Advertentievoorwaarden voor Adverteren via bol.com

Versie 11.0, 1 februari 2023

Artikel 1 - Definities

In deze Advertentievoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. bol.com: de besloten vennootschap bol.com B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 807149974 B01 en Kamer van Koophandel Utrecht 32147382, opererend in België onder BTW- en ondernemingsnummer: BE 0824148721;
 2. Adverteerder: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met bol.com afsluit;
 3. Website(s): de websites van bol.com, te weten: www.bol.com, weblog.bol.com, stijl.bol.com, lees.bol.com, tech.bol.com, thuis.bol.com, kids.bol.com alsmede de bol.com applicaties en/of elk ander digitaal medium dat bol.com bezit en/of exploiteert;
 4. Onsite Advertentieruimte: de door bol.com aangeboden ruimte op de Websites voor bepaalde reclame-uitingen;
 5. Display Advertising - Onsite: een door bol.com opgestelde reclame-uiting, in samenwerking met Adverteerder, in de vorm van een banner getoond in de Onsite Advertentieruimte;
 6. Display Advertising - Offsite: een door bol.com opgestelde reclame-uiting, in samenwerking met Adverteerder, in de vorm van een banner getoond buiten de Websites, welke banner leidt naar de geadverteerde producten aangeboden op www.bol.com;
 7. Display Advertising: Display Advertising-Onsite en Display Advertising-Offsite;
 8. Sponsored Products: een door bol.com opgestelde reclame-uiting gebaseerd op één of meerdere producten zoals opgegeven door Adverteerder en welke uiting getoond wordt in de Onsite Advertentieruimte;
 9. Social Advertising: een door bol.com opgestelde reclame-uiting, in bol.com stijl, die op social media kanalen (Facebook/Instagram) wordt getoond aan relevant publiek;
 10. Advertentie(s): een reclame-uiting welke kan bestaan uit Display Advertising, Sponsored Products en/of Social Advertising.
 11. Diensten: de door bol.com geleverde diensten bestaande uit het verzorgen van Advertenties;
 12. Voorwaarden: deze Advertentievoorwaarden voor Adverteren via bol.com (inclusief de voorwaarden opgenomen in hyperlinks in deze Voorwaarden);
 13. Offerte(s): alle van bol.com uitgaande offertes en aanbiedingen met betrekking tot de Diensten;
 14. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen bol.com en Adverteerder met betrekking tot het leveren van de Diensten door bol.com;
 15. Commerciële overeenkomst: de tussen bol.com en Adverteerder gesloten schriftelijke overeenkomst op grond waarvan Adverteerder tegen betaling zaken, zijnde de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten en vermogensrechten, aan bol.com levert;
 16. Partijen: Adverteerder en bol.com tezamen;
 17. Advertentiemateriaal: materiaal waarmee de Advertentie wordt samengesteld;
 18. Aanlevervoorwaarden: voorwaarden waaraan Advertenties moeten voldoen, zoals opgenomen op https://adverteren.bol.com/aanlevervoorwaarden
 19. Omgeving: de omgeving waarbinnen Adverteerder (of bol.com in opdracht van Adverteerder) de inzet van en het beheer over Sponsored Products kan uitvoeren;
 20. Account: een persoonlijk account op naam van Adverteerder voor toegang tot de Omgeving;
 21. Cost Per Click: het bedrag dat Adverteerder bereid is te betalen indien een bezoeker van www.bol.com op het Sponsored Product klikt en welke bedrag is vastgelegd in de Omgeving;
 22. ACoS (Advertising Cost of Sale): de advertentiekosten per verkocht product. Dit wordt berekend door de totale advertentie-uitgaven te delen door de verkopen toegeschreven aan de betreffende Sponsored Products campagne.
 23. Cookie(s): cookies, web beacons of elke andere technologie waarbij door middel van elektronische communicatienetwerken toegang kan worden verkregen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van bezoekers van de Websites;
 24. Mabaya: Doobe In-site Ltd., leverancier van de Omgeving.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag door Adverteerder voor de levering van Diensten, op alle Offertes alsmede op alle Overeenkomsten en op alle door Bol.com te verrichten Diensten.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat bol.com Adverteerder hierover heeft geïnformeerd. Indien een Adverteerder daarna gebruik blijft maken van de Diensten, aanvaardt Adverteerder daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Ingeval de gewijzigde Voorwaarden voor Adverteerder niet acceptabel zijn, is Adverteerder gerechtigd binnen 14 dagen na de voornoemde kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd sluit bol.com het Account.
 4. Adverteerder erkent dat de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden expliciet is uitgesloten, ook als daarnaar wordt verwezen in door Adverteerder uitgebrachte offertes, facturen of andere documenten. Adverteerder aanvaardt uitdrukkelijk en exclusief de bepalingen van deze Voorwaarden.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in deze Voorwaarden met bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Offertes

 1. Alle Offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. Kennelijke fouten in de (geaccepteerde) Offerte binden bol.com niet.
 2. Indien bol.com een Offerte op enig moment aanpast door een nieuwe Offerte uit te brengen, komt daarmee de eerdere Offerte te vervallen.

Artikel 4 – Display Advertising (van toepassing bij afname Display Advertising)

 1. Partijen zullen voorafgaand aan iedere individuele Display Advertising de duur, de plek en/of doelgroep, de vorm (Display Advertising – Onsite en/of Display Advertising – Offsite) en eventueel het aantal vertoningen van Display Advertising overeenkomen.
 2. Indien Partijen een aantal vertoningen van Display Advertising zijn overeengekomen en dit aantal niet is bereikt binnen de overeengekomen duur, zal bol.com de duur verlengen totdat het aantal vertoningen is behaald, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Adverteerder zal het Advertentiemateriaal aanleveren waarmee bol.com de Advertentie kan opstellen. Levering van het Advertentiemateriaal geschiedt zoals bepaald in de Aanlevervoorwaarden.
 4. Indien Adverteerder niet voldoet aan artikel 4.3, heeft bol.com het recht om de Diensten te annuleren, uit te stellen en/of bij Adverteerder het overeengekomen bedrag in rekening te brengen.
 5. Bol.com zal zich inspannen om binnen 15 werkdagen na de laatste vertoning van de Display Advertising een eindrapportage op te leveren aan Adverteerder waarbij zal worden gerapporteerd over:
  • de totale uitlevering;
  • clicks;
  • click through ratio; en
  • zichtbaarheid.

Artikel 5 - Sponsored Products (van toepassing bij afname Sponsored Products)

 1. Bol.com verleent aan Adverteerder toegang tot de Omgeving ten behoeve van de afname van Sponsored Products. Op het gebruik van de Omgeving zijn de Mabaya Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien Adverteerder de Omgeving benadert via de zogenoemde Retailer API, zijn de Gebruikersvoorwaarden voor de bol.com Retailer API aanvullend van toepassing.
 2. Adverteerder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. Adverteerder kan zelf, bol.com – in het kader van acceleration services – of daartoe door Adverteerder geautoriseerde derden de opdracht geven om biedingen in het Account uit te brengen. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de biedingen die de geautoriseerde derden via het Account uitbrengen. Bol.com is niet aansprakelijk voor (kennelijke) fouten die Adverteerder maakt bij het gebruik van zijn Account, zoals bij het uitbrengen van biedingen of het instellen van (bestedings)limieten.
 3. Indien Partijen zijn overeengekomen dat bol.com namens Adverteerder biedingen in de Omgeving verricht, geldt dat als een volmacht ex. art. 3:60 BW en verstrekt Adverteerder hierbij de opdracht aan bol.com om voor Adverteerders rekening en risico in zijn Omgeving biedingen te doen, welke opdracht hierbij door bol.com wordt aanvaard. Adverteerder heeft inzicht in de handelingen van bol.com door in te loggen in zijn Account.
 4. Adverteerder zal bol.com onmiddellijk op de hoogte brengen indien Adverteerder vermoedt dat een derde onrechtmatig toegang heeft gekregen tot zijn Account.
 5. Misbruik van zijn Account komt in alle gevallen volledig voor rekening en risico van Adverteerder. Bol.com is niet aansprakelijk voor misbruik van het Account, tenzij misbruik van het Account aan bol.com te wijten is.
 6. Adverteerder dient zelf bij bol.com een budget aan te vragen en/of in het Account bestedingslimiet in te stellen voor het uitbrengen van biedingen. Voor zover het Account van Adverteerder over deze functionaliteit beschikt, kan Adverteerder ervoor kiezen zijn saldo voor biedingen automatisch op te waarderen als het bestedingslimiet is bereikt. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het monitoren en het tijdig uitschakelen van het automatisch opwaarderen.
 7. Als Adverteerder bij bol.com een budget aanvraagt voor het uitbrengen van biedingen, maakt bol.com het budget beschikbaar in de Omgeving. Dit betreft een budget dat wordt ingezet voor Sponsored Products. Het budget dient uiteindelijk volledig te worden ingezet ten behoeve van Sponsored Products of andere typen Advertenties. Indien Adverteerder niet het volledige budget inzet, kan bol.com het gehele budget factureren als ware dit geheel ingezet voor Sponsored Products of, in overleg met Adverteerder, het budget voor andere Advertenties inzetten.
 8. Bol.com kan Adverteerder voor Sponsored Products budget toekennen zonder dat Adverteerder hiervoor een vergoeding is verschuldigd (zgn. Free Credits). Deze Free Credits zijn tot 12 maanden na uitgifte geldig. Indien Adverteerder na het verstrijken van de geldigheidsduur de Free Credits niet volledig heeft ingezet, mag bol.com de resterende Free Credits intrekken of de waarde ervan verrekenen conform artikel 10.7.
 9. De Omgeving bepaalt automatisch wie het winnende bod heeft uitgebracht.
 10. Indien het winnende bod aan Adverteerder is toegewezen zullen de Sponsored Products op www.bol.com worden getoond.
 11. Bol.com is vrij in het bepalen van de positie van de Sponsored Products op www.bol.com. Adverteerder kan in de Omgeving door middel van Cost Per Click de voorkeurspositie aangeven, maar hier geen rechten aan ontlenen.
 12. De duur dat de Sponsored Products van Adverteerder worden getoond is afhankelijk van de door Adverteerder ingestelde bestedingslimiet(en) en/of het beschikbare budget van Adverteerder, en is mede afhankelijk van andere factoren zoals de hoogte van de bieding, of het product leverbaar is en of er, als de Sponsored Products op www.bol.com staan, een betere bieding wordt gedaan.
 13. Bol.com geeft Adverteerder middels de Omgeving inzicht in de ACoS. De daadwerkelijke ACoS kan afwijken van de weergegeven ACoS door zaken die buiten de macht van bol.com liggen, zoals softwarefouten. Bol.com spant zich in om de ACoS correct weer te geven.
 14. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Account te weigeren, aanvullende eisen te stellen aan het verlenen van een Account of een reeds aangemaakt Account te blokkeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het Account de goede werking van de Omgeving verstoort of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden.
 15. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de Omgeving niet langer ter beschikking te stellen of de Omgeving via een andere leverancier ter beschikking te stellen.
 16. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht welke reden, de opdracht namens Adverteerder als bedoeld in artikel 5.2 en 5.3 niet uit te voeren. Indien bol.com besluit de opdracht niet uit te voeren, dan zal zij Adverteerder daarover informeren.
 17. Adverteerder kan op elk gewenst moment besluiten om de Sponsored Products te pauzeren en/of geen gebruik meer te maken van de Omgeving en het Account.

Artikel 6 - Social Advertising (van toepassing bij afname Social Advertising)

 1. Partijen zullen voorafgaand aan de plaatsing van iedere Social Advertising de vergoeding alsmede de plek van Social Advertising overeenkomen.
 2. Adverteerder levert Advertentiemateriaal aan waarmee bol.com Social Advertising kan opmaken. Levering van het Advertentiemateriaal geschiedt zoals bepaald in de Aanlevervoorwaarden.
 3. Bol.com zal zich inspannen om binnen 10 werkdagen na afloop van een Social Advertising campagne een eindrapportage op te leveren aan Adverteerder waarbij zal worden gerapporteerd over (per advertising flight):
  • Impressies;
  • Gebruikte campagnedoelgroepen;
  • Clicks;
  • CTR per bron van herkomst als campagneresultaten;
  • Instant Experience openingsrate;
  • Instant Experience viewtime;
  • Outbound clicks naar bol.com;
  • Verkochte producten uit campagne gefilterd op betreffende adverteerder; en
  • Directe campagne-omzet gefilterd op betreffende adverteerder.
 4. Indien Social Advertising bestaat uit een winactie, dan is Adverteerder verantwoordelijk voor het afdragen van de eventueel verschuldigde (kansspel)belasting alsmede voor het voldoen aan de toepasselijke Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 7 - Uitgesloten producten voor Advertenties

 1. De afname van Diensten is uitgesloten voor bepaalde productcategorieën. Adverteerder kan de actuele lijst met uitgesloten producten, de zogenaamde ‘Blacklist Marketing’, raadplegen via: https://partnerplatform.bol.com/hulp-nodig/adverterenviabolcom/artikelen-selecteren/#blacklist
 2. Bol.com is te allen tijde gerechtigd de in artikel 7.1 bedoelde lijst te wijzigen.
 3. Adverteerder dient deze lijst regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.

Artikel 8 - Verplichtingen Adverteerder

 1. Adverteerder garandeert dat hij bij de uitvoering van de Overeenkomst zal voldoen aan al hetgeen Partijen zijn overeengekomen (waaronder het bepaalde in de Overeenkomst en deze Voorwaarden), de Nederlandse Reclame Code en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Adverteerder garandeert dat hij gerechtigd is de Overeenkomst en Voorwaarden te aanvaarden en om de rechten te verlenen die hij hierbij verleent.
 3. Adverteerder garandeert dat hij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van bol.com ter zake van het gebruik van de Diensten.
 4. Adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan bol.com verstrekte gegevens, zoals het Advertentiemateriaal en de daarin opgenomen verwijzingen alsmede dat deze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Adverteerder garandeert dat het geleverde Advertentiemateriaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten (al dan niet zonder medeweten van Adverteerder toegevoegd door een derde), die de werking van de Diensten, de Websites, de Omgeving, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
 6. Bol.com heeft het recht om de Diensten (waaronder het plaatsen van Advertenties) die niet aan de toepasselijke wet- en regelgeving voldoen te weigeren. Adverteerder blijft in dat geval jegens bol.com gehouden om de overeengekomen vergoeding te betalen.
 7. Adverteerder is verplicht de geleverde Diensten voortdurend te controleren en eventuele tekortkomingen onverwijld na levering van de Diensten schriftelijk te melden aan bol.com, bij gebreke waarvan Adverteerder wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Adverteerder een gebrek in de Diensten aan bol.com meldt, zal bol.com zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 8. Adverteerder is verplicht om klachten met betrekking tot de geleverde Diensten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (die ziet op de Diensten waarover Adverteerder klachten heeft) bij bol.com schriftelijk te melden. Eveneens dient Adverteerder onjuistheden in facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij bol.com te melden. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Adverteerder (waaronder, maar niet beperkt tot, het recht op nakoming, ontbinding, verrekening, opschorting en schadevergoeding).
 9. Indien Adverteerder namens een derde optreedt, is Adverteerder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen als neergelegd in de Overeenkomst en de Voorwaarden door deze derde.
 10. Adverteerder garandeert dat het afdoende technische en organisatorische maatregelen zal treffen om de in het kader van de Overeenkomst gebruikte systemen (zoals een adserver en demand side platform), afkomstig van Adverteerder, te beveiligen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen.

Artikel 9 - Verplichtingen bol.com

 1. Bol.com zal bij het verrichten van de werkzaamheden de zorgen van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Bol.com kan geen (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid en geschiktheid van de Diensten garanderen.
 3. Bol.com streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het aangeleverde Advertentiemateriaal, maar kan bij de weergave van het Advertentiemateriaal op de Websites geen exacte reproductie garanderen.
 4. Bol.com is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende voorraad van de producten die genoemd worden in een Advertentie.

Artikel 10 - Facturatie en betaling

 1. De in de Overeenkomst en in de Omgeving vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 2. Indien Adverteerder Sponsored Products afneemt dan wordt de verschuldigde vergoeding berekend op basis van het aantal clicks vermenigvuldigd met de Cost Per Click.
 3. Adverteerder is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 4. Indien Adverteerder volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen tegenover bol.com hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
 5. Partijen zullen in overleg bepalen of een onjuiste factuur wordt gecrediteerd of dat bol.com dit compenseert door het verbeteren en/of opnieuw verrichten van de Diensten.
 6. Voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten zijn, indien van toepassing, de meetsystemen van bol.com leidend. Pas wanneer het verschil tussen gemeten ad impressions groter is dan 10%, zullen bol.com en Adverteerder onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen. Tot vaststaat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van bol.com leidend voor het vaststellen van de vergoeding.
 7. Tenzij in de Commerciële overeenkomst anders is bepaald, kan bol.com de verschuldigde vergoedingen voor de Diensten te verrekenen met op enig moment door bol.com uit hoofde van enige andere overeenkomst aan Adverteerder verschuldigde bedragen. In dat geval zijn de verschuldigde vergoedingen voor de Diensten onmiddellijk opeisbaar na de levering van de Diensten. Indien bol.com niet voor verrekening kiest, partijen anders zijn overeengekomen dan wel indien Adverteerder op enig moment geen bedragen aan bol.com is verschuldigd, geldt het bepaalde in artikel 10.8 en artikel 10.9.
 8. Adverteerder zal facturen voor de geleverde Diensten binnen de volgende termijn betalen: (a) de betalingstermijn die geldt voor de Adverteerder volgens de Commerciële overeenkomst; of (b) als een dergelijke overeenkomst niet (meer) bestaat een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 9. Indien Adverteerder de verschuldigde vergoeding niet of niet tijdig betaalt, is Adverteerder, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Adverteerder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan bol.com de vordering uit handen geven, in welk geval Adverteerder tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Een en ander laat de overige rechten van bol.com onverlet.

Artikel 11 - Intellectuele Eigendom

 1. Adverteerder erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Diensten, de Omgeving, de Advertentie en alle bol.com merken en logo's eigendom zijn en blijven van bol.com en/of haar licentiegevers en op geen enkele wijze door Adverteerder zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming (waaronder ook per e-mail moet worden verstaan) van bol.com mogen worden gebruikt.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het Advertentiemateriaal dat Adverteerder aan bol.com verstrekt, blijven berusten bij Adverteerder en/of zijn licentiegevers. Voor zover nodig voor de levering van de Diensten, verleent Adverteerder aan bol.com een beperkt, niet-exclusief, overdraagbaar recht om de IE-rechten van Adverteerder te gebruiken op en buiten de Websites voor de duur van de Overeenkomst en, na beëindiging van de Overeenkomst, voor zover bol.com nog Diensten levert aan Adverteerder.

Artikel 12 - Cookies

 1. Het gebruik van Cookies door Adverteerder in Advertenties en op de Websites, is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van bol.com. Indien bol.com toestemming geeft, stemmen Partijen onderling van tevoren af welke Cookies Adverteerder mag gebruiken.
 2. Bol.com zal Cookies aan de Advertenties toevoegen die noodzakelijk zijn voor het meten van de impressies, clicks en zichtbaarheid van de Advertenties.
 3. Bol.com heeft het recht om een audit te laten uitvoeren op de naleving door Adverteerder van de in artikel 12.1 overeengekomen verplichting. Adverteerder is gehouden op eigen kosten medewerking te verlenen aan de audit.
 4. Bol.com zal schriftelijk aangeven wanneer zij een audit wil laten uitvoeren en of zij die audit zelf zal uitvoeren of door een onafhankelijk adviesbureau en in het laatste geval, door welk bureau.
 5. De uitvoering en de resultaten van een audit vallen onder de geheimhoudingsverplichting zoals bepaald in artikel 15.4, tenzij die informatie gebruikt dient te worden in een gerechtelijke procedure.

Artikel 13 - Opschorting, duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst zal ingaan op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Adverteerder dan wel, bij gebreke van een ondertekende Overeenkomst door Adverteerder, de datum waarop bol.com start met de uitvoering van de Diensten.
 2. Overeengekomen data waarop de Diensten worden geleverd betreffen geen fatale termijnen.
 3. Ieder van de Partijen heeft het recht om de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
  1. een van de Partijen onherroepelijk in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. een van de Partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel aan die Partij surseance van betaling wordt verleend;
  3. een van de Partijen onder bewind wordt gesteld;
  4. de onderneming van een partij wordt geliquideerd of beëindigd;
  5. het beoogde doel van de Overeenkomst onbereikbaar wordt door regelgeving of voorschriften van overheidswege daaronder begrepen;
  6. er sprake is van overmacht en de overmachtstoestand langer dan 14 dagen heeft geduurd.
 4. Met uitzondering van het in artikel 13.3 bepaalde kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door ieder der Partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving, in geval de andere partij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en deze partij niet binnen 14 dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, haar verplichtingen alsnog volledig nakomt. Een dergelijke opzegging houdt geen afstand in van eventuele aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 5. Bol.com is gerechtigd om de levering van de Diensten aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval Adverteerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, waaronder het niet nakomen van een verplichting als opgenomen in deze Voorwaarden. Bol.com is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Adverteerder die worden gemaakt in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 6. Bol.com is telkens gerechtigd om de levering van een Dienst te weigeren c.q. te annuleren om haar moverende redenen. Indien bol.com een Dienst niet levert, is Adverteerder ontheven van zijn betalingsverplichting voor die Dienst.
 7. Indien bol.com de Overeenkomst beëindigt, is zij nimmer gehouden tot terugbetaling van betaalde facturen of aansprakelijk van door Adverteerder geleden schade.
 8. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd sluit bol.com het Account.
 9. Verplichtingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen over garanties, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Bol.com is niet aansprakelijk voor het gebruik van door Adverteerder aangeleverd Advertentiemateriaal.
 2. Bol.com is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van Adverteerder ten gevolge of naar aanleiding van de Overeenkomst of de geleverde Diensten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van bol.com.
 3. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.2 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen Partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en dat deze aansprakelijkheid voor directe schade/kosten in totaal gelimiteerd is tot een bedrag van € 500,- per jaar.
 4. Adverteerder is aansprakelijk voor alle schade die bol.com lijdt in de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van:
  - het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Adverteerder;
  - het gebruik door bol.com van het door Adverteerder verstrekte Advertentiemateriaal;
  - een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adverteerder, waaronder tevens moet worden
  verstaan het niet voldoen aan de garanties in deze Voorwaarden;
  - een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige daad van Adverteerder;
  - handelingen door Adverteerder, die de bevoegdheid, die ingevolge deze Overeenkomst aan Adverteerder worden verleend, overschrijden.
 5. Adverteerder vrijwaart bol.com voor alle schade (waaronder vorderingen van derden) en/of kosten van wat voor aard dan ook die het gevolg zijn van:
  - het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst door Adverteerder;
  - het gebruik door bol.com van het door Adverteerder verstrekte Advertentiemateriaal;
  - een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Adverteerder, waaronder tevens moet worden verstaan het niet voldoen aan de garanties in deze Voorwaarden;
  - een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige daad van Adverteerder;
  - handelingen door Adverteerder, die de bevoegdheid, die ingevolge deze Overeenkomst aan Adverteerder worden verleend, overschrijden.

Artikel 15 - Diversen

 1. Adverteerder zal zich nimmer voordoen als een agent of een vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com.
 2. Adverteerder is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.
 3. Bol.com is gerechtigd tot het uitbesteden of het anderszins overdragen van de rechten en/of verplichtingen met betrekking tot de Overeenkomst aan een andere partij.
 4. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.
 5. Adverteerder maakt in publicaties, persberichten of reclame-uitingen geen melding van de inhoud van de Overeenkomst en gebruikt de naam van bol.com niet als referentie, tenzij bol.com voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en rechter

 1. De Overeenkomst en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.