Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com

Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com

versie 15, 17 januari 2022

Algemeen

Door bol.com aangewezen zakelijke verkopers die de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com hebben geaccepteerd kunnen logistieke diensten van bol.com afnemen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com (‘Lvb’, zoals hieronder gedefinieerd).

Artikel 1 - Definities

Artikelen

alle producten waarvan bol.com kenbaar heeft gemaakt dat deze voor Lvb in aanmerking komen en die door de Lvb Verkoper bij het bol.com warehouse op voorraad zijn gelegd en bestemd zijn om te worden uitgeleverd aan Klanten.

Bol.com

de besloten vennootschap bol.com b.v. gevestigd te (3528 BJ) Utrecht, Papendorpseweg 100. Opererend in Nederland onder btw-nummer: NL 807149974 BO1 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382. Opererend in België onder btw- en ondernemingsnummer: BE0824148721.

Bol.com warehouse

het door bol.com aangewezen logistieke centrum, waar vanuit bol.com Lvb uitvoert.

Gebruikersvoorwaarden

de gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.

Gebruikersvoorwaarden Lvb

deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen.

Klant

iedere bezoeker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel.

Lvb

Logistiek via bol.com, de door bol.com geboden logistieke dienstverlening in Nederland en België aan Zakelijke Verkopers.

Lvb label

een uniek identificatienummer verwijzend naar de desbetreffende Lvb verkoper, het artikel en de conditie ervan.

Lvb Verkoper

de (voorlopig enkel door bol.com hiertoe toegelaten) Zakelijke Verkoper die de Gebruikersvoorwaarden Lvb heeft aanvaard en zijn logistieke dienstverlening (deels) door bol.com laat verlopen.

Omgeving

bol.com, m.bol.com, e.bol.com, en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.

Onverkoopbaar Artikel

een Artikel dat naar het oordeel van bol.com beschadigd of defect is, ongeacht de wijze waarop, waar en wanneer het Artikel beschadigd of defect is geraakt. Onder een Artikel dat defect is valt eveneens een Artikel waarbij de Klant bij retourzending heeft aangegeven dat het defect is.

Verkoopaccount

het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.

Voorraadplafond

Het maximaal aantal Artikelen dat een Lvb Verkoper op voorraad mag hebben in het Bol.com warehouse, vastgesteld per individuele Lvb Verkoper.

Zakelijke Verkoper(s)

iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, de ‘Gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen via bol.com’ heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd.

Artikel 2 - Verkoopvoorwaarden deelname Lvb

 1. Alleen hiertoe door bol.com aangewezen en toegelaten Zakelijke Verkopers komen in aanmerking om gebruik te maken van Lvb en kunnen zich aanmelden als Lvb Verkoper. Het staat bol.com vrij te bepalen welke Zakelijke Verkoper(s) hij toelaat tot Lvb, alsmede welke productcategorieën hij hiertoe openstelt en welke Artikelen het binnen de desbetreffende productcategorie betreft. Bol.com is hiertoe op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan Lvb Verkopers.
 2. De Zakelijk Verkoper is bij gebruikmaking van Lvb gebonden aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Lvb vindt plaats op een door bol.com voorgeschreven wijze. Na acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Lvb geldt Zakelijk Verkoper tevens als Lvb Verkoper.
 3. Lvb Verkoper aanvaardt dat bol.com voor de uitvoering van de Lvb dienst gebruikmaakt van derde partijen, waaronder (een) logistiek dienstverlener(s) en (een) vervoerder(s).
 4. Om deel te kunnen nemen aan Lvb dient de Lvb Verkoper Artikelen bij het Bol.com warehouse op voorraad te leggen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden Lvb en bijlage 3 (Aanlevervoorwaarden).
 5. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat zijn Artikelen worden verzonden als herkenbaar bol.com pakket, waarvan de look & feel door bol.com wordt bepaald. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat bol.com advertentiemateriaal toevoegt aan een pakket.
 6. Alle aan de Gebruikersvoorwaarden Lvb toegevoegde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden Lvb.
 7. Voor zover niet anders is bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb, blijven de Gebruikersvoorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Lvb dienstverlening bol.com

 1. Lvb bestaat uit de volgende door bol.com te verlenen diensten die hierna worden uitgewerkt in deze Gebruikersvoorwaarden Lvb en de Servicelevel-agreement die is toegevoegd als bijlage 2:
  • Opslag Artikelen;
  • Verwerken van inkomende en uitgaande Artikelen;
  • Voorraadbeheer van de Artikelen;
  • Voorraadadministratie van de Artikelen;
  • Advies over de door Lvb Verkoper aan te houden voorraad;
  • Inpakken Artikelen in een bol.com verpakking ten behoeve van verzending;
  • Aanbieden Artikelen aan vervoerder ten behoeve van vervoer naar Klant;
  • Vervoer Artikelen;
  • Aflevering Artikelen bij Klanten;
  • Afwikkeling retour Artikelen;
  • Aftersales/klantenservice.
 2. Voor de in artikel 3.1 genoemde diensten dient de Lvb Verkoper de vergoeding te betalen, zoals bepaald in artikel 9.

Artikel 4 - Aanlevervoorwaarden

 1. Alleen de op de Website voor Zakelijke Verkopers opgenomen Artikelen kunnen door de Lvb Verkoper ter opslag worden aangeboden aan het bol.com warehouse.
 2. Artikelen die de Lvb Verkoper op voorraad wil leggen ten behoeve van deelname aan Lvb dienen, alvorens de Artikelen daadwerkelijk kunnen worden afgeleverd bij het bol.com warehouse, te zijn voorgemeld via het Verkoopaccount op de wijze zoals beschreven in bijlage 3 (Aanlevervoorwaarden).
 3. De door de Lvb Verkoper bij het Bol.com warehouse aangeboden Artikelen dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in bijlage 3 en kunnen enkel en alleen op de door bol.com in de bijlage 3 opgenomen tijdvakken en in overeenstemming met de in bijlage 3 opgenomen voorwaarden worden aangeleverd. Ter voorkoming van misverstanden: het vervoer van de Artikelen naar het bol.com warehouse en bijbehorende (vervoers-)kosten, zijn voor rekening en risico van Lvb Verkoper.
 4. Artikelen die niet in overeenstemming met de in bijlage 3 opgenomen instructies worden aangeleverd en/of niet (langer) onder geschikt assortiment vallen zoals bepaald op de Website voor Zakelijke Verkopers, mogen door bol.com en/of het Bol.com warehouse worden geweigerd, aan Lvb Verkoper worden geretourneerd of op kosten van de Lvb Verkoper in overeenstemming worden gebracht met de in bijlage 3 opgenomen instructies, waarbij bol.com gerechtigd is om de verwerkingskosten die bol.com maakt bij de Lvb Verkoper in rekening te brengen.
 5. Voorts is bol.com gerechtigd Artikelen vier weken na ontvangst daarvan te vernietigen, als die Artikelen:
  1. niet in overeenstemming met de instructies in bijlage 3 worden aangeleverd;
  2. conform artikel 4.4 zijn geretourneerd maar niet binnen 2 afleverpogingen in ontvangst zijn genomen.
  Bol.com is in geval van vernietiging geen schade en/of kosten verschuldigd aan de Lvb Verkoper. De kosten voor vernietiging zijn voor rekening van Lvb Verkoper.
 6. Indien een Lvb Verkoper meer dan één keer in strijd met de in bijlage 3 opgenomen instructies handelt, is bol.com gerechtigd een boete op te leggen van maximaal € 100,- (zegge: honderd Euro) per overtreding of het Lvb Verkoperschap te beëindigen.
 7. De bol.com ter beschikking staande maatregelen als genoemd in dit artikel, laten de overige rechten van bol.com onverlet.
 8. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van wat voor aard dan ook, ontstaan bij het in overeenstemming brengen van Artikelen met de in bijlage 3 genomen instructies, conform artikel 4.4.
 9. Bij aflevering door de Lvb Verkoper van de Artikelen wordt de vrachtbrief alleen getekend voor ontvangst, onder voorbehoud van schade en het aantal pallets/ colli. Ondertekening bij aflevering houdt geen acceptatie in van de kwaliteit en het geleverde aantal Artikelen. Na ondertekening voor ontvangst vindt controle plaats tijdens het zogenaamde ‘inbound process’. De aantallen Artikelen die hier worden geregistreerd, zijn leidend voor de bepaling van het aantal Artikelen dat bol.com van de Lvb Verkoper heeft ontvangen. Indien tijdens deze controle schades worden geconstateerd op Artikel-niveau, behoudt bol.com zich het recht voor om de kosten van eventuele herstelwerkzaamheden van deze Artikelen aan de Lvb Verkoper in rekening te brengen.
 10. Nadat de Lvb Verkoper de desbetreffende Artikelen bij het Bol.com warehouse heeft afgeleverd in overeenstemming met bijlage 3, en deze door het Bol.com warehouse als voorraad zijn geboekt, wordt het Lvb aanbod zichtbaar op de Omgeving.

Artikel 5 - Voorraadbeheer

 1. Vanaf het moment van daadwerkelijke aflevering door de Lvb Verkoper bij het Bol. com warehouse vallen de Artikelen onder de door bol.com, of de ten behoeve van het Bol.com warehouse, afgesloten brand- en diefstalverzekering. Iedere aansprakelijkheid van bol.com en het Bol.com warehouse jegens de Lvb Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van het Bol.com warehouse wordt uitbetaald en is in alle gevallen beperkt tot het daadwerkelijke bedrag van de inkoopwaarde van de desbetreffende Artikelen.
 2. De door de Lvb Verkoper afgeleverde Artikelen worden nimmer eigendom van bol. com of het Bol.com warehouse, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.2.
 3. Bol.com spant zich in voorraadverschillen te voorkomen. De Lvb Verkoper erkent evenwel dat voorraadverschillen niet te voorkomen zijn. Indien een Artikel ten minste 30 achtereenvolgende dagen kwijt is, zal dit worden vergoed op de eerstvolgende factuur. Vergoeding vindt plaats op basis van een percentage van de verkoopprijs exclusief btw zoals bepaald in bijlage 1, of indien gewenst door de Verkoper op basis van een overlegde inkoopfactuur van het Artikel. Mocht een vergoed Artikel weer terecht zijn, dan wordt de vergoeding teruggevorderd.
 4. Indien de Lvb Verkoper zijn gehele dan wel een deel van zijn bij bol.com op voorraad gelegde Artikelen niet langer via Lvb wenst aan te bieden, dient hij bol.com en het Bol.com warehouse hierover te informeren. Bol.com bezorgt deze Artikelen, na bevestiging van een retouraanvraag, binnen 10 werkdagen op een door de Lvb Verkoper eerder opgegeven adres in Nederland en/of België.
 5. Bol.com en/of het Bol.com warehouse is/zijn te allen tijde gerechtigd om Artikelen te weigeren en voorwaarden te stellen, bijv. over de aantallen en typen (SKU’s) Artikelen. Tevens mag bol.com zonder opgaaf van reden van de Lvb Verkoper eisen Artikelen terug te nemen en niet langer onder Lvb aan te bieden.
 6. Bol.com hanteert een Voorraadplafond. De hoogte van het Voorraadplafond wordt aan de Lvb Verkoper bekendgemaakt. De Lvb Verkoper mag geen Artikelen voormelden of Artikelen aanleveren bij het Bol.com warehouse wanneer hij zijn Voorraadplafond heeft bereikt. Bol.com is gerechtigd Artikelen te weigeren en aan Lvb Verkoper te retourneren indien de Lvb Verkoper zijn Voorraadplafond heeft bereikt. Indien de geretourneerde voorraad na 2 afleverpogingen niet in ontvangst is genomen, is bol.com gerechtigd de voorraad te verhandelen of te vernietigen, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de Lvb Verkoper. Voorts is bol.com te allen tijde gerechtigd het Voorraadplafond van de Lvb Verkoper aan te passen.
 7. De stand van de voorraad van de Artikelen van de Lvb Verkoper wordt dagelijks gemeten en in overeenstemming met de tarieven als genoemd op de Website voor Zakelijke Verkopers gefactureerd (prijs stock p/m). De Lvb Verkoper accepteert dat hij geen audits op de stand van de voorraad kan (laten) doen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt of de voorraad verkoopbaar of onverkoopbaar is.
 8. Het bol.com warehouse hanteert een Cycle-Count-methodiek, op basis waarvan 2 keer per jaar de gehele voorraad van de bij het bol.com warehouse aanwezige picking locations ten behoeve van bol.com en zijn Lvb Verkopers worden geteld.
 9. Artikelen met een beperkte houdbaarheidsdatum waarvan de houdbaarheidsdatum op enig moment minder dan 100 dagen in de toekomst ligt, vallen niet langer onder geschikt assortiment zoals bedoeld op de Website voor Zakelijke Verkopers. Deze Artikelen worden door bol.com vernietigd, tenzij Lvb Verkoper via zijn verkoopaccount verzoekt de gehele voorraad van het betreffende Artikel te retourneren. Dit verzoek dient ingediend te worden voordat de houdbaarheidsdatum minder dan 100 dagen in de toekomst ligt.
 10. Bol.com is gerechtigd Artikelen die langer dan 180 dagen zijn opgeslagen in het Bol.com Warehouse, te retourneren aan de Lvb Verkoper. Indien de geretourneerde voorraad na 2 afleverpogingen niet in ontvangst is genomen, is bol.com gerechtigd de voorraad te verhandelen of te vernietigen, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de Lvb Verkoper. Indien een Artikel na verkoop wordt geretourneerd, begint de termijn van 180 dagen niet opnieuw te lopen maar wordt de termijn hervat. In dat geval telt de periode dat het Artikel niet in het Bol.com Warehouse is opgeslagen niet mee in de termijn van 180 dagen.

Artikel 6 - Verzending, vervoer en aflevering

 1. Bol.com zorgt dat er voldoende geschikt verpakkingsmateriaal is om de Artikelen te verzenden aan Klanten. Tevens zal bol.com ervoor zorgen dat de benodigde documenten aan een pakket worden toegevoegd, zoals pakbon of betaalinstructies. NB: bol.com kan bij het versturen van een pakket besluiten dat omwille van een efficiënte distributie er zonder een omdoos wordt verstuurd.
 2. De Lvb Verkoper stemt in met alle door bol.com op de Omgeving aan Klanten aangeboden aflevermethoden (zoals maar niet beperkt tot AH afhaalpunten, burenbelevering), welke methoden van tijd tot tijd door bol.com kunnen worden aangepast of uitgebreid. Tevens stemt de Lvb Verkoper ermee in dat zijn Artikelen met artikelen van bol.com en/of andere Lvb Verkopers in een zending aan de Klant worden gecombineerd. Verder accepteert de Lvb Verkoper dat Klanten die Artikelen bestellen ook van alle andere door bol.com geboden diensten op de Omgeving gebruik kunnen maken, waaronder de cadeauservice met bol.com cadeaupapier.
 3. De Lvb Verkoper erkent dat bol.com het vervoer en de aflevering van de Artikelen door een transporteur (o.a. PostNL) laat uitvoeren. Op dit vervoer zijn de vervoersvoorwaarden van de transporteur van toepassing waarnaar in bijlage 4 wordt verwezen, inclusief de door deze partij gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen. Bol.com is niet aansprakelijk voor vertragingen in de aflevering van Artikelen aan Klanten. Indien een Artikel zoekraakt tijdens het vervoer, dan vergoedt bol.com aan de Lvb Verkoper een percentage van de verkoopprijs exclusief btw zoals bepaald in bijlage 1, of indien gewenst door de Verkoper de inkoopwaarde exclusief btw op basis van een overlegde inkoopfactuur van het Artikel. De Lvb Verkoper kan in die gevallen geen beroep doen op de compensatie uit bijlage 4.

Artikel 7 - Retour

 1. De afwikkeling van retour gezonden Artikelen door Klanten geschiedt door bol. com als onderdeel van Lvb. Klanten worden er door bol.com in de Omgeving op gewezen dat Artikelen retour gezonden dienen te worden aan het Bol.com warehouse en de Lvb Verkoper informeert Klanten gelijkluidend. De Lvb Verkoper gaat akkoord met het zgn. retour- en coulancebeleid van bol.com en zal dit jegens zijn Klanten gestand doen, waaronder de zichttermijn van 30 dagen. Bol.com voert met het coulancebeleid een ruimhartig beleid richting de consument.
 2. Artikelen die door een Klant worden geretourneerd conform artikel 7.1, zullen door bol.com worden beoordeeld met inachtneming van het bol.com retour- en coulancebeleid, en op basis van deze beoordeling worden de Artikelen opnieuw bij de voorraad van de Lvb Verkoper gelegd (een zgn. gewenste retour), of, indien naar het oordeel van bol.com sprake is van een Onverkoopbaar Artikel, teruggestuurd aan de Lvb Verkoper in overeenstemming met artikel 7.4. Onverkoopbare Artikelen worden door bol.com niet vergoed en zijn volledig voor rekening en risico van de Lvb Verkoper. In afwijking hiervan kan bol.com naar haar keuze een Onverkoopbaar Artikel niet aan Lvb Verkoper retourneren maar vergoeden conform bijlage 1, waarna de eigendom van het Artikel overgaat op bol.com. De Klant die een Artikel retour stuurt, ontvangt zijn betaling terug dan wel vervalt zijn betalingsverplichting. Indien de verkoopprijs door bol.com reeds is uitbetaald aan de Lvb Verkoper, zal dit bedrag op de eerstvolgende uitbetaling aan de Lvb Verkoper worden ingehouden.
 3. Indien de verpakking van een geretourneerd Artikel beschadigd is, kan bol.com de verpakking van het Artikel vervangen om het Artikel opnieuw bij de voorraad van de Lvb Verkoper te kunnen leggen. Bol.com kan de originele verpakking vervangen door een blanco verpakking, waarbij zij eventuele veiligheidswaarschuwingen en andere wettelijk verplichte aanduidingen overneemt. De Lvb Verkoper garandeert dat hij geen contractuele afspraken met derden is overeengekomen die de voornoemde werkwijze van bol.com verbieden. Lvb Verkoper vrijwaart bol.com voor aanspraken van derden daaromtrent.
 4. Indien de Klant in het kader van de wettelijke zgn. ‘Oud voor Nieuw-regeling’ een oud artikel aan de vervoerder meegeeft, zorgt bol.com voor de verdere afhandeling ervan. De Lvb Verkoper doet hierbij afstand van iedere aanspraak op een dergelijk oud artikel.
 5. Zodra de voorraad Onverkoopbare Artikelen van de Lvb Verkoper het aantal van 15 stuks heeft bereikt, of één van de Onverkoopbare Artikelen van Lvb Verkoper 3 maanden in het Bol.com warehouse ligt, zal bol.com alle Onverkoopbare Artikelen van de Lvb Verkoper terugsturen aan de Lvb Verkoper. Hiervan kan in bepaalde gevallen, zoals uiteengezet op de Website voor Zakelijke Verkopers, worden afgeweken.
 6. De Onverkoopbare Artikelen worden aan de Zakelijke Verkoper aangeboden op het door Zakelijke Verkoper opgenomen adres in het Verkoopaccount. Wanneer de Zakelijke Verkoper de Onverkoopbare Artikelen tot tweemaal toe niet in ontvangst neemt gaat het eigendom van de Onverkoopbare Artikelen over op bol.com zonder dat daarvoor een aanvullende handeling benodigd is.

Artikel 8 - Klantenservice

 1. Bol.com zal als onderdeel van Lvb eventuele vragen van Klanten met betrekking tot de levering, alsmede de eventuele retournering van Artikelen, door zijn klantenservice laten behandelen. Klantvragen over de werking van Artikelen alsmede vragen over garantie en reparatie, dienen door de Lvb Verkoper te worden afgehandeld. Bol.com zal Klanten met dergelijke vragen doorverwijzen naar de Lvb Verkoper.
 2. Bol.com zal op de Omgeving duidelijk aangeven voor welke vragen Klanten contact dienen op te nemen met de klantenservice van bol.com. Bol.com zal klantvragen binnen de in bijlage 2 opgenomen termijn behandelen.
 3. Indien een Artikel significant meer klantcontact oplevert dan gemiddeld genomen voor een vergelijkbaar artikel, dan is bol.com gerechtigd het Artikel uit te sluiten van Lvb. De door bol.com gemaakte kosten die gepaard gaan met de bovengemiddelde klantcontacten en retourzendingen van een Artikel, mogen door bol.com aan de Lvb Verkoper in rekening worden gebracht en zullen worden ingehouden op de eerstvolgende uit te keren vergoeding als genoemd in artikel 9.
 4. Vanaf 30 dagen na levering is bol.com niet meer verantwoordelijk voor de aftersales. Afwikkeling van geretourneerde Artikelen en Aftersales/klantenservice zijn dan voor rekening van de Verkoper.

Artikel 9 - Tarieven

 1. Voor de door bol.com verleende diensten in het kader van Lvb, brengt bol.com aan de Lvb Verkoper de vergoedingen in rekening zoals die zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers. Deze vergoedingen zijn exclusief btw. Bol.com is te allen tijde gerechtigd de vergoedingenlijst aan te passen. Bol.com zal de Lvb Verkoper uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van enige prijswijziging per e-mail informeren. Indien de Lvb Verkoper niet uiterlijk 1 dag voor de inwerkingtreding van een of meerdere wijzigingen in de vergoedingenlijst opdracht heeft gegeven aan bol.com om zijn Artikelen aan hem te retourneren, dan geldt de gewijzigde vergoedingenlijst als aanvaard door de Lvb Verkoper en is bol.com gerechtigd de gewijzigde vergoedingen per de ingangsdatum in rekening te brengen.
 2. De door de Lvb Verkoper aan bol.com te betalen vergoeding voor de door de Lvb Verkoper per Artikel afgenomen diensten en eventuele andere door bol.com op grond van de Gebruikersvoorwaarden Lvb in rekening te brengen kosten, worden door bol.com eenmaal per kalendermaand gefactureerd. Deze factuur wordt in mindering gebracht op de door de Lvb Verkoper van bol.com te ontvangen gelden conform artikel 6 en 7 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com.
 3. Indien de Lvb Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens bol. com, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden LvB, is bol.com gerechtigd het gebruik van Lvb door de Lvb Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 10 - Garanties en verplichtingen

 1. De Lvb Verkoper verklaart en garandeert dat hij bevoegd is deze Gebruiksvoorwaarden Lvb te aanvaarden en na te leven.
 2. De Lvb Verkoper garandeert dat:
  • alle Artikelen, verpakkingen en aanduidingen op de verpakkingen, voldoen aan geldende wet- en regelgeving, inclusief veiligheidsvoorschriften en beschermd zijn tegen intern vervoer;
  • alle Artikelen voldoen aan de door bol.com of het bol.com warehouse opgegeven voorwaarden;
  • alle Artikelen in overeenstemming met bijlage 3 worden aangeleverd;
  • alle Artikelen zijn eigendom zijn, en indien er een eigendomsvoorbehoud op rust, hij gerechtigd is ze te verhandelen en bij derden op voorraad te leggen;
  • de Artikelen nieuw zijn, naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • alleen Artikelen zullen worden aangeboden die door bol.com zijn aangewezen binnen de door bol.com opengestelde productcategorieën;
  • dat hij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op de Omgeving en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • de door hem aangeboden Artikelen geen inbreuk maken op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • hij te allen tijde wat betreft Lvb in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com en zijn bol.com warehouse;
  • hij door bol.com en/of het Bol.com warehouse geweerde Artikelen niet opnieuw bij het Bol.com warehouse zal aanbieden;
  • hij geen Artikelen aanbiedt die de goede naam van bol.com of het bol.com warehouse schade kunnen berokkenen.
 3. De Lvb Verkoper zal bol.com vrijwaren en stelt bol.com schadeloos tegen alle aanspraken van derden of op andere wijze door bol.com geleden schade en kosten, als gevolg van het niet voldoen door Lvb Verkoper aan de garanties van dit artikel.

Artikel 11 - Beëindiging Lvb Verkoperschap

 1. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Lvb Verkoper met onmiddellijke ingang uit te sluiten van Lvb of om aanvullende eisen te stellen voor deelname aan Lvb. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude of het gedrag of aanbod van de Lvb Verkoper naar het oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden.
 2. Het Lvb Verkoperschap eindigt van rechtswege indien bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden het Verkoopaccount van de Lvb Verkoper (Zakelijke Verkoper) heeft verwijderd of (al dan niet tijdelijk) heeft afgesloten of geblokkeerd.
 3. Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de dienstverlening en bijbehorende functionaliteiten voor Lvb niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Gevolgen beëindiging Lvb Verkoperschap

 1. Indien het Lvb Verkoperschap van de Lvb Verkoper, om welke reden dan ook, is beëindigd zal bol.com zich inspannen de voorraad van de Lvb Verkoper die op dat moment nog bij het Bol.com warehouse aanwezig is, zo snel mogelijk, bij het laatste van de Lvb Verkoper bekende adres afleveren. Voorraad van de Lvb Verkoper die op een later moment wordt aangetroffen in het Bol.com warehouse zal eveneens bij het laatste van de Lvb Verkoper bekende adres worden afgeleverd. Indien de voorraad na 2 afleverpogingen niet in ontvangst is genomen, is bol.com gerechtigd de voorraad te verhandelen of te vernietigen, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de Lvb Verkoper.
 2. Lvb Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door bol.com in verband met de beëindiging van het Lvb Verkoperschap door bol.com en de Lvb Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. De Lvb Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden Lvb.
 2. De Lvb Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruikersvoorwaarden Lvb al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 3. Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 5 lid 1, 5 lid 3 en 6 lid 3 of indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van bol.com, is bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Lvb Verkoper ontstaan door gebruikmaking van Lvb door de Lvb Verkoper.
 4. Bol.com is niet gehouden tot nakoming van enige uit de Gebruikersvoorwaarden Lvb voortvloeiende verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder tevens een overmacht situatie bij het Bol.com warehouse en/ of de vervoerder wordt begrepen, bijv. in het geval van staking. Bol.com is ook in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook bij/van de Lvb Verkoper.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 13 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 14 - Diversen

 1. De Lvb Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Lvb Verkoperschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand hem schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 2. Retourzending van (Onverkoopbare) Artikelen aan Lvb Verkoper op grond van deze Gebruikersvoorwaarden Lvb vindt plaats voor rekening en risico van de Lvb Verkoper aan het bij bol.com laatst bekende adres van Lvb Verkoper. Lvb Verkoper is hiervoor de vergoeding verschuldigd zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of bijlagen zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn geplaatst, of aan de Lvb Verkoper (per e-mail) zijn verzonden (met uitzondering van de prijslijst, waarvoor het bepaalde in artikel 9 lid 1 van deze Gebruikersvoorwaarden Lvb geldt). Indien de Lvb Verkoper daarna gebruik blijft maken van Lvb, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden Lvb en de bijlagen te raadplegen alvorens (opnieuw) gebruik wordt gemaakt van Lvb. Ingeval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden Lvb en/of de bijlagen voor de Lvb Verkoper niet acceptabel zijn, is de Lvb Verkoper gerechtigd het Lvb Verkoperschap te beëindigen. Ter voorkoming van misverstanden: artikel 12 is in dat geval van toepassing.
 4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden Lvb in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 5. De Lvb Verkoper stemt ermee in dat bol.com hem van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij bol.com bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van Lvb (zgn. servicemails).
 6. Het zakelijk verkopen via bol.com dient als verkoopkanaal, het is niet toegestaan om op enige wijze via het bol.com platform of door middel van Lvb promotie te maken voor andere webshops, winkels e.d. Het is derhalve ook niet toegestaan om promotiemateriaal toe te voegen aan (verpakking van) Artikelen.
 7. Het is niet toegestaan om door middel van meerdere Verkoopaccounts een Artikel twee of meerdere keren aan te bieden. Per KvK-nummer dient een Artikel slechts eenmaal aangeboden te worden. Bij constatering is bol.com in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden gerechtigd het aanbod te verwijderen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Gebruiksvoorwaarden Lvb en het Lvb Verkoperschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

Bijlage I - Vergoeding per productcategorie

Vergoeding bij voorraadverschil of Onverkoopbaar Artikel zoals beschreven in voorwaarden en zoekraken tijdens vervoer van bestelling of retour.

Voor de verkoopwaarde wordt de laatste door de Lvb Verkoper gehanteerde verkoopprijs (excl. btw) genomen.

De vergoeding betreft: 75% van de verkoopprijs na aftrek van btw.

Bijlage II - Service-level-agreement

Zending

Verwerkingstijd van een inkomende zending
Een inkomende zending bij het Bol.com warehouse wordt binnen 72 uur tijdens werkdagen ingeboekt. Het Lvb aanbod wordt daarmee zichtbaar op het platform van bol.com.

Levering

Leverbetrouwbaarheid
De minimaal leverbetrouwbaarheid is 99%. Dit is de uitlevering exclusief de afhandeling door vervoerder.

Retouren

Verwerkingstijd retourorders
Een geretourneerd Artikel wordt binnen 2 werkdagen onderzocht, op (verkoopbare of onverkoopbare) voorraad genomen en administratief verwerkt.

Terugsturen voorraad
Een verzoek voor terugsturen van verkoopbare en/of onverkoopbare voorraad wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld.

Klanten- en partnerservice

Klantenservice voor koper
Een koper kan 24 uur per dag 7 dagen per week de klantenservice bereiken. Op een klantvraag wordt binnen 24 uur gereageerd. Partnerservice voor verkoper

Een Lvb Verkoper kan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 08:00 en 18:00, op dinsdag en donderdag tussen 08:00 en 20:00, en op zaterdag tussen 10:00 en 16:00 de partnerservice bereiken. Op een vraag van Lvb Verkoper wordt binnen 48 uur gereageerd.

Bijlage III - Logistieke aanlevervoorwaarden

Bijlage IV - Vergoeding per productcategorie

Alle vervoerders Alle zendingen NL/BE Algemene Vervoer Condities 2002
Alle vervoerders Alle zendingen BE CMR Verdrag
Bpost Bpost Afhaalpunten BE
Bpost Afhaallockers BE
Algemene voorwaarden Pakketten
PostNL
 • Pakketzendingen thuis/burenlevering NL
 • Pakketzendingen thuis/burenlevering BE
 • Brievenbuszendingen NL
 • AH Pick-up points pakket* NL/BE
 • Avondlevering pakket NL
 • Zondaglevering pakket NL
 • Sameday Delivery thuis pakket NL
UPS Afhaalpunten BE/NL (voorheen Kiala) UPS Vervoersvoorwaarden
UPS Service- en Tarievengids
DHL DHL Aanvullende voorwaarden
Aanvullende voorwaarden brievenbuspakket internationaal