Notice and Take Down procedure

Notice-and-Take-Down-procedure

Een Notice-and-Take-Down verzoek kun je hier indienen. De volgende regeling is hierop van toepassing:

Algemeen

 1. In het onderstaande beschrijft bol.com de procedure waarmee zij meldingen in het kader van Notice-and-Take-Down zal afhandelen. Het betreffen verzoeken tot het wijzigen of verwijderen van aanbod op de bol.com website dat afkomstig is van bol.com en/of van externe verkopers. Dit aanbod is identificeerbaar doordat daarbij vermeld is dat het product verkocht wordt door een andere partij.
 2. Bol.com zal verzoeken in het kader van deze NTD-procedure zo veel mogelijk volgens de hierna opgenomen regeling uitvoeren. Bol.com biedt deze regeling echter op vrijwillige basis aan en is op geen enkele wijze gehouden aan verzoeken in het kader van deze regeling te voldoen. Verzoekers noch derden kunnen aan deze procedure rechten ontlenen. Het staat bol.com vrij om verzoeken niet in behandeling te nemen, af te wijzen of van deze procedure af te wijken.
 3. Bol.com kan in het kader van de procedure nadere vragen stellen of in overleg treden met de verzoeker, de externe verkoper of derden.
 4. Deze procedure is niet van toepassing op situaties waar voor bol.com op basis van wetgeving en jurisprudentie andere verplichtingen gelden.

Buiten gebruik stellen aanbod

 1. Verzoeken tot het verwijderen van aanbod op de bol.com website worden alleen in behandeling genomen:
  1. indien deze worden ingediend door een belanghebbende;
  2. met het doel om tegen aanbod dat onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) op te treden;
  3. na ontvangst van een volledig ingevuld en van de vereiste bijlagen voorzien formulier.
 2. Na ontvangst van een verzoek zal bol.com:
  1. de ontvangst hiervan bevestigen;
  2. controleren of het verzoek aan de formele vereisten voldoet en zo nodig verzoeken dit te herstellen;
  3. beoordelen of andere mogelijkheden voldoende zijn uitgeput en zo nodig doorverwijzen (zie nadere toelichting hierna);
  4. beoordelen of er sprake is van aanbod dat onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en of dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van het aanbod rechtvaardigt (zie nadere toelichting hierna);
  5. het aanbod buiten gebruik stellen dan wel aanpassen of het verzoek afwijzen (zie nadere toelichting hierna);
 3. Ad c. Indien de melder de externe verkoper nog niet zelf heeft benaderd, geeft bol.com het verzoek (met naam en toenaam van de melder) door aan de externe verkoper met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert bol.com de melder over het doorgeven. Bol.com geeft het antwoord van de externe verkoper door aan de melder. Indien de melder akkoord is met de reactie dan is het verzoek afgehandeld en geeft bol.com dit aan de externe verkoper door. Indien niet binnen twee werkdagen door de externe verkoper wordt gereageerd dan kan bol.com het aanbod direct verwijderen. Indien de externe verkoper niet bereid is het aanbod te verwijderen/aan te passen en dit voldoende motiveert, doorloopt bol.com de stappen d en e.
 4. Ad d. Bol.com zal het aanbod slechts buiten gebruik stellen indien zij vaststelt dat het onmiskenbaar onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en zij dit als dermate ernstig beoordeelt dat dit naar haar oordeel het buiten gebruik stellen van het aanbod rechtvaardigt. Bol.com zal deze beoordeling zorgvuldig en naar beste kunnen uitvoeren. Bol.com is echter niet gehouden om op te treden tegen het aanbod dat onrechtmatig en/of anderszins in strijd is met wetgeving (waaronder rechten van derden) en het staat haar geheel vrij om om haar moverende redenen hiertegen niet op te treden.
 5. Ad e. Bol.com zal aan een verzoek tot het buiten gebruik stellen van aanbod slechts gevolg geven indien de melder bol.com, en alle daarbij betrokken personen, vrijwaart tegen iedere schade die bol.com of de daarbij betrokken personen lijden als gevolg van het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van het betreffende aanbod. Bol.com kan daarnaast andere voorwaarden stellen aan toewijzing van een verzoek. Indien bol.com het verzoek afwijst zal zij dit besluit aan de verzoeker bekend maken.
 6. Indien er naar het oordeel van de melder sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal bol.com binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal bol.com bepalen of het verzoek wordt behandeld binnen één werkdag en zal bol.com (indien van toepassing) de externe verkoper in plaats van twee maar één werkdag gunnen om de melding te beoordelen en daarop terug te komen.
 7. De gehele procedure als hiervoor genoemd zal door bol.com binnen maximaal 15 werkdagen worden doorlopen.