Gebruikersvoorwaarden Particuliere Verkopen via bol.com

Gebruikersvoorwaarden Particuliere Verkopen via bol.com

Versie van 22 januari 2020

Hieronder tref je de “gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via bol.com” aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als particuliere verkoper via bol.com, geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Artikel 1 - Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via bol.com wordt verstaan onder:

 • bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 820471616B01, en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382. Opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE0824148721.
 • Omgeving: bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.
 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door bol.com aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden particuliere verkopen via bol.com, inclusief alle bijlagen en het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen/index.html).
 • Particuliere Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon die een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.
 • Verkoopaccount: het door de Particulier Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 • Artikelen: alle tweedehands producten waarvan bol.com kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.
 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door bol.com te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die bol.com ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.
 • bol.com Merken: de bol.com woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
 • Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 • Vergoeding: de door bol.com aan de Particuliere Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component.
 • Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en exclusief de servicebijdrage.
 • Koopblok: de beste verkooppositie voor een product in de Omgeving. De verkoper in het koopblok wordt als eerste verkoper getoond, indien er meerdere verkopers hetzelfde product aanbieden. In het koopblok wordt per product slechts één verkoper getoond.

Artikel 2 - Verkoopaccount

 1. Iedere Particuliere Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Particuliere Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen en het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen/index.html) en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Particuliere Verkoper te kunnen handelen dient de Particuliere Verkoper: a. te beschikken over een account bij bol.com; b. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving; c. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard; d. te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening; e. te beschikken over een Nederlands of Belgisch postadres.
 4. De Particuliere Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Particulier Verkoper is slechts gerechtigd om één (1) Verkoopaccount aan te maken, dat uitsluitend mag worden gebruikt voor het aanbieden van Artikelen, die eigendom zijn van de Particuliere Verkoper.
 6. De Particuliere Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Verkoopaccount. Bol.com is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Particuliere Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens bol.com, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is bol.com gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.
 8. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn Verkoopaccount.
 9. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om Artikelen direct of indirect aan zichzelf te verkopen.
 10. De Particuliere Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

Artikel 3 - Aanbod

 1. De Particuliere Verkoper kan enkel en alleen tweedehands Artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanbieden/index.html).
 2. Bol.com is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is bol.com gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op bol.com als gevolg daarvan. bol.com behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door bol.com zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanbieden/index.html), welke informatie, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door bol.com van tijd tot tijd eenzijdig kan worden gewijzigd.
 4. Het staat bol.com vrij om de Particuliere Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Particuliere Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van bol.com. Mocht het Product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is bol.com gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. Bol.com is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Particuliere Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van bol.com niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com, het Platform of derden.
 6. Ter bescherming van bol.com en het Platform streeft bol.com een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na. Daarom zal bol.com Artikelen van de Particuliere Verkoper niet op het Platform tonen indien de Verkoopprijs van het Artikel inclusief de servicebijdrage zoals genoemd in Artikel 6.4 hoger is dan de Verkoopprijs van hetzelfde product dat op dat moment in de Omgeving als nieuw wordt aangeboden in het Koopblok, indien van toepassing. Indien niet van toepassing dan stelt bol.com in beginsel voor ieder Artikel op haar Platform van tijd tot tijd een relevante marktprijs vast. De relevante marktprijs wordt vastgesteld op basis van de verkoopprijs gehanteerd door zgn. ‘’relevante aanbieders’’ die het Artikel als nieuw online aanbieden. Indien er 2 - 5 relevante aanbieders zijn is de relevante marktprijs de op een-na-laagste prijs gevoerd door deze aanbieders. Indien er > 5 relevante aanbieders zijn is de relevante marktprijs de op twee-na-laagste prijs gevoerd door deze aanbieders. Indien er ≤ 1 relevante aanbieders zijn wordt, indien deze beschikbaar is, tevens de consumentenadviesprijs zoals vastgesteld door de leverancier van het product (hierna de ‘Listprijs’ genoemd) meegenomen in de bepaling van de relevante marktprijs. Is er 1 relevante aanbieder en een Listprijs beschikbaar, dan is de relevante marktprijs de hoogste hiervan. Is er geen relevante aanbieder beschikbaar maar wel een Listprijs dan wordt de relevante marktprijs gelijk gesteld aan de Listprijs. Is er 1 relevante aanbieder en geen Listprijs beschikbaar, dan is de relevante marktprijs de prijs van deze aanbieder + X (X= het bedrag of percentage per tranche als opgenomen in kolom 1 van onderstaande tabel, vermenigvuldigt met 4). Er wordt geen relevante marktprijs vastgesteld indien er geen relevante aanbieders zijn en geen Listprijs beschikbaar is. Bol.com zal Artikelen van de Particuliere Verkoper niet op het Platform tonen indien:
 7. Totaalprijs Relevante marktprijs (RMP)
  > RMP + € 2 € 0 - € 10
  > RMP + 20% € 10- € 50
  > RMP + € 10 € 50 - € 100
  > RMP + 10% € 100 - € 600
  > RMP + € 60 € 600 - € 1000
  > RMP + 6% > € 1000

Artikel 4 - Bestelling en levering

 1. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij bol.com een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel.
 2. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door bol.com aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.
 3. De Particuliere Verkoper stemt ermee in dat bol.com haar van tijd tot tijd per sms-bericht kan informeren op het bij bol.com bekende telefoonnummer over de door een Klant bij de Particuliere Verkoper geplaatste bestelling.
 4. Een bestelling voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met hetgeen is opgenomen op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-verzenden/index.html).
 5. De Particuliere Verkoper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van de pakbon die daartoe door bol.com digitaal aan de Particuliere Verkoper ter beschikking wordt gesteld. De Particuliere Verkoper zal deze pakbon uitprinten op blanco papier en hier geen wijzigingen in aanbrengen.

Artikel 5 - Klantrelatie

 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Particuliere Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Particuliere Verkoper en de Klant.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat bol.com geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de "Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers" moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Particuliere Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen bol.com en de Klant en zien op de door bol.com te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. bol.com is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De Particuliere Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Particuliere Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, de Klant zich kan wenden tot bol.com. De Particuliere Verkoper zal bol.com vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens bol.com, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De Particuliere Verkoper erkent dat bol.com zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 1 hanteert en dat bol.com zich het recht voorbehoud om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Particuliere Verkoper niet aan deze service levels voldoet. Bol.com behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.
 5. De Particuliere Verkoper zal aan bol.com het track & trace nummer van alle door de Particuliere Verkoper verzonden Artikelen afgeven ten behoeve van het door bol.com monitoren van de nakoming van de in bijlage 1 genoemde service levels door de Particuliere Verkoper.
 6. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper. De Particuliere Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.
 7. De Particuliere Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem, op basis waarvan de Particuliere Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt en tevens reviews over Artikelen en/of Particuliere Verkoper kan schrijven en op de Omgeving kan (laten) plaatsen. Bol.com heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, met uitzondering van teksten die, in strijd zijn met wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Dergelijk teksten zullen door bol.com worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 8. De Particuliere Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers (van bol.com, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 9. Bol.com stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-verzenden/index.html). De Particuliere Verkoper machtigt bol.com hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Particuliere Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat bol.com partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 - Betalingen

 1. De Particuliere Verkoper betaalt aan bol.com per via het Platform verkocht Artikel, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst, een Vergoeding. De hoogte van de Vergoeding per productcategorie is opgenomen op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-verdienen/index.html). De Particuliere Verkoper erkent dat bol.com gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Particuliere Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. Bol.com zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan bol.com betalen. Bol.com zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert bol.com alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt bol.com zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Particuliere Verkoper verleent hierdoor aan bol.com het onherroepelijk recht om in naam van bol.com en met uitsluiting van de Particuliere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 3. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Particuliere Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan bol.com kan plaatsvinden. De Particuliere Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan bol.com de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Particuliere Verkoper.
 4. De Particuliere Verkoper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte van € 1,99, welk bedrag door bol.com bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht en ten goede komt aan bol.com.
 5. Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal bol.com de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. In het geval de Particuliere Verkoper de betaling van deze Koopovereenkomst al van bol.com heeft ontvangen dan is bol.com gerechtigd dit bedrag op Particuliere Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Particuliere Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Bol.com is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. Bol.com is niet gehouden enig bedrag, aan de Particuliere Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die veertien (14) dagen na aflevering van het betreffende Artikel wordt ontbonden en bol.com is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 - Diensten bol.com

 1. De Particuliere Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door bol.com onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Particuliere Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van bol.com of een Particuliere Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Particuliere Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Particuliere Verkoper niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Particuliere Verkoper het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is bol.com jegens de Particuliere Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door bol.com ontvangen betalingen worden door bol.com, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 7.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, op het door de Particuliere Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door bol.com in beginsel eenmaal per kalendermaand zoals opgenomen in het Verkoopaccount. Bol.com maakt voor deze betalingen een factuur op.
 3. Bol.com is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Particuliere Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Particuliere Verkoper, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door bol.com ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.2. Bol.com kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Particuliere Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
 4. Bol.com heeft ten behoeve van haar Particuliere Verkopers voor de levering van Artikelen in Nederland en België een overeenkomst gesloten met bpost N.V., Koninklijke PostNL B.V., DHL Parcel B.V., DPD N.V. en DPD (Belgium) N.V. op basis waarvan de Particuliere Verkopers tegen betaling van een vergoeding aan bol.com, gebruik kunnen maken van de verzendservice van deze partijen bij het verzenden van een Artikel aan een Klant. Indien de Particuliere Verkoper hiertoe overgaat, sluit de Particuliere Verkoper daartoe een overeenkomst met respectievelijk bpost NV, Koninklijke PostNL BV, DHL Parcel BV, DPD NV en DPD (Belgium) N.V. (afhankelijk van de door de Particuliere Verkoper gekozen partij(en)) en zijn de voorwaarden van deze partij(en) van toepassing. Indien de Particuliere Verkoper gebruikt maakt van de diensten van bpost NV dan zijn de Algemene Voorwaarden Pakketten – Indirecte Kanalen van toepassing, die hier zijn in te zien en uit te printen. Indien de Particuliere Verkoper gebruikt maakt van de diensten van Koninklijke PostNL BV dan zijn de Algemene Voorwaarden universele postdienst van toepassing, die hier zijn in te zien en uit te printen. Indien de Particuliere Verkoper gebruikt maakt van de diensten van DHL Parcel BV dan zijn de Algemene Vervoercondities 2002 van toepassing, die hier zijn in te zien en uit te printen. Indien de Particuliere Verkoper gebruikt maakt van de diensten van DPD NV dan zijn de DPD Bolplaza Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. en de DPD Manual Classic Service / Express Service van toepassing, die hier zijn in te zien en uit te printen. Indien de Particuliere Verkoper gebruik maakt van de diensten van DPD (Belgium) N.V. dan zijn de Algemene & Bijzondere Voorwaarden van toepassing, die hier zijn in te zien en uit te printen. De Particuliere Verkoper erkent dat bol.com geen partij is bij deze overeenkomst. Zie voor de werkwijze het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particulier Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-verzenden/index.html). Indien de Particuliere Verkoper van deze verzendzegels gebruik maakt, zal bol.com daarvoor de tarieven in rekening brengen zoals opgenomen in het Verkoopaccount.

Artikel 8 - Privacy

 1. Bol.com verstrekt aan de Particuliere Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Particuliere Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”).
 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Particuliere Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Particuliere Verkoper aansprakelijk voor alle door bol.com geleden schade.
 3. De Particuliere Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bol.com staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 9 - E-mail communicatie tussen de Particuliere Verkoper en de Klant

 1. Bol.com heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Particuliere Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.6) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Particuliere Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Particuliere Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door bol.com op haar servers opgeslagen en kan door bol.com worden ingezien en gebruikt om: de Particuliere Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen; te beoordelen of de Particuliere Verkoper aan het gestelde in bijlage 1 (SLA) en artikel 8.2 van deze Gebruiksvoorwaarden voldoet; en procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Particuliere Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft bol.com toestemming om de communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door bol.com maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

 1. 1. De Particuliere Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden alsmede hetgeen bepaald op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html) te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. 2. De Particuliere Verkoper garandeert dat: alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door bol.com zijn opengesteld; de door haar aangeboden Artikelen tweedehands artikelen zijn; de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft; de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen; de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom); het handelen van de Particuliere Verkoper en/of Artikelen van de Particuliere Verkoper de reputatie en/of het imago van bol.com of de Omgeving niet zullen schaden; door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html), de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving; zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Particuliere Verkoper zal bol.com vrijwaren tegen alle schade van claims tegen bol.com als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Particuliere Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bol.com verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Particuliere Verkoper te gebruiken zolang de Particuliere Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Particuliere Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle bol.com Merken en logo's eigendom zijn en blijven van bol.com en op geen enkele wijze door de Particuliere Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bol.com mogen worden gebruikt. De Particuliere Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van bol.com en derden volledig respecteren.
 3. De Particuliere Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “bol”, “bol.com” en/of “bol.com Plaza” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van bol.com ’s Merken en/of logo’s door de Particuliere Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van bol.com.

Artikel 12 - Beëindiging bol.com Particuliere verkopersschap

 1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden een Particuliere Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount, een reeds aangemaakt Verkoopaccount te blokkeren of het Particulier Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van bol.com verstoort of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden.
 2. Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 - Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

 1. Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd: a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd; b. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de bol.com Merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door bol.com en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. De Particuliere Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Particuliere Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Particuliere Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Particuliere Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Content etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,-- (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 15 - Diversen

 1. De Particuliere Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com. De Particuliere Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Particuliere Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html) te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html) zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst. Indien een Particuliere Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html). Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en het bepaalde op de informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html) te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of informatiepagina’s voor Particuliere Verkopers (https://www.bol.com/nl/nl/m/service/particulierverkopen-aanmelden/index.html) voor de Particuliere Verkoper niet acceptabel zijn, is de Particuliere Verkoper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Particuliere Verkoper stemt er mee in dat bol.com haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij bol.com bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

BIJLAGE 1

Servicelevels PARTICULIERE VERKOPERS

Particuliere Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Particuliere Verkoper aan klanten wordt bepaald:

 • Binnen 24 uur Klantvragen beantwoorden;
 • Binnen 24 uur Annuleringsverzoeken van de klant verwerken;
 • Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen.

Verkoper committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen. Dit uit zich in de volgende normen:

 1. Op tijd geleverd: ≥ 98% van totaal aantal verzendingen*
 2. Verkoper annuleringen: ≤ 2% van totaal aantal bestellingen
 3. Klantvragen: ≤ 2% van totaal aantal bestellingen
 4. Retourzendingen: ≤ 1% van totaal aantal verzendingen**
 5. Algemene Reviewcijfer: Minimaal een 8 of hoger

* Van alle bestelde artikelen die we kunnen meten op aflevertijd, kijken we of de eerste afleverpoging binnen de door jou aangegeven leverbelofte valt.

** Dit percentage wordt berekend op retourzendingen met retourreden: verkeerd, beschadigd, defect of incompleet artikel ontvangen, artikel te laat ontvangen, artikel niet verzonden na bevestiging.