Gebruikersvoorwaarden Kobo Plus

Artikel 1 - Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnee: de natuurlijk persoon die het Abonnement afsluit;
 2. Abonnement: een Abonnement Ebook, een Abonnement Luisterboek of een Gecombineerd Abonnement;
 3. Abonnement Ebook: de overeenkomst van onbepaalde duur tussen bol.com en de Abonnee, op basis waarvan de Abonnee gerechtigd is tegen betaling van een vaste maandelijkse vergoeding elektronische boeken te lezen op één of meerdere door hem/haar daarvoor aangewezen en geschikt(e) elektronisch(e) appara(a)t(en);
 4. Abonnement Luisterboek: de overeenkomst van onbepaalde duur tussen bol.com en de Abonnee, op basis waarvan de Abonnee gerechtigd is tegen betaling van een vaste maandelijkse vergoeding elektronische boeken te luisteren op één of meerdere door hem/haar daarvoor aangewezen en geschikt(e) elektronisch(e) appara(a)t(en);
 5. Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoopvoorwaarden van bol.com, te raadplegen via: bol.com/nl/m/algemene-verkoopvoorwaarden/
 6. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 32147382 en bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemersnummer 0824.148.721, gevestigd aan het adres Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht;
 7. Collectie: de verzameling Ebooks en Luisterboeken zoals die op de website bol.com/nl/m/kobo-plus-ebooks/ en/of bol.com/nl/m/kobo-plus-luisterboeken/ in het kader van het Abonnement wordt aangeboden;
 8. Ebook: een elektronisch boek;
 9. Gecombineerd Abonnement: de overeenkomst van onbepaalde duur tussen bol.com en de Abonnee, op basis waarvan de Abonnee gerechtigd is tegen betaling van een vaste maandelijkse vergoeding elektronische boeken te lezen en te luisteren op één of meerdere door hem/haar daarvoor aangewezen en geschikt(e) elektronisch(e) appara(a)t(en);
 10. Luisterboek: een elektronisch luisterboek;
 11. Gebruikersvoorwaarden: deze Gebruikersvoorwaarden;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement en gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van bol.com. Afsluiten van het Abonnement houdt aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden in door de Abonnee.

Artikel 3 - Afsluiten van het Abonnement

 1. Een Abonnement kan worden afgesloten door iedere natuurlijke persoon die beschikt over een klantaccount bij bol.com, een woonadres in Nederland of België en een betaalrekening. Het is niet mogelijk een Abonnement af te sluiten met een zakelijk klantaccount.
 2. Een Abonnement kan worden afgesloten door op de website van bol.com het bestelproces te doorlopen.
 3. Het Abonnement gaat in onmiddellijk nadat bol.com het Abonnement per e-mail aan Abonnee heeft bevestigd, op het door de Abonnee opgegeven e-mailadres.
 4. Abonnee stemt ermee in dat bol.com bij aanvang van het Abonnement éénmalig een bedrag van EUR 0,01 (zegge: één eurocent) ter verificatie afschrijft van het door de Abonnee opgegeven bankrekeningnummer. Bol.com zal dit bedrag zo spoedig mogelijk nadat de verificatie is voltooid terugstorten.
 5. Door het afsluiten van het Abonnement geeft de Abonnee bol.com toestemming de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso te incasseren van het door de Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.
 6. Indien de Abonnee het Abonnement voor de eerste keer afsluit zal bol.com over de eerste periode van dertig (30) kalenderdagen na afsluiting geen vergoeding in rekening brengen. Na het verstrijken van deze periode is Abonnee gehouden de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen.
 7. Indien de Abonnee niet wil dat na het verstrijken van de gratis periode van dertig (30) kalenderdagen na eerste afsluiting van het Abonnement de overeengekomen maandelijkse vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan dient Abonnee het Abonnement uiterlijk voor het verstrijken van deze periode van dertig (30) kalenderdagen te beëindigen via zijn/haar account op www.bol.com . Bol.com zal het Abonnement zo spoedig mogelijk nadat de Abonnee de wijziging heeft doorgegeven stopzetten en de beëindiging van het Abonnement per e-mail bevestigen aan de Abonnee.
 8. Abonnee kan een lopend Abonnement Ebook of Abonnement Luisterboek via de website van bol.com omzetten naar een Gecombineerd Abonnement. De Abonnee kan na omzetting per direct gebruik maken van een Gecombineerd Abonnement. De aanvullende vergoeding voor een Gecombineerd Abonnement wordt berekend aan de hand van het verschil in tarief tussen het Abonnement Ebook of het Abonnement Luisterboek en het Gecombineerd Abonnement en de overgebleven maand waarin gebruik wordt gemaakt van het Gecombineerd Abonnement. Deze wordt, samen met de vergoeding voor het Gecombineerd Abonnement in rekening gebracht per de eerstvolgende facturatie periode.
 9. Abonnee kan een lopend Gecombineerd Abonnement omzetten naar een Abonnement Ebook of Abonnement Luisterboek. Deze omzetting gaat in bij aanvang van de volgende maand waarin het Abonnement Ebook of Abonnement Luisterboek wordt voorgezet, vanaf dat moment betaalt de Abonnee het tarief voor het Abonnement Ebook of Abonnement Luisterboek.

Artikel 4 - Wijzigingen Collectie

 1. Bol.com heeft het recht de Collectie eenzijdig te wijzigen door Ebooks en/of Luisterboeken aan de Collectie toe te voegen of Ebooks en/of Luisterboeken uit de Collectie te verwijderen.
 2. Indien bol.com een Ebook en/of Luisterboek verwijdert dat door de Abonnee op een elektronisch apparaat is gedownload, dan blijft het Ebook en/of Luisterboek nadat het uit de Collectie is verwijderd voor de Abonnee beschikbaar, behalve in de gevallen waarin dat in redelijkheid niet van bol.com of haar leveranciers kan worden verwacht. Indien de Abonnee het Ebook en/of Luisterboek van zijn/haar elektronische apparaten verwijdert, dan is bol.com niet verplicht het Ebook en/of Luisterboek opnieuw aan te bieden.

Artikel 5 - Vergoedingen

 1. Bol.com heeft het recht de vergoeding voor het Abonnement periodiek aan te passen. Bol.com zal de Abonnee in het geval van een aanpassing van de vergoeding ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd via e-mail op de hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing door een e-mail te versturen aan het door de Abonnee opgegeven e-mailadres. Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de door de bol.com aangekondigde aanpassing, dan dient de Abonnee het Abonnement te beëindigen voordat de aangepaste vergoeding daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Indien de Abonnee het Abonnement nadat de vergoeding is aangepast blijft gebruiken, dan wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de nieuwe vergoeding.
 2. Het is alleen mogelijk de vergoeding voor het Abonnement te voldoen door middel van automatische incasso.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. Bol.com en haar leveranciers spannen zich in om de Abonnee zo ongestoord mogelijk gebruik te laten maken van het Abonnement en verstoringen die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het Abonnement tot een minimum te beperken. Desalniettemin aanvaardt de Abonnee dat de beschikbaarheid van het Abonnement als gevolg van een verstoring tijdelijk niet optimaal kan zijn.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Het Abonnement heeft een onbepaalde looptijd en is te allen tijde opzegbaar. De Abonnee kan het Abonnement opzeggen door via zijn/haar bol.com account aan te geven dat hij/zij het Abonnement wil opzeggen.
 2. Indien de Abonnee in zijn/haar bol.com account heeft aangegeven dat hij/zij het Abonnement wil opzeggen dan zal het Abonnement met ingang van de eerste dag van de daaropvolgende maandperiode worden beëindigd. De opzegtermijn bedraagt derhalve ten hoogste één maand. Met beëindiging van het Abonnement eindigt de toegang tot de Collectie en tot de Ebooks en/of Luisterboeken die op de elektronische apparaten van Abonnee zijn gedownload.
 3. Bol.com heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de Collectie en Ebooks en/of Luisterboeken te blokkeren indien volgens bol.com i) sprake is van misbruik van het Abonnement, ii) de Abonnee in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden, iii) het voor bol.com niet mogelijk is geweest de vergoeding te incasseren van het door de Abonnee opgegeven rekeningnummer, iv) de Abonnee is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP), v) bol.com een vordering op de Abonnee heeft die door bol.com ter incasso is overgedragen aan een externe partij, vi) het klantaccount van Abonnee op bol.com is geblokkeerd, of vii) indien het om een andere reden in redelijkheid niet van bol.com kan worden verwacht dat zij het Abonnement nog langer aan de Abonnee aanbiedt. Beëindiging van het Abonnement op basis van dit artikel laat de betalingsverplichting van de Abonnee tot aan het moment van beëindiging onverlet.
 4. Bol.com heeft daarnaast het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen indien bol.com en/of haar leveranciers om wat voor reden dan ook niet langer gerechtigd is/zijn licenties op de Ebooks en/of Luisterboeken te verstrekken.
 5. Indien bol.com en/of haar leveranciers om hun moverende redenen besluiten dat zij het Abonnement niet langer willen aanbieden, dan heeft bol.com het recht het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen na kennisgeving aan de Abonnee eenzijdig op te zeggen.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten en licenties

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het Abonnement en/of de Ebooks en/of de Luisterboeken worden gehouden door de auteursrechthebbende. Door het afsluiten van het Abonnement verkrijgt de Abonnee een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (sub-)licentie de Ebooks en/of Luisterboeken die door bol.com in het kader van het Abonnement worden aangeboden te lezen. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een overdracht van een recht van intellectuele eigendom van de auteursrechthebbende aan de Abonnee.
 2. Openbaarmaking of verveelvoudiging van de Ebooks en Luisterboeken is voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Het is niet toegestaan de technische beschermingsmaatregelen die in de Ebooks en Luisterboeken, de app van bol.com of de gebruikersomgeving op de e-reader zijn verwerkt te omzeilen.
 3. Er gelden beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid Ebooks en Luisterboeken die de Abonnee gelijktijdig kan downloaden. Het is toegestaan per Abonnement tot maximaal zes (6) daarvoor geschikte elektronische apparaten tegelijkertijd te gebruiken. Op deze apparaten kan de Abonnee in totaal vijftien (15) Ebooks en/of Luisterboeken tegelijkertijd downloaden en lezen. Indien de Abonnee reeds vijftien (15) Ebooks en/of Luisterboeken heeft gedownload, dan zal op het moment dat Abonnee een nieuw Ebook en/of Luisterboek downloadt het Ebook en/of Luisterboek dat het langst geleden op het elektronisch apparaat is gedownload automatisch worden verwijderd.
 4. Om gebruik te kunnen blijven maken van het Abonnement zal het elektronisch apparaat tenminste iedere zestig (60) dagen verbonden moeten worden met het internet.

Artikel 9 - Diverse bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden nietig, niet geldig of anderszins niet afdwingbaar blijk(en)(t) te zijn dan blijven de resterende bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden onverkort van kracht.
 2. Indien bol.com één of meer van de rechten die haar op grond van deze Gebruikersvoorwaarden toekomen niet direct uitoefent, kan dat in geen geval worden gezien als een afstand van het desbetreffende recht.

Artikel 10 - Wijzingen Gebruikersvoorwaarden

 1. Bol.com behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden periodiek te wijzigen. Bol.com zal de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden na wijziging zo spoedig mogelijk publiceren op www.bol.com. De Abonnee dient www.bol.com regelmatig te controleren om de meest recente versie van deze Gebruikersvoorwaarden te raadplegen. Indien de Abonnee het Abonnement na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden blijft gebruiken, wordt de Abonnee geacht akkoord te gaan met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.