Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com

Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com

Versie 3, 18 juli 2022

Artikel 1 - Definities

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 820471616B01 en, Kamer van Koophandel Utrecht 32147382. Opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE0824148721.
 2. API: de ‘application programming interface’ voor Zakelijke Verkopers die door Zakelijke Verkopers kan worden gebruikt ter ondersteuning van het verkoopproces via bol.com.
 3. Artikelen: alle producten waarvan bol.com kenbaar heeft gemaakt dat deze voor Verzenden via bol.com in aanmerking komen en die door de Verzenden via bol.com Verkoper via Verzenden via bol.com worden verzonden.
 4. Gebruikersvoorwaarden: de gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 5. Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com: deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen.
 6. Gevaarlijke Stoffen: de stoffen die conform de ‘Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (ADR) zijn aangewezen als gevaarlijk.
 7. Klant: iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 8. Omgeving: bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.
 9. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door bol.com aangewezen productcategorieën kunnen aanbieden.
 10. Verboden Goederen: goederen die binnen Nederland en België niet online mogen worden aangeboden en/of verkocht en/of niet mogen worden vervoerd.
 11. Verzenden via bol.com: de door bol.com aan Zakelijke Verkopers geboden dienstverlening voor het verzenden van Artikelen binnen Nederland en België.
 12. Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 13. Verzendzegel: de door bol.com ter beschikking gestelde zegel die de Verzenden via bol.com Verkoper moet gebruiken om de Artikelen te verzenden door Verzenden via bol.com.
 14. Verzenden via bol.com Verkoper: de voorlopig enkel door bol.com hiertoe toegelaten Zakelijke Verkoper die de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com heeft aanvaard en de verzending van Artikelen (deels) door bol.com laat verzorgen.
 15. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, de ‘Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com’ heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.

Artikel 2 - Voorwaarden deelname Verzenden via bol.com

 1. Alleen hiertoe door bol.com aangewezen en toegelaten Zakelijke Verkopers komen in aanmerking om gebruik te maken van Verzenden via bol.com en kunnen zich aanmelden als Verzenden via bol.com Verkoper. Het staat bol.com vrij om te bepalen welke Zakelijke Verkoper(s) hij toelaat tot Verzenden via bol.com, alsmede welke productcategorieën voor Verzenden via bol.com in aanmerking komen en welke Artikelen het binnen de desbetreffende productcategorie betreft. Bol.com is hierover op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan Verzenden via bol.com Verkopers.
 2. De Zakelijk Verkoper is bij gebruikmaking van Verzenden via bol.com gebonden aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com vindt plaats op een door bol.com voorgeschreven wijze. Na acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com geldt Zakelijk Verkoper tevens als Verzenden via bol.com Verkoper.
 3. Om deel te nemen aan Verzenden via bol.com dient de Verzenden via bol.com Verkoper bol.com de gevraagde informatie te verstrekken en Artikelen die daarvoor in aanmerking komen via het Verkoopaccount of via de API aan te melden voor Verzenden via bol.com.
 4. De Verzenden via bol.com Verkoper aanvaardt dat bol.com voor de uitvoering van Verzenden via bol.com gebruikmaakt van derde partijen.
 5. Alle aan de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com.
 6. Voor zover niet anders is bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com, blijven de Gebruikersvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Verzenden via bol.com dienstverlening bol.com

 1. Verzenden via bol.com bestaat uit de volgende door bol.com te verlenen diensten die hierna worden uitgewerkt in deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en bijlage 1 (Verzenden via bol.com dienstverlening inclusief Aanlevervoorwaarden):
  • Ter beschikking stellen van Verzendzegels;
  • Vervoer Artikelen inclusief afleveren Artikelen op door Klant gewenste locatie;
  • Klantenservice voor wat betreft vragen of klachten over het vervoer van de Artikelen.
 2. Voor de in artikel 3.1 genoemde diensten dient de Verzenden via bol.com Verkoper de vergoeding te betalen, zoals bepaald in artikel 6.
 3. De Verzenden via bol.com Verkoper stemt in met alle door bol.com op de Omgeving aan Klanten aangeboden aflevermethoden (zoals maar niet beperkt tot bol.com afhaalpunten, avondlevering, kies je leverdag, burenbelevering), welke methoden van tijd tot tijd door bol.com kunnen worden aangepast of uitgebreid.
 4. De Verzenden via bol.com Verkoper erkent dat bol.com het vervoer en de aflevering van de Artikelen door een of meerdere vervoerders laat uitvoeren en dat het ter vrije keuze van bol.com is van welke vervoerder(s) de Verzenden via bol.com Verkoper gebruik kan maken. Op dit vervoer zijn de voorwaarden van de vervoerder(s) van toepassing waarnaar in bijlage 2 (Voorwaarden Verzenden via bol.com) wordt verwezen, inclusief de door deze partij(en) gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen. Voor zover de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden conflicteren met deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com, gelden de voorwaarden als opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com.
 5. Bol.com kan – uit coulance – de Verzenden via bol.com Verkoper tegemoet komen indien in de aflevering van Artikelen aan Klanten vertraging ontstaat, Artikelen zoekraken tijdens transport, of indien tijdens de aflevering schade aan de Artikelen ontstaan, door toedoen van de vervoerder(s). De vergoeding is opgenomen in bijlage 1.
 6. Bol.com staat er niet voor in dat Verzenden via bol.com of het aanmaken van Verzendzegels altijd en onbeperkt (technisch) beschikbaar is voor de Verzenden via bol.com Verkoper. Bol.com zal zich inspannen om Verzenden via bol.com en het aanmaken van Verzendzegels zoveel mogelijk (technisch) beschikbaar te maken en eventuele storingen zo snel als mogelijk te verhelpen.

Artikel 4 - Aanlevervoorwaarden

 1. Artikelen die genoemd zijn op de Website voor Zakelijke Verkopers komen niet in aanmerking voor Verzenden via bol.com.
 2. Het is de Verzenden via bol.com Verkoper niet toegestaan om Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen aan te bieden voor Verzenden via bol.com, ook niet wanneer deze onderdeel uitmaken van een Artikel.
 3. Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen via Verzenden via bol.com wenst te verzenden dient hij de procedure als beschreven in bijlage 1 te volgen en te voldoen aan de eisen die daarin aan de Verzenden via bol.com Verkoper en/of de Artikelen worden gesteld.
 4. Indien de Verzenden via bol.com Verkoper niet voldoet aan de aanlevervoorwaarden opgenomen in bijlage 1 staat het bol.com en haar vervoerder(s) te allen tijde vrij om de Artikelen te weigeren die de Verzenden via bol.com Verkoper voor Verzenden via bol.com aanlevert, zijn Verzenden via bol.com verkoperschap te beëindigen of om aanvullende vergoedingen in rekening te brengen zoals uiteengezet op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 5. Ter voorkoming van misverstanden: het vervoer van de Artikelen naar het zgn. inleverpunt is voor rekening en risico van Verzenden via bol.com Verkoper, en geen onderdeel van deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com.

Artikel 5 - Klantenservice

 1. In afwijking van artikel 5.6 van de Gebruikersvoorwaarden zal bol.com als onderdeel van Verzenden via bol.com eventuele vragen van Klanten, voor zover deze betrekking hebben op de periode vanaf overdracht door de Verzenden via bol.com Verkoper aan de vervoerder tot aan aflevering door de vervoerder aan de Klant, door zijn klantenservice laten behandelen. Klantvragen over de werking van Artikelen alsmede vragen over garantie, retouren en reparatie, dienen door de Verzenden via bol.com Verkoper te worden afgehandeld. Bol.com zal Klanten met dergelijke vragen doorverwijzen naar de Verzenden via bol.com Verkoper.
 2. Bol.com zal op de Omgeving aangeven voor welke vragen Klanten contact dienen op te nemen met de klantenservice van bol.com. Bol.com zal klantvragen binnen de in bijlage 1 opgenomen termijn behandelen.

Artikel 6 - Tarieven

 1. Voor de door bol.com verleende diensten in het kader van Verzenden via bol.com, brengt bol.com aan de Verzenden via bol.com Verkoper de vergoedingen in rekening zoals die zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers. Deze vergoedingen zijn exclusief btw. Bol.com is te allen tijde gerechtigd de vergoedingen aan te passen. Bol.com zal de Verzenden via bol.com Verkoper uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van enige prijswijziging per e-mail informeren. Indien de Verzenden via bol.com Verkoper het niet eens is met deze prijswijziging, kan hij gebruik maken van de mogelijkheid genoemd in Artikel 8.1 om niet langer gebruik te maken van Verzenden via bol.com.
 2. De door de Verzenden via bol.com Verkoper aan bol.com te betalen vergoeding voor de door de Verzenden via bol.com Verkoper per Artikel afgenomen diensten en eventuele andere door bol.com op grond van de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com in rekening te brengen kosten, worden door bol.com eenmaal per kalendermaand gefactureerd. Deze factuur wordt in mindering gebracht op de door de Verzenden via bol.com Verkoper van bol.com te ontvangen gelden conform artikel 6 en 7 van de Gebruikersvoorwaarden.
 3. Indien de Verzenden via bol.com Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens bol.com, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com, is bol.com gerechtigd het gebruik van Verzenden via bol.com door Verzenden via bol.com Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 7 - Garanties en verplichtingen

 1. De Verzenden via bol.com Verkoper verklaart en garandeert dat hij bevoegd is deze Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com te aanvaarden en na te leven.
 2. De Verzenden via bol.com Verkoper garandeert dat:
  • alle Artikelen, verpakkingen en aanduidingen op de verpakkingen, voldoen aan geldende wet- en regelgeving, inclusief veiligheidsvoorschriften en geschikt zijn voor vervoer binnen Nederland en België;
  • hij geen Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen ter vervoer aanbiedt;
  • alle Artikelen voldoen aan de door bol.com opgegeven voorwaarden;
  • alle Artikelen in overeenstemming met bijlage 1 worden aangeleverd;
  • alle Artikelen zijn eigendom zijn, en indien er een eigendomsvoorbehoud op rust, hij gerechtigd is ze te verhandelen;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden die door de Verzenden via bol.com Verkoper via het Platform aan Klanten zijn verkocht;
  • de Verzenden via bol.com Verkoper de afzender is van de Artikelen die hij aanbiedt voor Verzenden via bol.com en de inhoud van de voor Verzenden via bol.com aangeleverde zending heeft bepaald;
  • alleen Artikelen voor Verzenden via bol.com zullen worden aangeboden die door bol.com zijn aangewezen om via Verzenden via bol.com te verzenden;
  • dat hij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op de Omgeving en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen of anderszins ondeugdelijk of illegale artikelen betreft;
  • de door hem aangeboden Artikelen geen inbreuk maken op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • hij te allen tijde wat betreft Verzenden via bol.com in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com;
  • hij geen Artikelen aanbiedt die de goede naam van bol.com of de vervoerder(s) schade kunnen berokkenen.
 3. De Verzenden via bol.com Verkoper vrijwaart bol.com en stelt bol.com schadeloos tegen alle aanspraken van derden of op andere wijze door bol.com geleden schade en kosten, als gevolg van het niet voldoen door Verzenden via bol.com Verkoper en/of diens ondergeschikten en/of hulppersonen aan de garanties in dit artikel.

Artikel 8 - Beëindiging Verzenden via bol.com verkoperschap

 1. De Verzenden via bol.com Verkoper is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden niet langer gebruik te maken van Verzenden via bol.com. Wanneer de Verzenden via bol.com Verkoper vervolgens wel weer gebruik gaat maken van Verzenden via bol.com, blijven deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com
 2. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Verzenden via bol.com Verkoper met onmiddellijke ingang uit te sluiten van Verzenden via bol.com of om aanvullende eisen te stellen voor deelname aan Verzenden via bol.com. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude of het gedrag of aanbod van de Verzenden via bol.com Verkoper naar het oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden, de Verzenden via bol.com Verkoper facturen van bol.com onbetaald laat en/of wanneer er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van bol.com of derden.
 3. Het Verzenden via bol.com verkoperschap eindigt van rechtswege indien bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden het Verkoopaccount van de Verzenden via bol.com Verkoper (Zakelijke Verkoper) heeft verwijderd of (al dan niet tijdelijk) heeft afgesloten of geblokkeerd.
 4. Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de dienstverlening en bijbehorende functionaliteiten voor Verzenden via bol.com (eventueel tijdelijk) niet (langer) ter beschikking te stellen.
 5. In het geval het Verzenden via bol.com verkoperschap is beëindigd ongeacht door wie, is de Verzenden via bol.com Verkoper verplicht de vergoeding(en) voor de Verzendzegels horende bij reeds door hem bevestigde zendingen voor de beëindiging  te voldoen. De reeds in het proces gebrachte Artikelen, zullen worden vervoerd conform de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com.
 6. Verzenden via bol.com Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Verzenden via bol.com verkoperschap door bol.com en de Verzenden via bol.com Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. De Verzenden via bol.com Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com door Verzenden via bol.com Verkoper en/of diens ondergeschikten en/of hulppersonen.
 2. De Verzenden via bol.com Verkoper vrijwaart bol.com en stelt bol.com schadeloos voor alle aanspraken van derden alsmede de schade die de vervoerder(s) lijd(t)(en) in verband met het vervoer van deze Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen, indien Verzenden via bol.com Verkoper dergelijke stoffen en producten in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden verzenden via bol.com toch heeft laten vervoeren.
 3. Bol.com is niet aansprakelijk voor (schade ontstaan in de) vertragingen in de aflevering van Artikelen aan Klanten.
 4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.4 of indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Verzenden via bol.com Verkoper ontstaan door gebruikmaking van Verzenden via bol.com.
 5. Bol.com is niet gehouden tot nakoming van enige uit de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com voortvloeiende verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder tevens een overmacht situatie bij de vervoerder wordt begrepen, bijv. in het geval van staking. Bol.com is ook in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook bij/van de Verzenden via bol.com Verkoper.
 6. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 9 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten welke rechtstreeks veroorzaakt zijn door de uitvoering van Verzenden via bol.com (niet zijnde overmacht) (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan "€ 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 10 - Privacy

 1. De Verzenden via bol.com Verkoper gaat ermee akkoord dat bol.com bepaalde gegevens van de Verzenden via bol.com Verkoper door moet geven aan de vervoerder(s) waar de Verzenden via bol.com Verkoper gebruik van maakt. Het gaat om de volgende gegevens:
  1. Naam Verzenden via bol.com verkoper;
  2. Adres (straat, huisnummer, postcode code, plaats);
  3. Telefoonnummer;
  4. E-mailadres;
  5. Kamer van Koophandel nummer.
 2. De Verzenden via bol.com Verkoper stemt ermee in dat de vervoerder(s), waar de Verzenden via bol.com Verkoper gebruik van maakt, van tijd tot tijd rechtstreeks per e-mail contact met de Verzenden via bol.com Verkoper kan opnemen om informatie te delen over Verzenden via bol.com, zoals maar niet beperkt tot wijzigingen in de openingstijden van de zgn. inleverpunten of wijzigingen in de tijdstippen van ophalen.

Artikel 11 - Diversen

 1. De Verzenden via bol.com Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Verzenden via bol.com verkoperschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 2. Bij vragen over Verzenden via bol.com dient de Verzenden via bol.com Verkoper contact op te nemen met bol.com, in plaats van met de vervoerder(s), tenzij bol.com hem anders verzoekt.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en/of de bijlagen te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en/of bijlagen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst, of aan de Verzenden via bol.com Verkoper (per e-mail) zijn verzonden (met uitzondering van de prijslijst, waarvoor het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com geldt). Indien de Verzenden via bol.com Verkoper daarna gebruik blijft maken van Verzenden via bol.com, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en/of de bijlagen. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en de bijlagen te raadplegen alvorens (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van Verzenden via bol.com. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com en/of de bijlagen voor de Verzenden via bol.com Verkoper niet acceptabel zijn, is de Verzenden via bol.com Verkoper gerechtigd om op elk gewenst moment te stoppen met het gebruik maken van Verzenden via bol.com.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Verzenden via bol.com Verkoper stemt ermee in dat bol.com hem van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij bol.com bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van Verzenden via bol.com (zgn. servicemails). De Verzenden via bol.com Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres.
 6. Deze Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com zijn mede opgesteld ten behoeve van/ iedere derde die, al dan niet in dienstverband, zoals de vervoerder(s), bij de uitvoering van Verzenden via bol.com door bol.com wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Dit betreft een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253-256 BW.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Gebruiksvoorwaarden Verzenden via bol.com en het Verzenden via bol.com verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Bijlage 1 – Verzenden via bol.com dienstverlening (inclusief Aanlevervoorwaarden)

Verzenden via bol.com bestaat uit de volgende zendingen:

 • Poststukken met digitale aannamebevestigingen: Een zending die door de brievenbus past met 1 scan in het sorteercentrum van PostNL.
 • Brievenbuspakjes: Een pakket / of zending welke door de brievenbus past en door de bezorger gescand wordt (afleverscan) voordat het in de brievenbus gaat.
 • Pakketten: Een pakket wat niet door de brievenbus past en door de bezorger danwel bij de geadresseerde danwel in de buurt danwel op een afhaalpunt wordt afgeleverd.

Ter beschikking stellen van Verzendzegels
Verzenden via bol.com Verkoper kan deze Verzendzegels bestellen via het Verkoopaccount of via de API.

Overdracht aan vervoerder(s) middels zelf inleveren
Voor Verzenden via bol.com Verkopers die kiezen voor het zelf inleveren van zendingen bij de vervoerder(s) stelt bol.com inleverpunten beschikbaar. Een overzicht van beschikbare inleverpunten per vervoerder is beschikbaar via de Website voor Zakelijke Verkopers.

Bij PostNL Pakketten Benelux BV en Koninklijke PostNL NV (hierna ‘PostNL’) zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. PostNL zorgt voor een werkbaar netwerk van inleverpunten met - op basis van noodzakelijkheid en beschikbaarheid - uiterste aanlevertijden verdeeld tussen 18:00u. – 22:00u.
 2. Verzenden via bol.com Verkoper maakt enkel en alleen gebruik van door bol.com aan hem toegewezen inleverpunt.
 3. Pakketten die worden aangeboden na de uiterste aanlevertijd of buiten werkdagen (ma t/m vrij) op het inleverpunt worden niet de volgende dag bezorgd.
 4. Poststukken met digitale aannamebevestigingen en brievenbuspakjes en pakketten dienen gescheiden te worden aangeleverd.
 5. Inleveren via inleverpunten is alleen mogelijk in Nederland.
 6. Eerste scan van het pakket vindt plaats bij aanname op inleverpunt.
 7. Inleveren tot en met:
  1. 20 zendingen op een regulier PostNL punt
  2. 5 rolcontainers op een PostNL business point

Bij DHL Parcel Netherlands BV (hierna ‘DHL’) zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. DHL zorgt voor een werkbaar netwerk van inleverpunten.
 2. Verzenden via bol.com Verkoper maakt enkel en alleen gebruik van door bol.com toegewezen inleverpunt.
 3. Inleveren voor bezorging de volgende dag tot 16:00 uur op (maximaal 100 pakketten):
  1. een regulier DHL ServicePoint, maximaal 25 pakketten
  2. een DHL ServicePoint XL, maximaal 100 pakketten
 4. Inleveren voor bezorging de volgende dag na 16:00 uur of meer dan 100 pakketten op:
  1. een DHL CityHub tot 18:00 uur
  2. een DHL RegioHub tot 19:00 uur
 5. Inleveren voor bezorging dezelfde dag tot 13:30 uur en tot 100 pakketten bij een DHL RegioHub.
 6. Inleveren voor bezorging dezelfde dag tot 15:30 en +100 pakketten bij CentralHub Utrecht.
 7. Voor het inleveren op een CityHub, RegioHub of de CentralHub Utrecht moet een Verzenden via bol.com Verkoper zich aanmelden bij DHL.
 8. Pakketten die worden aangeboden na de uiterste aanlevertijd of buiten werkdagen (ma t/m vrij) op het inleverpunt worden niet de volgende / dezelfde dag bezorgd.

Bij Red je Pakketje B.V. (hierna ‘RedjePakketje’) zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. RedjePakketje zorgt voor een werkbaar netwerk van inleverpunten.
 2. Verzenden via bol.com Verkoper maakt enkel en alleen gebruik van vooraf via het Verkoopaccount gekozen inleverpunt.
 3. Inleveren tot 10:00 uur op het inleverpunt.
 4. Pakketten die worden aangeboden na de uiterste aanlevertijd of buiten werkdagen (ma t/m vrij) op het inleverpunt worden niet dezelfde dag bezorgd.

Bij Budbee AB (hierna ‘Budbee’) zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Budbee zorgt voor een werkbaar netwerk van inleverpunten.
 2. Verzenden via bol.com Verkoper maakt enkel en alleen gebruik van door bol.com toegewezen inleverpunt.
 3. Inleveren tot 08:00 uur op het inleverpunt.
 4. Pakketten die worden aangeboden na de uiterste aanlevertijd of buiten werkdagen (ma t/m vrij) op het inleverpunt worden niet dezelfde dag bezorgd.

Bij Ampere Operations B.V. (hierna ‘Ampère’) zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Ampère zorgt voor een werkbaar netwerk van inleverpunten.
 2. Verzenden via bol.com Verkoper maakt gebruik van één van de inleverpunten.
 3. Inleveren tot uiterlijk 10:00 uur op ieder inleverpunt.
 4. Pakketten die worden aangeboden na de uiterste aanlevertijd of buiten werkdagen (ma t/m vrij) op het inleverpunt worden niet dezelfde dag bezorgd.

Overdracht aan vervoerder(s) middels laten ophalen
Voor Verzenden via bol.com Verkopers die kiezen voor het laten ophalen van zendingen door de vervoerder(s) op eigen locatie stelt bol.com een ophaalafspraak beschikbaar.

Ophaalafspraken aanvragen, wijzigen en opzeggen
 1. Wil je gebruik maken van ophalen door bol.com, dan kan de Verzenden via bol.com Verkoper een ophaalabonnement afnemen bij bol.com voor de betreffende vervoerder. Hiervoor kan gekozen worden bij aanmelding voor Verzenden via bol.com in het Verkoopaccount.
 2. Het aanvragen van een ophaalafspraak heeft een doorlooptijd van minimaal 3 werkdagen.
 3. Het wijzigen van een ophaalafspraak is mogelijk. De doorlooptijd hiervan bedraagt 3 tot 5 werkdagen.
 4. Het wijzigen van een tijdstip van een ophaalafspraak is beperkt mogelijk. De doorlooptijd hiervan bedraagt minimaal 3 werkdagen.
 5. Het opzeggen van een ophaalafspraak is mogelijk. De doorlooptijd hiervan bedraagt 3 tot 5 werkdagen.

Bij PostNL zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Laten ophalen voor bezorging de volgende dag is beschikbaar vanaf 20+ pakketten per ophaalafspraak.
 2. Uiterlijke cut off tijdstip voor pakketten is 22:00.
 3. Verzenden via bol.com Verkoper wordt verwacht aanwezig te zijn tot 1 uur voor en na het cut off tijdstip dat de Verzenden via bol.com Verkoper heeft afgestemd met PostNL.
 4. Pakketten dienen te worden aangeleverd in een rolcontainer; Poststukken met digitale aannamebevestigingen en brievenbuspakjes in een postzak.
 5. Haalservice vindt plaats op 5 dagen in de week (ma t/m vrij)
 6. Haalservice is alleen mogelijk in Nederland.
 7. De pakketten die conform bovenstaande voorwaarden worden overgedragen aan PostNL worden zoveel mogelijk de volgende bezorg dag bezorgd.
 8. Handover scan: eerste scan vindt plaats bij sortering op een PostNL Pakkettensorteercentrum.

Bij DHL zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Laten ophalen voor bezorging de volgende dag is beschikbaar vanaf 14+ pakketten per ophaalafspraak.
 2. Reguliere ophaalafspraaktijden tussen 16:00 – 18:00 uur. De exacte ophaaltijd wordt afgestemd tussen Verzenden via bol.com Verkoper en DHL.
 3. Handover scan: eerste scan vindt plaats op de DHL Hub.
 4. Laten ophalen voor bezorging dezelfde dag is beschikbaar vanaf 100+ zendingen per ophaalafspraak.
 5. Haaltijden- en dagen in overleg tussen Verzenden via bol.com Verkoper en DHL.
 6. Verzenden via bol.com Verkoper wordt verwacht aanwezig te zijn tot 1 uur voor en na het cut off tijdstip dat de Verzenden via bol.com Verkoper heeft afgestemd met DHL.
 7. Haalservice vindt plaats op 5 dagen in de week (ma t/m vrij).
 8. Haalservice is alleen mogelijk in Nederland.

Bij RedjePakketje zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Laten ophalen voor bezorging dezelfde dag is beschikbaar vanaf 20+ pakketten per ophaalafspraak.
 2. Haaltijden- en dagen: de eerste pick-up van maandag t/m zaterdag door Red je Pakketje tussen 09:00 en 14:00 bij de Verzenden via bol.com verkoper.
 3. Verzenden via bol.com Verkoper wordt verwacht aanwezig te zijn tot 1 uur voor en na het cut off tijdstip dat de Verzenden via bol.com Verkoper heeft afgestemd met Red je Pakketje.
 4. Handoverscan: eerste scan vindt plaats bij overdracht tijdens pick-up, waarbij scanperformance ›99,0% is.

Bij Budbee zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Laten ophalen voor bezorging dezelfde dag is beschikbaar vanaf 20+ pakketten per ophaalafspraak.
 2. Haaltijden- en dagen: de eerste pick-up van maandag t/m vrijdag door Budbee tussen 08:00 en 10:00 bij de Verzenden via bol.com Verkoper.
 3. Verzenden via bol.com Verkoper wordt verwacht aanwezig te zijn tot 1 uur voor en na het cut off tijdstip dat de Verzenden via bol.com Verkoper heeft afgestemd met Budbee.
 4. Handoverscan: eerste scan vindt plaats bij overdracht tijdens pick-up.

Bij Ampère zijn hierop, naast de in bijlage 2 opgenomen voorwaarden, de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Laten ophalen voor bezorging dezelfde dag is beschikbaar vanaf 20+ pakketten per ophaalafspraak.
 2. Haaltijden- en dagen: de eerste pick-up van maandag t/m vrijdag door Ampère tussen 10:00 en 12:00 bij de Verzenden via bol.com verkoper.
 3. Verzenden via bol.com Verkoper wordt verwacht aanwezig te zijn tussen 10:00 en 12:00.
 4. Intakescan: eerste scan vindt plaats bij overdracht tijdens pick-up per pakket.

Afleveren van producten bij klanten
Bol.com zet diverse vervoerders in om producten zoveel mogelijk volgens de belofte: voor 23:59 besteld, morgen in huis af te leveren, danwel op een later moment als dat door de klant gewenst is.

Vergoeding van producten die kwijtraken tijdens de verzending
Als een artikel kwijtraakt in het verzendproces of in het retourproces, vergoedt bol.com een deel van de kosten op basis van de verkoopwaarde. Voor de verkoopwaarde wordt de laatste door de Verzenden via bol.com Verkoper gehanteerde verkoopprijs (excl. btw) genomen.

De vergoeding betreft: 75% van de verkoopprijs na aftrek van btw. Bol.com vergoedt daarnaast de kosten van de voor de zending gebruikte Verzendzegel.

Klanten- en partnerservice
Klantenservice voor koper betreft vragen of klachten over het vervoer van de Artikelen.
Een koper kan 24 uur per dag 7 dagen per week de klantenservice bereiken. Op een klantvraag wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur gereageerd.

Partnerservice voor Verzenden via bol.com verkoper.
Een Verzenden via bol.com Verkoper kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08:00 en 18:00 en op dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 20:00 de partnerservice bereiken. Op een vraag van Verzenden via bol.com Verkoper wordt doorgaans binnen 48 uur gereageerd.

Bijlage 2 – Voorwaarden Verzenden via bol.com

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Verzenden via bol.com:

Op al het vervoer binnen Nederland via Verzenden via bol.com zijn de Algemene Vervoerscondities, laatste versie, van toepassing, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.sva.nl/files/bva_sva/downloads/2019-12/6010%20Algemene%20Vervoerscondities%20-%20A4%20web%20%281%29.pdf.

Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met PostNL Pakketten B.V. zijn bovendien de volgende voorwaarden op die verzending van toepassing:

 1. Algemene voorwaarden voor goederenvervoer 2019, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.postnl.nl/Images/algemene-voorwaarden-voor-goederenvervoer-avg-2019nl_tcm10-140508.pdf  
 2. Algemene voorwaarden Regeling gebruik hulpmiddelen, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.postnl.nl/Images/algemene-voorwaarden-regeling-gebruik-hulpmiddelen-2017_tcm10-88747.pdf

Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met Koninklijke PostNL B.V. zijn bovendien de volgende voorwaarden op die verzending van toepassing:

 1. Algemene Voorwaarden Vervoer van Brievenbuspakje+, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.postnl.nl/Images/algemene-voorwaarden-vervoer-van-brievenbuspakjes-2018_tcm10-88921.pdf

Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met DHL Parcel Netherlands BV zijn bovendien de volgende voorwaarden op die verzending van toepassing:

 1. Algemene voorwaarden DHL, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/support/verzenden/afmetingen-en-gewicht 
 2. Voorwaarden ten aanzien van Afmetingen en gewichten, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/support/verzenden/afmetingen-en-gewicht 
 3. Voorwaarden ten aanzien van Gevaarlijke stoffen, welke hier inzichtelijk zijn: https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/DOCS/Gevaarlijke_stoffen.pdf 

Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met Red je Pakketje B.V. zijn bovendien de volgende voorwaarden op die verzending van toepassing:

 1. Aanlevervoorwaarden, welke hier inzichtelijk zijn: www.redjepakketje.nl/aanlevervoorwaarden

Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met Budbee AB zijn bovendien de volgende aanlevervoorwaarden op die verzending van toepassing:

 1. Dimensions: Parcels 2. Dimensions: locker delivery: maximum 60 x 40 x30 cm (max 15% of all Vvb shipped parcels into Box with these dimensions)
 3. Packaging: “De Verzenden via bol.com Verkoper zorgt ervoor dat elk pakket degelijk verpakt is en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de verpakking van het te verzenden goed (buitenkant en binnenkant met een beschermende verpakking). Daarom wordt er van de Verzenden via bol.com Verkoper verwacht dat hij onder andere rekening houdt met de inhoud van het pakket, de bestemming en de vele handelingen die uitgevoerd worden en typisch zijn voor een logistieke dienstverlening.”
 4. Labelling:Indien de Verzenden via bol.com Verkoper Artikelen verzendt met Ampere Operations B.V. (hierna: ‘Ampère’) zijn bovendien de volgende aanlevervoorwaarden op die verzending van toepassing: