Valsheid in Geschrifte

de verborgen agenda van bijbelschrijvers

Uitgever: Walburg Pers
 • Nederlands
 • 6e druk
 • 9789057303500
 • februari 2005
 • Paperback
 • 189 pagina's
Alle productspecificaties

Jacob Slavenburg

Cultuurhistoricus drs. Jacob Slavenburg publiceerde eerder al boeken en artikelen over de hermetische gnosis, over het vroege christendom en over esoterische bewegingen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Jacob Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag. Slavenburg meent dat het oudste (judese) christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende (in 2006 overleden) hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thomas stamt uit de Jeruzalemse gemeente rond het jaar 40 na Chr. Jacob Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen. Hij geeft cursussen westerse esoterie en spiritualiteit en verzorgt seminars voor onder meer het Jungiaans Instituut in Nijmegen, waar hij ook als docent aan verbonden is. Tevens is hij als docent verbonden aan de Psychosociale opleidingen in Utrecht en de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, eveneens in Utrecht. Het grootste deel van zijn werk wordt uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes. Een aantal van zijn boeken is vertaald. Slavenburg meent: Er is geen verlossing van buitenaf of van bovenaf - door Jezus, gestorven aan het kruis - maar de verlossing die de mens in zijn eigen leven kan bewerkstelligen als hij bereid is de Christus in zichzelf op te laten staan. Als hij bereid is de weg te gaan die Jezus aanwijst in diens leringen, staat daarbij een ding centraal: Ken uzelf. De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis. Vanuit deze visie zijn ook vele van zijn boeken geschreven. Jacob Slavenburg is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften vanuit het Engels naar het Nederlands. Bron: Wikipedia Op bol.com vind je alle boeken van Jacob Slavenburg, waaronder het nieuwste boek van Jacob Slavenburg.

Samenvatting

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?

Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samengesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen 'verbeterd' om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma's. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.

Dit boek onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.

Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg is internationaal bekend door zijn opzienbarende publicaties over het vroege christendom en de spectaculaire vondst van de Nag Hammadi-geschriften.

Recensie(s)

De verhalen over Jezus zijn meermaals bewerkt eer zij voor een deel werden vastgelegd in de vier evangelien in het Nieuwe Testament, maar ook aan de Griekse tekst van de nieuwtestamentische boeken is eeuwenlang gesleuteld. Sinds de achttiende eeuw is hiernaar binnen de theologische wetenschap onderzoek gedaan, evenals naar de geschriften die niet in de Bijbel zijn gekomen en als apocrief worden aangeduid. De historicus Jacob Slavenburg heeft al heel wat gepubliceerd over laatstgenoemde geschriften en over de gnostiek, een religieuze beweging uit de Oudheid die door de kerk steeds fel is bestreden, maar goed aansluit bij de New Age-beweging. In dit boek richt hij zich op de ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament. De suggestieve titel maakt hij niet waar, kan hij ook niet waarmaken, omdat bij valsheid in geschrifte van boos opzet sprake moet zijn. Hij geeft zelf toe dat de normen in de Oudheid als het gaat om authenticiteit niet met de onze samenvallen. Bewerking en aanpassing zijn niet hetzelfde als manipulatie. Bovendien zijn de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament evenzeer bewerkt als de canonieke. Dit boek biedt interessante informatie over hoe in de vroege kerk met de geestelijke erfenis van Jezus werd omgegaan, maar gaat uit van een verkeerde vraagstelling.

Prof. dr. K.A.D. Smelik

Lees de eerste pagina's

4.1
van de 5
14 reviews
1
1
0
5
7
10
 • Heldere boodschap
  5
 • Overzichtelijk
  4
 • Praktisch toepasbaar
  1
4
 • niet objectief
  1
 • Achterhaald
  1
 • Niet volledig
  1
 • subjectief
  1
Toon meer punten Toon alleen de eerste 3 punten
 • Halve waarheden
  • Overzichtelijk
  • Achterhaald
  • Niet volledig
  • subjectief

  Volgens Slavenburg is het Evangelie van Thomas het meest authentieke van alle Evangeliën. Dit Evangelie is voor hem het meest oorspronkelijk, omdat het volgens hem het oudste is. Hij beweert dat het rond 50 n. Chr. is geschreven, terwijl de vier Evangeliën pas 70-85 n. Chr. op schrift zouden zijn gesteld. Voor deze stelling voert Slavenburg echter geen enkel argument aan. Hij vermeldt slechts enkele namen van wetenschappers die deze stelling poneren. Hoeveel waarde kunnen we hechten aan deze hypothese? Prof. Quispel, een Utrechts hoogleraar en expert op het gebied van de gnostiek, die er allesbehalve onvriendelijk tegenover staat, meent dat het geschrift in 140 n. Chr. te Edessa in Syrië ontstaan moet zijn en dat het één van het N.T. onafhankelijke oude traditie bevat. Hij meent overigens dat de schrijver van het Evangelie van Thomas de vier evangeliën gekend heeft. Hij heeft degenen die beweren dat het Evangelie van Thomas de bron is van de nieuw-testamentische evangeliën, gekwalificeerd als `esoterische amateurs'.
  Een datering van 50 n. Chr. is dus wel suggestief, maar wetenschappelijk gezien uiterst onwaarschijnlijk. Maar zelfs al zou het Evangelie van Thomas het oudste zijn, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat het daarom het meest authentiek is. De vier Evangeliën kunnen ook geschreven zijn als reactie op een vals Evangelie. Lucas geeft als beweegreden voor het schrijven van zijn evangelie op, dat velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen. Kennelijk circuleerde er toen al heel wat onbetrouwbare verhalen over het leven van Jezus. Daarom besloot hij na gedegen onderzoek een betrouwbaar Evangelie te schrijven. Slavenburg gaat reeds van de vooronderstelling uit, dat de gnostiek het oorspronkelijke christendom is en als een geschrift nog niet weet over het kruis is dat daarom het meest oorspronkelijke! Voor hetzelfde geld kunnen we beweren dat we in het Evangelie van Thomas belangrijke geloofsgegevens missen en dat dit Evangelie daarom een verarming van de evangelische rijkdom betekent. In de oude kerk hebben we een belangrijke getuige die wist van het bestaan van het Evangelie van Thomas en daar een oordeel over had: Eusebius. Hij had namelijk gestudeerd in de bibliotheek van Origenes, die oude handschriften had verzameld. Voor hem was het Evangelie van Thomas niet authentiek.
  Voor Slavenburg is het precies andersom. De vier Evangeliën komen voor hem niet uit een betrouwbare kring. Ze zijn een vervalsing. Als bewijs voert hij in de eerste plaats aan dat geen enkel evangelie in de vorm zoals overgeleverd door een apostel geschreven is (p. 27).
  Wat zijn methode van onderzoek betreft, kunnen we constateren dat hij te rade gaat bij de moderne bijbel-kritische geleerden en kritiekloos hun hypothesen overneemt en poneert als bewezen feiten. Hij komt - enkele uitzonderingen daargelaten - ook niet met argumenten aan, waarom die hypothesen waar zouden zijn. Soms neemt hij zijn toevlucht tot fantasie, zoals de bewering dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en dat de bruiloft van Kana zijn eigen bruiloft was. Want geen enkel historisch gegeven wijst op een huwelijk van Jezus met Maria Magdalena.
  Slavenburg maakt nergens duidelijk waarom de evangeliën pertinent niet door apostelen kunnen zijn geschreven. Nergens komt hij tot een serieuze discussie met die theologen die wel aan de canoniciteit van het Nieuwe Testament vasthouden.
  Er zijn diverse bronnen in de oude kerk (Papias, Justinus, Irenaeus, Eusebius) die wisten dat de Evangeliën zijn geschreven door apostelen of hun naaste medewerkers. 
  Slavenburg's stelling, dat de kerkvaders de Evangeliën aan hun leergezag hebben angepast, is met zichzelf in tegenspraak. Want het leergezag had juist als bedoeling afwijkingen van de oorspronkelijke overlevering te voorkomen! Waar leergezag functioneerde, hoeft men zo gauw juist geen vervalsing te verwachten. Want nieuwigheden werden niet geaccepteerd.

  Mijn foto(s)
  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Valsheid in geschrifte
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Valsheid in Geschrifte

  Dit is niet mijn eerste boek in verband met de Evangeliën : de vier en andere. Het boek voldoet aan mijn verwachtingen en is heel duidlijk en klaar opgesteld en onderverdeeld. De titel doet wel een beetje af van de waarheid, het zijn niet echt valsheden maar andere mondelinge overgebrachte verslagen die dan veel later te boek zijn gesteld. Ik heb dit boek zeer graag gelezen en het zet mij aan om nog boeken te lezen over hetzelfde onderwerp. Misschien kan ik dan daaruit iets meer te weten komen van de echte waarheid van de tijd van Jezus Christus.
  ir. Gerard Uvyn.

  Vond je dit een nuttige review?
  4 1 Ongepaste review?
 • Valsheid in Geschrifte
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Een verhelderend vrij objectief boek waarin de vondsten van handschriften beschreven worden die gebruikt of afgewezen zijn voor de vorming van de Bijbel. Voor bestudering van de vorming en oorsprong van de Bijbel een duidelijk en verhelderend boek.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 1 Ongepaste review?
 • Helder geschreven en laat een ieder in zijn waarde
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Valsheid in Geschrifte

  Ik ben erg weg van zijn manier van aanpakken moet ik zeggen. De onderwerpen spreken me ook zeer aan. Slavenburg gaat er (net als ik) vanuit dat bijvoorbeeld de bijbel en de beschrijvingen van het leven van Christus zoals we dat nu kennen "gekleurd" is door de interpretaties van vele mensen. Erg interessant om dit soort boeken te lezen en om te zien hoe inderdaad percepties van de een het beeld van de ander kunnen verkleuren.

  Het lezen van dit boek heeft mij in elk geval aangezet tot het lezen van de andere boeken die Slavenburg heeft geschreven. Heel mooi verwoord en toegankelijk voor zowel gelovigen als niet-gelovigen

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • schokkende boek voor de bijbelvaste gelovige

  Slavenburg toont in dit boek overduidelijk aan hoe er vroeger met de teksten van de bijbel is gerommeld. Men veranderde ze ten gunste van het reeds heersende geloof en de wensen van de kerk. Volgens Slavenburg is de leer van de kerk dus niet gebaseerd op de opvattingen van Jezus. De figuur van Jezus die we in de bijbel leren kennen is voor een deel fictie, volgens de schrijver. Hij steekt zijn eigen verontwaardiging over dit bedrog niet onder stoelen of banken. Spannend en verrassend, ook voor wie niet gelovig is maar dit wel een interessant thema vindt.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • Werkwijze rooms-katholieke kerk om totale macht te bekomen.
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Hoe een kerk zich kan oprichten, die nooit door Jezus werd opgericht, maar door mensen die Jezus' woorden vervolledigden naar eigen inzicht, ze wijzigden, of gewoon weg lieten verdwijnen zodat hun gelijk kon bewezen worden. Als er geen bewijs mogelijk was, werd het door dogma's voor eeuwig vastgelegd als verplicht geloofsitem. Met hel en duivel werd op overtuigende mannier gedreigd voor wie er anders over dacht. Angst zaaien bleek een doeltreffend middel te zijn om het beoogd resultaat te halen, ook als de bron zuiver verzinsel was. Een boek dat iedereen zou moeten lezen die nu denkt het ware geloof te verkondigen.

  Vond je dit een nuttige review?
  7 2 Ongepaste review?
 • Bewustwording van de bijbel

  Dit boek tracht met diverse voorbeelden de manipulaties en vervalsingen van het nieuwe testament naar buiten te brengen. Het nieuwe testament zoals wij dat nu kennen is samengesteld door de vroegere kerk(vaders) en heeft waarschijnlijk ook invloeden van de Romeinse overheersing die het christendom legaliseerde. Een bewustwording, die de manipulaties met zich mee brengt, is erg interessant te noemen, vooral voor diegenen die christen zijn. (Ik ben zelf ~13 jaar christen) De mensen die zich bijvoorbeeld aan het verdiepen zijn in het vroegste christendom of door het Evangelie van Judas zijn 'aangeraakt' is dit boek een goede introductie. Een aanrader voor iemand aan het begin van de zoektocht naar het gnostische christendom.

  Vond je dit een nuttige review?
  2 0 Ongepaste review?
 • De mythe van Christus
  • Heldere boodschap

  Dit werk geeft een onthullend verslag van hoe het Nieuwe Testament tot stand kwam , en hoe hierbij de waarheid werd "verbogen" door kerkvaders en schrijvers van copieen in die richting waaraan zij de voorkeur gaven.
  Het zal voor velen schokkend zijn vast te stellen hoe afwijkend de figuur van Christus en zijn uitspraken blijken te zijn van wat de gevestigde kerken ons willen doen geloven , zoals blijkt uit de in Nag Hamadi hervonden evangelieen , welke ouder en zeker autenthieker zijn dan de vier evangelieen van het Nieuwe Testament.
  Wel zeer teleurstellend is dat de gevestigde kerken het bestaan van deze evangelieen aan hun gelovigen onthouden , mogelijk uit angst voor verlies van gezag .
  Zulks temeer omdat in de hoogste kerkelijke kringen de "historische" Christus , ook vóór de Nag Hamadi vondst , bekend moet zijn geweest.
  In dit verband moge ik een uitspraak van Paus Leo X (1513 tot 1521 ) aanhalen :
  "De mythe van Christus heeft ons goed geholpen ".

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • verrassende invalshoek
  • Verrassend
  • Ingewikkeld

  Geschreven bij Valsheid in Geschrifte

  Leuk om ook de andere kant van de zaak te lezen. Kan me voorstellen dat niet iedereen zich in deze zienswijze kan vinden.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 0 Ongepaste review?
 • De verborgen agenda
  • Heldere boodschap
  • Overzichtelijk
  • Praktisch toepasbaar

  Uitstekend leesbaar boek voor de liefhebbers van de geschiedenis van de antieke wereld met als onvermijdelijk raakpunt de historie van het vroege christendom. Punten als wie feitelijk de evangelieschrijvers waren, de gnostische en de apocriefe evangeliën, de rol van de latere overheersende (orthodoxe of katholieke) kerk , de manipulaties van de Bijbelvertalingen, pseudografie, etc. zijn ordelijk beschreven.

  Duidelijk komt tot uiting de "Verborgen agenda". Bewust en wellicht onbewust werden door de kerkvaders de onwetende gelovigen beïnvloed. Een mythe werd door een complex van factoren tot een historische gebeurtenis verheven. Orthodoxe christenen zullen waarschijnlijk het boek niet lezen, omdat hun vertrouwde fundamenten worden weggeslagen. De vrijzinnige christenen en de vrijdenkers zullen het boek omarmen als bevestiging van een aantal punten, waar ze al langer mee bekend waren. Een prima boek voor mensen, die willen denken en niet zomaar alles voor zoete koek aannemen.

  Vond je dit een nuttige review?
  5 3 Ongepaste review?
 • prikkelend tot om het willen lezen

  Zeer goed boek.Maakt ons geloofsleven bewuster naar een andere verhouding tussen de spirituele band die god met de mensen wil.Een eigen persoonlijke band, en niet een die gericht is via tussen personen.Als dit vroeger zo was overgeleverd, zag de wereld er al anders uit.Elle.

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • Zeker geen valse voorlichting
  • Overzichtelijk
  • Heldere boodschap

  Geschreven bij Valsheid in Geschrifte

  Helder boek met veel informatie
  Voldoet volledig aan de verwachtingen
  zeer interessant

  Vond je dit een nuttige review?
  1 1 Ongepaste review?
 • de schijn van valsheid in geschrifte.
  • Heldere boodschap
  • niet objectief

  Dit boek gebruikt, weliswaar op een overtuigende manier, verkeerde argumenten en bronnen om aan te tonen wat volgens de schrijver overduidelijk is: Dat de Bijbel niet klopt zoals die nu in elkaar zit. Elke schrijver die een boek schrijft is gekleurd, maar het is niet goed om bronnen te verdraaien zodat ze passen binnen jouw visie. afrader.

  Vond je dit een nuttige review?
  3 8 Ongepaste review?
 • goed boek!
  • Heldere boodschap
  • duidelijk

  Geschreven bij Valsheid in Geschrifte

  Mooi en goed boek! Toont aan dat het eigenlijk allemaal bijelkaar geraapte verhalen zijn. Gek eigenlijk dat het zo'n grote invloed heeft kunnen krijgen. Eye opener!

  Vond je dit een nuttige review?
  0 1 Ongepaste review?

Productspecificaties

Inhoud

Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Verschijningsdatum
februari 2005
Druk
6e druk
Afmetingen
23 x 15 x 1,8 cm
Aantal pagina's
189 pagina's
Kaarten inbegrepen
Nee
Illustraties
Nee

Betrokkenen

Auteur
Jacob Slavenburg
Uitgever
Walburg Pers

Vertaling

Originele Titel
Valsheid in Geschrifte • De verborgen agenda van bijbelschrijvers

EAN

EAN
9789057303500

Overige kenmerken

Extra groot lettertype
Nee
Gemiddelde leestijd
5 h
Subtitel
de verborgen agenda van bijbelschrijvers
Thema Subject Code
QRVC

Je vindt dit artikel in

Categorieën
Uitvoering
Boek
Nieuw of tweedehands
Tweedehands
Verschijningsvorm
Paperback
Studieboek of algemeen
Algemene boeken
Bindwijze: Paperback
26, 95
1 - 2 weken Tooltip
Verkoop door partner van bol.com Boekstunter.com
 • Gratis verzending
 • 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
Andere verkopers (5)

Vragen en antwoorden (0)