Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers

Versie van 24 augustus 2023

Artikel 1 - Definities

 1. Omgevingbol.com en iedere andere door bol.com aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van bol.com te raadplegen, zie o.a (www.bol.com).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden bol.com kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bol.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door bol.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Bol.com heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 - Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een klantaccount bij bol.com te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Bol.com raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat bol.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op bol.com en bol.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij bol.com een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

 1. Indien Klant een tweedehands product bij een Andere Verkoper koopt, dan is Klant een servicebijdrage ter hoogte van € 1,99 verschuldigd voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door bol.com bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan bol.com.
 2. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan bol.com en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan bol.com.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door bol.com is gewezen op de te late betaling en bol.com de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is bol.com gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Bol.com kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. Het is Klant toegestaan bol.com cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Andere Verkopers.
 5. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan bol.com verleend om in naam van bol.com en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 6. Bol.com zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant bol.com, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourbutton naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij bol.com, aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal bol.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag bol.com wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal bol.com de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door bol.com ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door bol.com en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Bol.com is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 9 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper

 1. Bol.com heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Andere Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Andere Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Andere Verkoper contact op te nemen onverlet.
 2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door bol.com op haar servers opgeslagen en kan door bol.com worden ingezien en gebruikt om:
  • de Klant en/of de Andere Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • te beoordelen of de Andere Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  • procesverbeteringen te analyseren.
 3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft bol.com toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door bol.com maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 10 - Rol bol.com

 1. Bol.com biedt slechts een dienst aan in de vorm van het ter beschikking stellen van een online platform dat Andere Verkopers in staat stelt om producten aan te bieden, te kopen en te verkopen via de Omgeving. Bol.com is en wordt geen partij bij de (Koop)overeenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper die via de Omgeving tot stand komten. Bol.com weet dan ook niet of Andere Verkopers daadwerkelijk en volledig uitvoering zullen geven aan de (Koop)overeenkomst en de Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Een Klant kan dan ook geen nakoming van dergelijke (Koop)overeenkomsten vorderen van bol.com.
 2. Bol.com is niet betrokken bij het opstellen van de door de Andere Verkopers verstrekte gegevens. Bol.com geeft die gegevens ongezien en ongewijzigd door en weet derhalve niet of die gegevens juist zijn.
 3. Bol.com spant zich in om de site en het account naar behoren te laten functioneren, maar de site of het account zal mogelijk niet te allen tijde beschikbaar zijn.

Artikel 11 - Diversen

 1. Bol.com is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via bol.com artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van bol.com.
 2. Wanneer door bol.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat bol.com de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bol.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de bol.com website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de bol.com website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.