Voorwaarden Select-lidmaatschap

Versie 9.0 16 augustus 2022

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden Select-lidmaatschap wordt verstaan onder:

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 820471616B01 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382 en opererend in België onder BTW nummer BE0824148721.
 2. Lid van Select: de consument die Select heeft afgesloten.
 3. Select: het door bol.com aangeboden voordeelabonnement waarmee voor de duur van 12 maanden en eventuele verlengingen zonder extra betaling gebruik kan worden gemaakt van:
  1. De bezorgopties;
  2. Select-Deals;
  3. Standaard bezorging bij bestellingen beneden het door bol.com gecommuniceerde drempelbedrag;
  4. Ophalen van een retourzending; en
  5. Cadeau Sparen.
 4. Account: het account van het Lid van Select bij bol.com, waarmee aankopen op de Website kunnen worden verricht.
 5. E-mailadres: het e-mailadres van het Lid van Select dat gekoppeld is aan zijn/haar Account.
 6. Bezorgopties: de bezorgopties die bol.com aanbiedt aan een lid van Select te weten standaard bezorging, avondbezorging, dezelfde dag bezorging, zondagbezorging en vandaag ophalen.
 7. Select-Deals: producten waarop een exclusieve korting geldt voor een Lid van Select.
 8. Website: de webwinkel van bol.com, te bezoeken via www.bol.com of de bol.com apps.
 9. Voorwaarden: deze voorwaarden Select-lidmaatschap.
 10. Cadeau Sparen: het bol.com programma waarbij het Lid van Select Select-Punten kan sparen en bij een door bol.com te bepalen aantal Select-Punten kan het Lid van Select in het Account een verrassing uitpakken.
 11. Select-Punten: punten die een Lid van Select automatisch ontvangt bij bepaalde aankopen of bij bepaalde activiteiten op bol.com.
 12. Proefabonnement: het kosteloze proefabonnement van in principe 30 dagen, tenzij een afwijkende termijn wordt overeengekomen bijvoorbeeld gedurende een actie. Het Proefabonnement heeft alle voordelen van Select, zijnde de bezorgopties, Select-Deals, standaard bezorging bij bestellingen beneden het door bol.com gecommuniceerde drempelbedrag, ophalen van een retourzending en Cadeau Sparen.
 13. Tijdelijk Select Lidmaatschap: het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 9.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de afname van Select. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen, zie https://www.bol.com/nl/nl/m/select-voorwaarden/
 2. Iedere consument die Select aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Bol.com heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de Bezorgopties wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn ten minste 30 dagen nadat bol.com het Lid van Select over de wijzigingen heeft geïnformeerd en zodra ze op de Website zijn gepubliceerd.. Indien een wijziging van deze Voorwaarden tot gevolg heeft dat aan het Lid van Select een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft het Lid van Select de bevoegdheid Select te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 4. Indien het Lid van Select nadien daarvan gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik te maken van Select.
 5. Op het aankopen van producten op de Website van bol.com zijn de overige voorwaarden van bol.com van toepassing.
 6. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Select.

Artikel 3 - Afsluiten van Select

 1. Elke consument met een Account kan gebruik maken van Select door dit te kopen op de Website. Select is gekoppeld aan het Account.
 2. Het Lid van Select gaat er bij aankoop mee akkoord dat Select direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. Bol.com zal het afsluiten van Select bevestigen op het E-mailadres.
 3. Het jaartarief is voor het eerst verschuldigd op de ingangsdatum van Select. Het Lid van Select zal daartoe een factuur ontvangen. Betalingen dienen daarna bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan door middel van een automatische incasso (NL) / domiciliëring (BE). Bij tussentijdse beëindiging conform artikel 5.3 zal het teveel betaalde bedrag naar rato worden teruggestort op de rekening van het Lid van Select.
 4. Bol.com is gerechtigd om het jaartarief voor Select van tijd tot tijd aan te passen. Bol.com informeert het Lid van Select in het geval van een aanpassing van het jaartarief ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd via het E-mailadres over de voorgenomen aanpassing. Indien het Lid van Select niet akkoord gaat met de door de bol.com aangekondigde aanpassing, dan dient het Lid van Select, Select te beëindigen voordat het aangepaste jaartarief daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Indien het Lid van Select gebruik blijft maken van Select nadat het jaartarief is aangepast, wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met het nieuwe jaartarief.
 5. Het Lid van Select gaat ermee akkoord dat bol.com hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van Select en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Select (indien van toepassing).
 6. De voordelen van Select zijn land gebonden. Een Lid van Select sluit Select af voor België of voor Nederland. De voordelen van Select zijn nadrukkelijk niet van toepassing voor een ander land dan waarvoor het Lid van Select Select heeft afgesloten. Het Lid van Select heeft de mogelijkheid om twee (2) aparte abonnementen af te sluiten, waarbij één (1) Select abonnement geldt voor België en waarbij één (1) Select abonnement geldt voor Nederland.

Artikel 4 - Select voordelen

4.1 Bezorgopties

  • 4.1.1 Niet alle Bezorgopties worden aangeboden op het gehele assortiment dat beschikbaar is via bol.com. Het assortiment waarop de Bezorgopties van toepassing zijn wordt aangeduid met de tekst “Select”.
  • 4.1.2 Niet alle Bezorgopties worden aangeboden op alle postcodes. Afhankelijk van het door het Lid van Select bij zijn bestelling geselecteerde afleveradres kunnen er meer of minder Bezorgopties worden aangeboden. De Bezorgopties die worden getoond bij het productaanbod gelden voor het standaard afleveradres. Indien dit adres wordt gewijzigd, kunnen de Bezorgopties eveneens wijzigen.
  • 4.1.3 De beschikbaarheid van de Bezorgopties hangt mede af van de beschikbaarheid bij vervoerders.

4.2 Select-Deals

  • 4.2.1 De Select-Deals zijn te herkennen aan de vermelding “Select-Deals” of "Select-korting" of een tekst van gelijke strekking, bij het productaanbod.
  • 4.2.2 De van toepassing zijnde korting op de Select-Deals kan fluctueren. Daarnaast kan bol.com van tijd tot tijd de Select-Deals wijzigen en/of (gedeeltelijk) intrekken.
  • 4.2.3 Indien op het moment van aankoop van een product uit de Select-Deals een (algemene) productaanbieding van bol.com een hogere korting oplevert dan de korting die geldt binnen de Select-Deals, is de meest gunstige prijs op het Lid van Select van toepassing.
  • 4.2.4 De van toepassing zijnde korting op de Select-Deals geldt niet in combinatie met andere kortings- of voordeelacties, waaronder maar niet beperkt tot, bundelvoordeel bij afname van meerdere identieke producten.

4.3 Standaard bezorging bij bestellingen ook beneden het door bol.com gecommuniceerde drempelbedrag

  • 4.3.1 Het Lid van Select kan zonder extra betaling gebruik maken van standaard bezorging binnen het land waarvoor Select is afgesloten, ook bij bestellingen beneden het door bol.com gecommuniceerde drempelbedrag.

4.4 Ophalen van een retourzending

  • 4.4.1 Het assortiment waarop retour ophalen mogelijk is wordt aangeduid met de tekst “Select”.
  • 4.4.2 Nadat je voor deze mogelijkheid hebt gekozen in je Account, wordt de retourzending opgehaald van het in je Account opgenomen standaard bezorgadres.

4.5 Cadeau Sparen

  • 4.5.1 Ieder Lid van Select spaart automatisch Select-Punten. Het Lid van Select kan geen Select-Punten sparen bij aankopen van zuigelingenvoeding 0-12 maanden, Nederlandstalige boeken (wel op alle ebooks)”, cadeaukaarten en abonnementen.
  • 4.5.2 Bij een door bol.com te bepalen aantal Select-Punten kan het Lid van Select in het Account een verrassing uitpakken. Deze informatie is te vinden op “Mijn Select” omgeving. Indien dat een cadeaukaart betreft, dan is deze niet te besteden op zuigelingenvoeding 0-12 maanden, Nederlandstalige boeken (wel op alle ebooks)”, geneesmiddelen, cadeaukaarten en abonnementen.
  • 4.5.3 Bol.com bepaalt het maximum aantal te sparen Select-Punten per periode en het maximum te sparen aantal verrassingen en de daarvoor benodigde puntenaantallen.
  • 4.5.4 Indien Select-Punten kunnen worden gespaard met aankopen dan worden die berekend over het totaalbedrag van de bestelling (niet per product). Select-Punten worden toegekend na het verstrijken van de bedenktijd van de gehele bestelling. Voorbeeld: stel dat per besteding van €5 bij bol.com één (1) Select-Punt wordt toegekend en een klant koopt een product van €33 en €27 dan is het totaalbedrag €60. Het lid van Select krijgt 12 nog te bevestigen Select-Punten toegekend. Indien het lid van Select besluit het product van €33 te retourneren dan is het nieuwe totaalbedrag €27. Op grond daarvan heeft het lid van Select recht op 5 Select-Punten (en dus komen 7 Select-Punten te vervallen). Het Lid van Select kan op ieder moment in het Puntenoverzicht onder ‘Mijn Select’ het aantal bevestigde en nog te bevestigen Select-Punten raadplegen.
  • 4.5.5 Select-Punten zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen geld.
  • 4.5.6 Select Cadeau Sparen is onderdeel van Select. Wanneer een Lid van Select niet wil deelnemen aan Select Cadeau Sparen dient het Lid van Select zich uit te schrijven voor Select.
  • 4.5.7 Op 1 januari van elk jaar begint het Lid van Select opnieuw met het sparen van Select-Punten. Er kunnen tot 1 maart verrassingen worden uitgepakt met de gespaarde Select-Punten van het vorige kalenderjaar. Daarna komen deze verrassingen te vervallen.

Artikel 5 - Duur

 1. De startdatum van Select is de datum waarop Select is gekocht op de Website.
 2. Select wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Na afloop van de eerste contractperiode van een jaar wordt Select verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Na afloop van de contractperiode van 1 jaar is het Lid van Select op ieder moment gerechtigd de verlengde Select-overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 4. Het Lid van Select kan in het Account zien hoe lang Select nog geldig is.
 5. Bol.com is gerechtigd Select op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van Select. Het Lid van Select zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geïnformeerd. Enig niet gebruikt tegoed wordt aan het Lid van Select onverwijld teruggestort.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. In aanvulling op artikel 5.2 kan Select gedurende de eerste contractperiode van 1 jaar niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden, met uitzondering van de mogelijkheid voor het Lid van Select om van het herroepingsrecht gebruik te maken.
 2. Het Lid van Select kan Select binnen 30 dagen herroepen door hiervan een melding te maken in het Account of bij de klantenservice van bol.com. De mogelijkheid om van Select gebruik te maken wordt dan direct beëindigd.
 3. Indien het Lid van Select gebruik maakt van de in het vorige artikellid genoemde herroepingsmogelijkheid is het Lid van Select een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door bol.com is nagekomen op het moment van ontbinding. Het lid van Select zal het niet gebruikte tegoed onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het Lid van Select de herroeping meldt teruggestort krijgen.
 4. Bol.com gebruikt voor een eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door het Lid van Select is gebruikt, tenzij het Lid van Select instemt met een andere door bol.com voorgestelde methode.
 5. Het Lid van Select ontvangt van zijn ontbinding een bevestiging op het E-mailadres.
 6. Indien het Lid van Select gebruikt maakt van de mogelijkheid om Select te herroepen, kan hij de eerstvolgende 6 maanden niet (opnieuw) Select afnemen.

Artikel 7 - Fair use policy

 1. Het Lid van Select zal met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid van Select gebruik maken.
 2. Het Lid van Select die in strijd met artikel 7.1 gebruik maakt van Select kan van verder gebruik daarvan worden uitgesloten.
 3. Bol.com is gerechtigd om het gebruik van Select te beperken, op te schorten of Select te beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde vergoeding, afhankelijk van het gebruik hiervan door het Lid van Select; dit uitsluitend ter beoordeling van bol.com. Het Lid van Select zal hierover op het E-mailadres worden geÏnformeerd.

Artikel 8 - Proefabonnement Select

 1. Voorafgaand aan Select kan een consument onder bepaalde voorwaarden een Proefabonnement met alle voordelen van Select. Het Proefabonnement kan ook worden afgesloten gedurende een actie. Wanneer de consument voldoet aan de in de actie gestelde voorwaarden kan de consument het Proefabonnement zelf activeren. Het Proefabonnement is gekoppeld aan het Account.
 2. Het Proefabonnement is in principe kosteloos, maar de consument dient 1 eurocent te betalen ter verificatie van het opgegeven bankrekeningnummer. Dit bedrag wordt kort na verificatie teruggestort op de rekening van de consument.
 3. De startdatum van het Proefabonnement is de datum waarop het Proefabonnement is geactiveerd op de Website. Bol.com zal het afsluiten van het Proefabonnement bevestigen op het E-mailadres.
 4. Het Proefabonnement wordt aangegaan voor een periode van 30 dagen of indien het Proefabonnement volgt uit een actie wordt het Proefabonnement aangegaan voor de tijdsduur zoals aangegeven in de actie. Na afloop van het Proefabonnement wordt het abonnement automatisch omgezet naar het betaalde Select, tenzij het Lid van Select vóór het verstrijken van de tijdsduur van het Proefabonnement aan bol.com via zijn Account kenbaar heeft gemaakt af te zien van Select.
 5. Het Lid van Select kan in het Account zien hoelang het Proefabonnement nog geldig is.
 6. Het Lid van Select kan op ieder moment gedurende de looptijd van het Proefabonnement aan bol.com via zijn Account kenbaar maken af te zien van Select, het Proefabonnement loopt nog door het einde van de periode van het Proefabonnement.
 7. Binnen 12 maanden na het afsluiten van het Proefabonnement kan een consument, niet opnieuw een Proefabonnement aangaan.
 8. Het Proefabonnement is nadrukkelijk niet van toepassing op een reeds bestaand Lid van Select.

Artikel 9 - Tijdelijk Select Lidmaatschap

 1. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap heeft een duur van 12 maanden en stopt automatisch. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is nadrukkelijk geen Proefabonnement. Het Tijdelijk Select Lidmaatschap is gekoppeld aan het Account.
 2. Op het Tijdelijk Select Lidmaatschap zijn deze Voorwaarden van toepassing met uitzondering van artikel 1.3, 3.1 t/m artikel 3.4, artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 6 uit deze Voorwaarden.
 3. De duur van het Tijdelijk Select Lidmaatschap wordt gecommuniceerd aan de consument voordat hij/zij het Tijdelijk Select Lidmaatschap afsluit. Deze duur wordt in het Account weergegeven. Select wordt automatisch stopgezet na afloop van deze duur, hiermee vervallen ook de Select voordelen.

Artikel 10 - Overige bepalingen

 1. Het Lid van Select kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden, of Select op enig moment soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Vragen of klachten over Select kunnen bij de klantenservice van bol.com worden ingediend.
 4. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.