Gratis verzending vanaf 20 euro, gratis retourneren, bezorging waar en wanneer je wilt met   artikelen*

Voorwaarden Select-lidmaatschap

Voorwaarden Select-lidmaatschap

Versie 2.0 12 oktober 2017

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden Select-lidmaatschap wordt verstaan onder:

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend onder BTW nummer: NL 807149974 B01 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382.
 2. Lid van Select: de consument die Select heeft afgesloten.
 3. Select: voor de duur van 12 maanden gebruik maken zonder extra betaling van de Bezorgopties.
 4. Account: het account van het Lid van Select bij bol.com, waarmee aankopen op de Website kunnen worden verricht.
 5. E-mailadres: het e-mailadres van het Lid van Select dat gekoppeld is aan zijn/haar Account.
 6. Bezorgopties: de bezorgopties die bol.com binnen Nederland aanbiedt op Select-assortiment, te weten standaard bezorging, avondbezorging, dezelfde dag bezorging en zondag bezorging.
 7. Select-assortiment: door bol.com geselecteerd aanbod op de Website, te herkennen aan het Select logo: Logo Select
 8. Website: de webwinkel van bol.com, te bezoeken via www.bol.com of de bol.com apps.
 9. Voorwaarden: deze voorwaarden Select-lidmaatschap.
 10. Tijdelijk Select Lidmaatschap: het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 7.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de afname van Select.
 2. Iedere consument die Select aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Bol.com heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de Bezorgopties wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze op de Website zijn gepubliceerd en bol.com het Lid van Select hierover heeft geÏnformeerd. Indien het Lid van Select nadien daarvan gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van Select.
 4. Op het aankopen van producten op de Website van bol.com zijn de overige voorwaarden van bol.com van toepassing.
 5. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Select.
 6. Niet alle Bezorgopties worden aangeboden op alle postcodes binnen Nederland. Afhankelijk van het door het Lid van Select bij zijn bestelling geselecteerde afleveradres kunnen er meer of minder Bezorgopties worden aangeboden. In het winkelmandje kan het Lid van Select zien welke Bezorgopties er voor zijn afleveradres mogelijk zijn.

Artikel 3 - Select

 1. Elke consument met een Account kan gebruik maken van Select door dit te kopen op de Website. Select is gekoppeld aan het Account. Select kan slechts 1 keer per jaar per Account worden afgesloten.
 2. Het Lid van Select gaat er bij aankoop mee akkoord dat Select direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. Bol.com zal het afsluiten van Select bevestigen op het E-mailadres.
 3. Select kan steeds voor de duur van 12 maanden worden afgesloten. De prijs voor Select is eenmalig € 14,99 per jaar, tenzij er een promotie van toepassing is.
 4. Het Lid van Select dient Select af te rekenen door middel van iDeal of achteraf betaling. Indien het Lid van Select niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door bol.com is gewezen op de te late betaling en bol.com het Lid van Select een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is bol.com gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 5. Het Lid van Select gaat ermee akkoord dat bol.com hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van Select en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Select (indien van toepassing).

Artikel 4 - Duur

 1. De startdatum van Select is de datum waarop Select is gekocht op de Website.
 2. Select wordt automatisch stopgezet na afloop van 1 jaar. Daarna worden weer de dan geldende bezorgkosten in rekening gebracht bij een bestelling van Select-assortiment.
 3. Het Lid van Select kan in het Account zien hoe lang Select nog geldig is.
 4. Het Lid van Select zal voor afloop van Select geïnformeerd worden over de naderende einddatum van Select op het E-mailadres.
 5. Bol.com is gerechtigd Select op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van Select. Het Lid van Select zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geÏnformeerd. In het geval van een beëindiging zal bol.com de voor Select betaalde vergoeding verrekenen met de reguliere vergoeding voor de onder Select afgenomen Bezorgopties door het Lid van Select. Enig niet gebruikt tegoed wordt aan het Lid van Select onverwijld teruggestort. Artikel 5.3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Select kan door het Lid van Select niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden, met uitzondering van zijn/haar mogelijkheid om van het herroepingsrecht gebruik te maken.
 2. Het Lid van Select kan Select binnen 30 dagen herroepen door hiervan een melding te maken in het Account of bij de klantenservice van bol.com. De mogelijkheid om van Select gebruik te maken wordt dan direct beëindigd.
 3. Indien het Lid van Select gebruik maakt van de in het vorige artikellid genoemde herroepingsmogelijkheid is het Lid van Select een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door bol.com is nagekomen op het moment van ontbinding. Het lid van Select zal het niet gebruikte tegoed onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het Lid van Select de herroeping meldt teruggestort krijgen.
 4. Bol.com gebruikt voor een eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door het Lid van Select is gebruikt, tenzij het Lid van Select instemt met een andere door bol.com voorgestelde methode.
 5. Het Lid van Select ontvangt van zijn ontbinding een bevestiging op het E-mailadres.
 6. Indien het Lid van Select gebruikt maakt van de mogelijkheid om Select te herroepen, kan hij de eerstvolgende 6 maanden niet (opnieuw) Select afnemen.

Artikel 6 - Fair use policy

 1. Het Lid van Select zal met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid van Select gebruik maken.
 2. Het Lid van Select die in strijd met artikel 6.1 gebruik maakt van Select kan van verder gebruik daarvan worden uitgesloten.
 3. Bol.com is gerechtigd om het gebruik van Select te beperken, op te schorten of Select te beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde vergoeding, afhankelijk van het gebruik hiervan door het Lid van Select; dit uitsluitend ter beoordeling van bol.com. Het Lid van Select zal hierover op het E-mailadres worden geÏnformeerd.

Artikel 7 - Tijdelijk Select Lidmaatschap

 1. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is gratis. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is gekoppeld aan het Account.
 2. Op het Tijdelijk Select Lidmaatschap zijn deze Voorwaarden van toepassing met uitzondering van artikel 1.3, 3.1 t/m artikel 3.4, artikel 4.1, artikel 4.2 en artikel 5 uit deze Voorwaarden.
 3. De duur van het Tijdelijk Select Lidmaatschap wordt door bol.com gecommuniceerd aan de consument voordat hij/zij het Tijdelijk Select Lidmaatschap afsluit. Deze duur wordt in het Account weergegeven. Select wordt automatisch stopgezet na afloop van deze duur. Daarna worden weer de dan geldende bezorgkosten in rekening gebracht bij een bestelling van Select-assortiment.

Artikel 8 - Overige bepalingen

 1. Het Lid van Select kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden, of Select op enig moment soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Vragen of klachten over Select kunnen bij de klantenservice van bol.com worden ingediend.
 4. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.