Voorwaarden Select-lidmaatschap

Voorwaarden Select-lidmaatschap

Versie 7.0 13 december 2019

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden Select-lidmaatschap wordt verstaan onder:

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend onder BTW nummer: NL 820471616B01 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382.
 2. Lid van Select: de consument die Select heeft afgesloten.
 3. Select: het door bol.com aangeboden voordeelabonnement waarmee voor de duur van 12 maanden en eventuele verlengingen zonder extra betaling gebruik kan worden gemaakt van:
  1. de Bezorgopties;
  2. Voordeelassortiment; en
  3. standaard bezorging bij bestellingen onder 20 Euro.
 4. Account: het account van het Lid van Select bij bol.com, waarmee aankopen op de Website kunnen worden verricht.
 5. E-mailadres: het e-mailadres van het Lid van Select dat gekoppeld is aan zijn/haar Account.
 6. Bezorgopties: de bezorgopties die bol.com binnen Nederland aanbiedt aan een lid van Select te weten standaard bezorging, avondbezorging, dezelfde dag bezorging, zondagbezorging, vandaag ophalen, vandaag op afspraak, ophalen van een retourzending en 2-uursbezorging.
 7. Voordeelassortiment: producten waarop een exclusieve korting geldt voor Leden van Select.
 8. Website: de webwinkel van bol.com, te bezoeken via www.bol.com of de bol.com apps.
 9. Voorwaarden: deze voorwaarden Select-lidmaatschap.
 10. Tijdelijk Select Lidmaatschap: het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 7.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de afname van Select. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen, zie https://www.bol.com/nl/m/select-voorwaarden/
 2. Iedere consument die Select aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Bol.com heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de Bezorgopties wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze op de Website zijn gepubliceerd en bol.com het Lid van Select hierover heeft geÏnformeerd. Indien het Lid van Select nadien daarvan gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van Select.
 4. Op het aankopen van producten op de Website van bol.com zijn de overige voorwaarden van bol.com van toepassing.
 5. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Select.

Artikel 3 - Afsluiten van Select

 1. Elke consument met een Account kan gebruik maken van Select door dit te kopen op de Website. Select is gekoppeld aan het Account.
 2. Het Lid van Select gaat er bij aankoop mee akkoord dat Select direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. Bol.com zal het afsluiten van Select bevestigen op het E-mailadres.
 3. Het jaartarief is voor het eerst verschuldigd op de ingangsdatum van deze overeenkomst. Het Lid van Select zal daartoe een factuur ontvangen. Betalingen dienen daarna bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan door middel van een automatische incasso. Bij tussentijdse beëindiging conform artikel 5.3 zal het teveel betaalde bedrag naar rato worden teruggestort op de rekening van het Lid van Select.
 4. Bol.com is gerechtigd om het jaartarief voor Select van tijd tot tijd aan te passen. Bol.com informeert het Lid van Select in het geval van een aanpassing van het jaartarief ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd via het E-mailadres over de voorgenomen aanpassing. Indien het Lid van Select niet akkoord gaat met de door de bol.com aangekondigde aanpassing, dan dient het Lid van Select, Select te beëindigen voordat het aangepaste jaartarief daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Indien het Lid van Select gebruik blijft maken van Select nadat het jaartarief is aangepast, wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met het nieuwe jaartarief.
 5. Het Lid van Select gaat ermee akkoord dat bol.com hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van Select en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Select (indien van toepassing).

Artikel 4 - Select voordelen

 • 4.1 Bezorgopties
  • 4.1.1 Niet alle Bezorgopties worden aangeboden op het gehele assortiment dat beschikbaar is via bol.com. Het assortiment waarop de Bezorgopties van toepassing zijn wordt aangeduid met de tekst “Select”.
  • 4.1.2 Niet alle Bezorgopties worden aangeboden op alle postcodes binnen Nederland. Afhankelijk van het door het Lid van Select bij zijn bestelling geselecteerde afleveradres kunnen er meer of minder Bezorgopties worden aangeboden. De Bezorgopties die worden getoond bij het productaanbod gelden voor het standaard afleveradres. Indien dit adres wordt gewijzigd, kunnen de Bezorgopties eveneens wijzigen.
 • 4.2 Voordeelassortiment
  • 4.2.1 Het Voordeelassortiment is te herkennen aan de vermelding “Korting met Select” of een tekst van gelijke strekking, bij het productaanbod.
  • 4.2.2 De van toepassing zijnde korting op het Voordeelassortiment kan fluctueren. Daarnaast kan bol.com van tijd tot tijd het Voordeelassortiment wijzigen en/of (gedeeltelijk) intrekken.
  • 4.2.3 Indien op het moment van aankoop van een product uit het Voordeelassortiment een (algemene) productaanbieding van bol.com een hogere korting oplevert dan de korting die geldt binnen het Voordeelassortiment, is de meest gunstige prijs op het Lid van Select van toepassing.
  • 4.2.4 De van toepassing zijnde korting op het Voordeelassortiment geldt niet in combinatie met andere kortings- of voordeelacties, waaronder maar niet beperkt tot, bundelvoordeel bij afname van meerdere identieke producten.

Artikel 5 - Duur

 1. De startdatum van Select is de datum waarop Select is gekocht op de Website.
 2. Select wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze eerste contractperiode wordt Select verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Na afloop van de eerste contractperiode van 1 jaar is het Lid van Select op ieder moment gerechtigd de verlengde Select-overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 4. Het Lid van Select kan in het Account zien hoe lang Select nog geldig is.
 5. Bol.com is gerechtigd Select op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van Select. Het Lid van Select zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geïnformeerd. Enig niet gebruikt tegoed wordt aan het Lid van Select onverwijld teruggestort.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. In aanvulling op artikel 5.2 kan Select gedurende de eerste contractperiode van 1 jaar niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden, met uitzondering van de mogelijkheid voor het Lid van Select om van het herroepingsrecht gebruik te maken.
 2. Het Lid van Select kan Select binnen 30 dagen herroepen door hiervan een melding te maken in het Account of bij de klantenservice van bol.com. De mogelijkheid om van Select gebruik te maken wordt dan direct beëindigd.
 3. Indien het Lid van Select gebruik maakt van de in het vorige artikellid genoemde herroepingsmogelijkheid is het Lid van Select een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door bol.com is nagekomen op het moment van ontbinding. Het lid van Select zal het niet gebruikte tegoed onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het Lid van Select de herroeping meldt teruggestort krijgen.
 4. Bol.com gebruikt voor een eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door het Lid van Select is gebruikt, tenzij het Lid van Select instemt met een andere door bol.com voorgestelde methode.
 5. Het Lid van Select ontvangt van zijn ontbinding een bevestiging op het E-mailadres.
 6. Indien het Lid van Select gebruikt maakt van de mogelijkheid om Select te herroepen, kan hij de eerstvolgende 6 maanden niet (opnieuw) Select afnemen.

Artikel 7 - Fair use policy

 1. Het Lid van Select zal met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid van Select gebruik maken.
 2. Het Lid van Select die in strijd met artikel 7.1 gebruik maakt van Select kan van verder gebruik daarvan worden uitgesloten.
 3. Bol.com is gerechtigd om het gebruik van Select te beperken, op te schorten of Select te beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde vergoeding, afhankelijk van het gebruik hiervan door het Lid van Select; dit uitsluitend ter beoordeling van bol.com. Het Lid van Select zal hierover op het E-mailadres worden geÏnformeerd.

Artikel 8 - Tijdelijk Select Lidmaatschap

 1. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is gratis. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is gekoppeld aan het Account.
 2. Op het Tijdelijk Select Lidmaatschap zijn deze Voorwaarden van toepassing met uitzondering van artikel 1.3, 3.1 t/m artikel 3.4, artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 6 uit deze Voorwaarden.
 3. De duur van het Tijdelijk Select Lidmaatschap wordt door bol.com gecommuniceerd aan de consument voordat hij/zij het Tijdelijk Select Lidmaatschap afsluit. Deze duur wordt in het Account weergegeven. Select wordt automatisch stopgezet na afloop van deze duur. Daarna worden weer de dan geldende bezorgkosten in rekening gebracht bij een bestelling van Select-assortiment.

Artikel 9 - Overige bepalingen

 1. Het Lid van Select kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden, of Select op enig moment soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Vragen of klachten over Select kunnen bij de klantenservice van bol.com worden ingediend.
 4. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.