Gebruikersvoorwaarden Verpakkingen via bol.com

Versie van 1 augustus 2022

Artikel 1 - Definities

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 820471616B01 en, Kamer van Koophandel Utrecht 32147382. Opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE0824148721.
 2. Omgeving: bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.
 3. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door bol.com aangewezen productcategorieën kunnen aanbieden.
 4. Verpakkingen: de materialen, al dan niet met merkuitingen van bol.com, die via het Platform worden aangeboden en die Zakelijke Verkopers kunnen gebruiken om producten mee te verpakken ten behoeve van verzending van deze producten door of namens de Zakelijke Verkoper(s) naar de klanten van het Platform.
 5. Verpakkingsleverancier: de door bol.com aangesloten leverancier die Verpakkingen via het Platform aan de Zakelijke Verkopers verkoopt en levert.
 6. Verzendzegel: de door bol.com in het kader van de dienst ‘Verzenden via bol.com’ ter beschikking gestelde zegel die de Zakelijke Verkoper die gebruik maakt van de dienst Verzenden via bol.com, moet gebruiken om zijn producten te verzenden door Verzenden via bol.com.
 7. Voorwaarden: deze Voorwaarden Verpakkingen via bol.com.
 8. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, de ‘Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com’ heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor het kopen van Verpakkingen via bol.com door Zakelijke Verkopers.
 2. Naast deze Voorwaarden blijven de Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers en de Algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com van Janssen Packaging die de Zakelijke Verkoper bij de bestelling accepteert, onverkort van toepassing op de koopovereenkomst waaronder de Zakelijke Verkoper Verpakkingen afneemt.
 3. De Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers  blijven onverkort van toepassing.
 4. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en de in artikel 2, onder lid 2 en 3,  genoemde algemene voorwaarden gaan de bepalingen van deze Voorwaarden voor.

Artikel 3 - Afname en bestelling Verpakkingen

 1. Om Verpakkingen te kunnen afnemen moet een Zakelijke Verkoper zich aanmelden bij bol.com door gebruik te maken van het gepubliceerde aanmeldformulier op de Website voor Zakelijke Verkopers en door bol.com worden geaccepteerd als afnemer van Verpakkingen.
 2. Bol.com laat alleen Zakelijke Verkopers toe als afnemer van Verpakkingen die door bol.com zijn geaccepteerd op basis van door bol.com vastgestelde criteria die zijn vermeld op het aanmeldfomulier. Bol.com is geen verantwoording verschuldigd aan Zakelijke Verkopers over het al dan niet accepteren van een Zakelijke Verkoper als afnemer van Verpakkingen.
 3. Alleen bestellingen van door bol.com geaccepteerde Zakelijke Verkopers worden verwerkt en geleverd. Wanneer een Zakelijke Verkoper Verpakkingen bestelt zonder dat hij door bol.com is geaccepteerd als afnemer van Verpakkingen, dan komt er geen koopovereenkomst tot stand en wordt de betreffende order geannuleerd.
 4. Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op de koop van Verpakkingen ook als er in de in artikel 2 genoemde voorwaarden wel een herroepingsrecht is opgenomen.
 5. Het bestellen van de bol.com Verpakkingen geschiedt op de reguliere wijze via het Platform.
 6. De Zakelijke Verkoper zal op geen enkele wijze buiten het Platform om Verpakkingen afnemen van de Verpakkingsleverancier.
 7. De Zakelijke Verkoper erkent dat de koopovereenkomst voor Verpakkingen tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en de Verpakkingsleverancier en dat bol.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. Bol.com is niet verantwoordelijk en staat niet in voor de kwaliteit en/of geschiktheid van de Verpakkingen.
 8. Bij vragen en/of klachten over de door de Zakelijke Verkoper aangeschafte Verpakkingen, dient de Zakelijke Verkoper zich altijd rechtstreeks te wenden tot de Verpakkingsleverancier. De Zakelijke Verkoper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op bol.com en bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 4 - Plaats en wijze van levering

 1. Bij aanmelding als afnemer van Verpakkingen, zoals genoemd in artikel 3, verstrekt de Zakelijke Verkoper een afleveradres. De Verpakkingsleverancier levert de Verpakking op het afleveradres dat wordt gekozen bij de bestelling op het platform.  De Zakelijke Verkoper kan het afleveradres wijzigen door het gewijzigde adres per e-mail door te geven aan verpakkingen@bol.com.
 2. Het bij aanmelding opgegeven afleveradres moet voldoen aan de eisen zoals vermeld op de Website voor Zakelijke Verkopers. Indien het afleveradres niet voldoet aan deze eisen kan de Verpakkingsleverancier weigeren Verpakkingen af te leveren.
 3. De Zakelijke Verkoper zorgt voor het in ontvangst nemen van de Verpakkingen op de datum zoals vermeld in de orderbevestiging of, als levering op die datum niet mogelijk is, de datum op andere wijze gecommuniceerd door de Verpakkingsleverancier.
 4. De Zakelijke Verkoper zorgt ervoor dat er op de datum van levering binnen kantooruren (08.30u – 18.00u) voldoende personen en/of middelen aanwezig zijn om de Verpakkingen in ontvangst te nemen.
 5. Indien de Zakelijke Verkoper niet voldoet aan de voorwaarden van dit artikel, kan de Verpakkingsleverancier kosten in rekening brengen.

Artikel 5 - Gebruik van de Verpakkingen

 1. De Zakelijke Verkoper gebruikt de Verpakkingen alleen voor bestellingen die bij hem zijn geplaatst via het Platform. Producten die zijn verkocht via andere verkoopkanalen mogen nooit worden verpakt in de Verpakkingen.
 2. De Zakelijke Verkoper zal de Verpakkingen niet anders gebruiken dan voor het in artikel 5, onder 1, genoemde doel. De Zakelijke Verkoper zal de Verpakkingen niet (door)verkopen aan derden of gratis aan derden ter beschikking stellen.
 3. Bij het verpakken van ieder via het Platform verkocht product in een Verpakking, voegt de Zakelijke Verkoper een pakbon toe waaruit duidelijk blijkt dat de Zakelijke Verkoper de verkopende partij van het product is. De pakbon wordt daartoe door bol.com digitaal aan de Zakelijke Verkoper ter beschikking gesteld. De Zakelijke Verkoper zal deze pakbon printen en hier geen wijzigingen in aanbrengen. Indien de Zakelijke Verkoper gebruik maakt van de dienst ‘Verzenden via bol.com’, bevestigt de Zakelijke Verkoper het ongewijzigde Verzendzegel op de Verpakking wanneer hij een product in een Verpakking verpakt, het toevoegen van een pakbon is in dit geval niet vereist.

Artikel 6 - Pallets en emballage

 1. Indien de Verpakkingsleverancier Verpakkingen levert op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal de Verpakkingsleverancier deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven. Deze pallets blijven eigendom van de Leverancier.
 2. Indien de Verpakkingsleverancier van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van Verpakkingen emballage of geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen de daarmee verbonden kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de Zakelijke Verkoper.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

 1. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Verpakkingen, de vormgeving, de Content en alle bol.com Merken en logo's eigendom zijn en blijven van bol.com.

Artikel 8 - Beëindiging Verpakkingen via bol.com

 1. Bol.com kan op ieder moment zonder opgaaf van reden besluiten de Zakelijke Verkoper met onmiddellijke ingang uit te sluiten van Verpakkingen via bol.com of om aanvullende eisen te stellen voor deelname aan Verpakkingen via bol.com. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude of het gedrag of aanbod van de Zakelijke Verkoper naar het oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden, de Zakelijke Verkoper facturen van bol.com niet (tijdig) betaalt en/of wanneer er sprake is van  inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van bol.com of derden.
 2. Het Verpakkingen via bol.com afnemerschap eindigt van rechtswege indien bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden het Verkoopaccount van de Zakelijke Verkoper heeft verwijderd of (al dan niet tijdelijk) heeft afgesloten of geblokkeerd.
 3. Bol.com heeft het recht om de dienstverlening en bijbehorende functionaliteiten voor Verpakkingen via bol.com (eventueel tijdelijk) niet (langer) ter beschikking te stellen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. De Zakelijke Verkoper vrijwaart bol.com en stelt bol.com schadeloos tegen alle aanspraken van derden of op andere wijze door bol.com geleden schade en kosten, als gevolg van het niet voldoen aan deze Voorwaarden.
 2. Tenzij en voor zover schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook in verband met het afnemen van Verpakkingen via bol.com.

Artikel 10 - Wijziging voorwaarden

 1. Bol.com kan op ieder moment deze Voorwaarden en/of de bijlagen wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst, of aan de Zakelijke Verkoper (per e-mail) zijn verzonden. Indien de Zakelijke Verkoper daarna gebruik blijft maken van Verpakkingen via bol.com, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Voorwaarden te raadplegen alvorens (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van Verzenden via bol.com. 
 2. Als gewijzigde Voorwaarden voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, kan hij op elk gewenst moment besluiten te stoppen met het gebruik maken van Verpakkingen via bol.com.
 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.