alle benodigde stroom.
 • Toepassen van energiezuinige installaties voor zowel de hele klimaatinstallatie (verwarming, koeling, ventilatie) als de verlichting.
 • Regenwater (zogenaamd grijswater) opvangen voor de spoeling van toiletten, urinoirs en voor gevelkranen.
 • Op het parkeerterrein worden 6 oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd om het gebruik van deze auto’s te stimuleren.
 • Voor fietsers zijn douche- en kleedruimtes aanwezig en voor elektrische scooters en fietsen worden 10 oplaadpunten gerealiseerd in de fietsenstalling.
 • De ecologische waarde van het project wordt vergroot door het realiseren van onder andere nestkasten voor diverse vogelsoorten, verwarmde vleermuisburchten en solitaire bijenkasten. Daarnaast wordt er vanuit het perceel van het bol.com fulfilment center een verbinding gemaakt met de ecologische hoofdstructuur.
 • Afvalscheiding in verschillende afvalstromen tijdens de bouw en het gebruik van het centrum.

5. Functieverdeling

In het ontwerp zijn de volgende functies en gebruiksoppervlakten (NEN2580) aanwezig:

 • Kantoorfunctie: 925 m2
 • Bijeenkomstfunctie (pauze- en vergaderruimtes): 3.222 m2
 • Industriefunctie: 122.868 m2
 • Verkeersruimten (inclusief loopbrug): 2.379 m2
 • Opslagruimten: 689 m2
 • Totaal gebruiksoppervlak: 130.083 m2
 • 95% van de gebruiksoppervlakte is logistiek gebied
 • Totaal bruto vloeroppervlak: 132.644 m2
 • Terreinoppervlak: ca. 51.798 m2

6. Verwacht energie- en waterverbruik

 • Verwacht totaal energieverbruik: 51 kWh/m2 BVO
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: geen, geheel verzorgd door windenergie
 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen (windenergie): 57 kWh/m2 BVO
 • Verwacht verbruik van gas: geen (geen gasaansluiting)
 • Verwacht waterverbruik (waterbedrijf): ca. 3.600 m3/jaar
 • Verwacht waterverbruik (grijswater): ca. 640 m3/jaar

7. Omschrijving project

Tijdens het ontwerpproces is veel aandacht besteed aan het creëren van synergie tussen de basisvoorzieningen van het fulfilment center en het inpassen van de specifieke gebruikerswensen van bol.com. Het technisch ontwerp van het centrum is tot stand gekomen op basis van een Programma van Eisen dat is ontwikkeld door bol.com, in samenwerking met logistiek adviesbureau Groenewout. Dit Programma van Eisen is vervolgens verder uitgewerkt door middel van een intensieve interactie tussen bol.com en de technisch specialisten van het ontwerpteam. In deze teamsamenstelling is naast het technisch ontwerp ook de duurzaamheidsambitie van bol.com vertaald in concrete ontwerpbeslissingen.

Tijdens de bouw wordt de impact van het bouwproces op het milieu zoveel mogelijk geminimaliseerd door verregaande afvalscheiding in verschillende afvalstromen en milieuvriendelijk materiaalbeleid voor materialen die op de bouwplaats gebruikt worden.

Duurzame maatregelen op sociaal- en economisch gebied

De komst van het nieuwe bol.com fulfilment center betekent voor Waalwijk en omgeving een belangrijke groei in het aantal arbeidsplaatsen. Het is voor Waalwijk een erg belangrijk project. Waalwijk heeft een logistiek gunstige ligging voor zowel Nederland als België. Het nieuwe fulfilment center is het eerste bedrijf dat zich op het bedrijventerrein Haven Acht vestigt en kan de verdere ontwikkeling ervan een boost geven.

8. BREEAM-proces en -organisatie

Het BREEAM proces wordt tijdens de uitvoeringsfase begeleid door Build2Live, in samenwerking met Groenewout. Samen met het bol.com gebouw ontwerp team, de uitvoerende partijen onder leiding van Van Wijnen / Quadrant4, en de diverse adviseurs van bol.com zorgen we ervoor dat alle duurzame maatregelen geïntegreerd worden in het ontwerp en gebouw.

Planvorming en BREEAM-credits

Bol.com streeft een hoog comfort- en duurzaamheidsniveau na in de bouw van het nieuwe fulfilment center. Daarom is vanaf het begin van het ontwerpproces al rekening gehouden met diverse duurzaamheidsmaatregelen en wordt vanaf het begin de BREEAM-ambitie Excellent nagestreefd. Later in het proces werd het ambitieniveau verhoogd naar Outstanding. Dit houdt in dat een score van minimaal 85% wordt behaald. In elk van de 9 categorieën wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke score. In de bijlage is te zien welke BREEAM credits worden gehaald.

 • De hoogste score wordt behaald in de categorie Energie, wat vooral komt door een zeer energiezuinig installatieconcept gecombineerd met duurzame energieopwekking (credits ENE 1 en ENE 5). Door gebruik te maken van de windmolens is het gebouw volledig CO2 neutraal in het energieverbruik voor gebouwgebonden installaties en tevens grotendeels CO2 neutraal in het energieverbruik voor gebruiksgebonden installaties.
 • Gevolgd door een zeer hoge score in de categorie Gezondheid. Er wordt gezorgd voor de hoogste thermische comfortklasse (credit HEA 10), regeling van de luchthoeveelheid op basis van CO2 om een goede luchtkwaliteit te borgen (credit HEA 8) en de mogelijkheid voor werknemers om de verlichting en temperatuur in de kantoorvertrekken zelf te regelen (credits HEA 6, HEA 11).
 • In de categorie Transport wordt iets lager gescoord, wat komt doordat er geen openbaar vervoer in de nabijheid is (credit TRA 1) en geen voorzieningen zoals supermarkt, lunchroom, pinautomaat (credit TRA 2). Er wordt wel gekeken naar het aanbieden van verschillende vervoersvormen en het zorgen voor alle benodigde faciliteiten, zoals voldoende oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen (credits TRA 3, TRA 5).

Kosten/baten

Gedurende het ontwerptraject zijn diverse keuzes gemaakt, waarbij voor alle duurzame maatregelen de afweging is gemaakt in hoeverre de kosten opwegen tegen de baten. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen gebruik te maken van windenergie in plaats van zonnepanelen, aangezien de windmolens voor aanzienlijk meer energie kunnen zorgen. En in materiaalgebruik is gekozen voor een stalen dak in plaats van een combinatie van staal en beton. Met een stalen dak kan de onderliggende constructie lichter worden uitgevoerd, wat resulteert in een lagere milieubelasting.

Tips voor volgende projecten

Om te komen tot een zeer duurzaam gebouw is een integraal ontwerp essentieel, waar het ontwerp van het nieuwe fulfilment center een goed voorbeeld van is. Daarbij is het van belang om vroegtijdig ambities vast te leggen ten aanzien van duurzaamheid en deze te integreren in het ontwerp. Bijna alle partijen betrokken bij dit project hebben ervaring met BREEAM en het realiseren van duurzame gebouwen. Het betrekken van partijen ervaring met BREEAM draagt bij aan een soepel(er) certificeringsproces.

9. Een duurzame toekomst

Bij bol.com worden dagelijks duizenden artikelen besteld. En die willen we natuurlijk snel, efficiënt én zo duurzaam mogelijk bij onze klanten bezorgen. Zo willen we een inspirerende standaard zetten. Voor collega-ondernemers in de e-commerce. En voor onze logistieke partners, met wie we volop kennis uitwisselen, bijvoorbeeld via brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Alle mensen en organisaties hebben een ecologische voetafdruk, want letterlijk alles wat we op aarde doen, heeft impact op de natuurlijke omgeving. De kunst is dus om die voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Bij bol.com wordt de omvang van de ecologische voetafdruk vooral bepaald door de inrichting van onze gebouwen, de bezorging van onze pakketjes en de ‘milieubelasting’ van onze verpakkingen. Ontdek hoe we onze voetafdruk steeds verder verkleinen op onze website:

Logistiek omgeving

Lijst behaalde BREEAM credits

Man 1 Prestatieborging (3 van 3)
Man 2 Bouwplaats en omgeving (2 van 2)
Man 3 Milieu-impact bouwplaats (4 + EP van 4)
Man 4 Gebruikershandleiding (1 van 1)
Man 9 Kennisoverdracht (1 van 1)
Man 11 Onderhoudsgemak (1 van 1)
Hea 3 Tegengaan lichthinder (1 van 1)
Hea 4 Hoog frequent verlichting (1 van 1)
Hea 5 Kunstverlichting binnen- en buiten (1 van 1)
Hea 6 Lichtregeling (1 van 1)
Hea 8 Interne luchtkwaliteit (2 van 2)
Hea 9 Vluchtige organische verbindingen (1 van 1)
Hea 10 Thermisch comfort (2 van 2)
Hea 11 Temperatuurregeling (1 van 1)
Ene 1 Energie efficientie (15 + 2EP van 15)
Ene 2a Sub-metering energieverbruiken (1 van 2)
Ene 4 Energiezuinige buitenverlichting (1 van 1)
Ene 5 Toepassing van duurzame energie (3 + EP van 3)
Ene 26 Thermische kwaliteit gebouwschil (2 van 2)
Tra 3a Alternatief vervoer (2 van 2)
Tra 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid (2 van 2)
Tra 5 Vervoersplan en parkeerbeleid (3 van 3)
Tra 7 Vervoersinformatiepunt (1 van 1)
Tra 8 Toelevering en manoeuvreren (1 van 1)
Wat 1a Waterverbruik (2 van 3)
Wat 2 Watermeter (1 van 1)
Wat 3 Hoofd lekdetectie (1 van 1)
Wat 4 Zelfsluitende watertoevoer sanitair (1 van 1)
Wat 5 Recycling van water (1 van 1)
Wat 6 Irrigatiesystemen (1 van 1)
Mat 1 Bouwmaterialen (8 van 8)
Mat 5 Onderbouwde herkomst van materialen (2 van 4)
Mat 7 Robuust ontwerpen (1 van 1)
Wst 1 Afvalmanagement op de bouwplaats (3 + EP van 3)
Wst 3a Opslagruimte voor herbruikbaar afval (1 van 1)
Wst 6 Inrichting (1 van 1)
LE1 Hergebruik van land (3 van 5)
LE2 Verontreinigde bodem (1 van 2)
LE3 Aanwezige planten en dieren op de locatie (1 van 1)
LE4 Planten en dieren als medegebruiker (1 van 2)
LE6 Duurzaam medegebruik planten & dieren (1 van 1)
Pol 2 Voorkomen lekkages koudemiddelen (1 van 1)
Pol 4 Ruimteverwarming Nox emissie (3 + EP van 3)
Pol 6 Afstromend regenwater (3 van 3)
Pol 8 Geluidsoverlast (1 van 1)