Gratis verzending vanaf 20 euro, gratis retourneren, bezorging waar en wanneer je wilt met   artikelen*

Algemene voorwaarden van bol.com plaza

ALGEMENE VOORWAARDEN BOL.COM PLAZA

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de verkoop, de bestelling en de koop van producten van derden, niet zijnde 2e hands artikelen, via de website van bol.com b.v. ('bol.com') (hierna: “Voorwaarden bol.com plaza”). Deze voorwaarden zijn tevens op de website van bol.com te raadplegen, zie: //www.bol.com.

1.2 Iedere koper die een bestelling van een product dat door een partner van bol.com wordt aangeboden op de website van bol.com (www.bol.com), plaatst, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden bol.com plaza.

1.3 Van het bepaalde in deze Voorwaarden bol.com plaza kan slechts uitdrukkelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Deze Voorwaarden bol.com plaza zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden bol.com plaza en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bol.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door bol.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de derde partijen die producten via de website van bol.com aanbieden (hierna gezamenlijk te noemen: “Partners)”.

1.6 Bol.com heeft het recht deze Voorwaarden bol.com plaza van tijd tot tijd te wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Partner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden bol.com plaza. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden bol.com plaza te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Partner wordt geplaatst.

Artikel 2. klantaccount

2.1 De koper dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de koper dient een klantaccount bij bol.com te hebben;
  2. de koper is minimaal 18 jaar oud;
  3. de koper is per e-mail bereikbaar.

2.2 Bol.com is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Partners niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

2.3 De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Bol.com raadt de koper dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

2.4 De koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

2.5 De koper verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden bol.com plaza en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2.6 De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 3. Aanbod derde partijen

3.1 De koper erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen koper en Partner (de derde partij die het product/ de producten via de bol.com website ter verkoop aanbiedt) en dat bol.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Partner de bestelling heeft geaccepteerd.

3.2 Bij vragen en/of klachten over de door koper aangeschafte producten van Partners, dient de koper zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Partner. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op bol.com nu de koper geen overeenkomst sluit met bol.com.

3.3 De koper verplicht zich de algemene (verkoop)voorwaarden van de Partner(s) waarvan hij een of meerdere producten via de website van bol.com afneemt te lezen en te accepteren.

Artikel 4. Bestelling en levering

4.1 Een koper kan via het normale bestelproces bij bol.com een bestelling plaatsen voor een product dat door een Partner wordt aangeboden.

4.2 Een bestelling voor een product zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene (verkoop)voorwaarden van de desbetreffende Partner.

4.3 De koper ontvangt van bol.com een factuur en van Partner een pakbon.

4.4 De koper heeft het recht om een bestelling binnen de door de Partner in haar algemene (verkoop)voorwaarden gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht') onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene (verkoop)voorwaarden van Partner zijn opgenomen. De koper dient bol.com, voorafgaand aan de retourzending en binnen de termijn zoals gesteld in de voorwaarden van de desbetreffende Partner, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourbutton naast het artikel in zijn bestelstatus. De koper spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de koper de retourzending heeft gemeld bij bol.com, aan de betreffende Partner te retourneren. Dit laat de wettelijke rechten van de Koper onverlet.

4.5 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper aan de Partner terzake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 5. Vergoeding en betaling

5.1 Indien koper een product bij een Partner koopt, dan is koper een servicebijdrage verschuldigd. De hoogte van deze servicebijdrage wordt van tijd tot tijd door bol.com vastgesteld en staat aangegeven bij het aanbod van Partner op de website.

5.2 De koper is de koopprijs van het via de website van bol.com bij Partner aangekochte product verschuldigd aan bol.com en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Partner. Betaling door de koper kan uitsluitend plaatsvinden aan bol.com.

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Bol.com is gerechtigd om de koper vanaf die dag een vertragingsrente en/of administratiekosten in rekening te brengen, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van bol.com om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

5.4 Het is koper toegestaan bol.com cadeaubonnen en/of couponcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Partners.

5.5 Partner heeft onherroepelijk het recht aan bol.com verleend om in eigen naam en met uitsluiting van de Partner de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de koper en de Partner.

5.6 Bol.com zal vorderingen op de koper behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 6. Informatie en gebruik gegevens

6.1 Koper zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat koper tijdig kennis kan nemen van door bol.com en/of de Partner aan koper verzonden informatie.

6.2 Bol.com is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

6.3 De koper staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. De koper onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en/of lasterlijke informatie.

6.4 Koper verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, email adres, telefoonnummer en andere gegevens aan de Partner worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst/de bestelling. Partner zal uitsluitend gebruik maken van de gegevens van de koper voorzover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de koopovereenkomst/de bestelling.

6.5 Koper verklaart dat hij, indien hij deel neemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. Koper zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en lasterlijke informatie. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen.

Artikel 7. Rol bol.com

7.1 Bol.com biedt slechts een online platform dat Partners in staat stelt om producten aan te bieden, te kopen en te verkopen. Bol.com is geen partij bij de (koop)overeenkomst tussen de koper en de Partner. Bol.com garandeert niet dat Partners daadwerkelijk en volledig uitvoering zullen geven aan de (koop)overeenkomst en de Voorwaarden bol.com plaza.

7.2 Bol.com is jegens de koper niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van de Partner in nakoming van de (koop)overeenkomst en/of de Voorwaarden bol.com plaza.

7.3 Bol.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door de Partners worden verstrekt of voor het (niet-)handelen van Partners.

7.4 Bol.com kan het niet of niet naar behoren functioneren van de site van bol.com en het account niet garanderen.

Artikel 8. Diversen

8.1 Bol.com is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via bol.com artikelen van Partners te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een koper; dit uitsluitend ter beoordeling van bol.com.

8.2 Wanneer door bol.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden bol.com plaza zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden bol.com plaza te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden bol.com plaza op enig moment soepel toepast.

8.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden bol.com plaza in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling.

8.4 Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Partners op de bol.com website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op de Voorwaarden bol.com plaza, het (ver)kopen van artikelen door Partners via de bol.com website en de koopovereenkomst tussen de koper en de Partner is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.